تخصصعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
تخصصتاریخ، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی

بیوگرافی

دکتر سید علی علوی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه ‌السلام ، گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت است.