حفاظت شده: دوره‌های تخصصی مدیریت بازاریابی و فروش

نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۳۱ شهریور ماه، ۱۳۹۷
مکانویژه دانشجویان بازرگانی دانشگاه امام صادق ع
کلاس0/100
هدیهرایگان
ثبت‌نام

حفاظت شده: دوره‌های تخصصی مدیریت استراتژیک

نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۳۱ شهریور ماه، ۱۳۹۷
مکانویژه دانشجویان بازرگانی دانشگاه امام صادق ع
کلاس0/100
هدیهرایگان
ثبت‌نام

حفاظت شده: دوره‌های آموزشی رهبری در سازمان

نوعدوره حضوری
کلاس0/0
هدیهرایگان
ثبت‌نام

حفاظت شده: دوره‌های آموزشی کسب‌وکار

نوعدوره حضوری
کلاس0/0
هدیهرایگان
ثبت‌نام

حفاظت شده: دوره‌های آموزشی مدیریت رفتار سازمانی

نوعدوره حضوری
کلاس0/100
هدیهرایگان
ثبت‌نام