پایان‌نامه: برنامه جهانی مبارزه با فساد حکومتی با مطالعه تطبیقی سیره حکومت علوی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

 برنامه جهانی مبارزه با فساد حکومتی با مطالعه تطبیقی سیره حکومت علوی

استاد راهنما:

دکتر محسن اسماعیلی

استاد مشاور:

دکتر توکل حبیب زاده

دانشجو:

میلاد قطبی

آذرماه ۱۳۹۲

 

چکیده

فساد پدیده‌ای است که امروز به یکی از مهمترین دغدغه‌های مجامع جهانی تبدیل شده است و عوامل گوناگونی می‌تواند منشا آن باشد. فساد انواع گوناگونی از جمله فساد اداری، سیاسی، مالی و… را شامل می‌شود لکن در نوشتار حاضر، به ارتباط تنگاتنگ فساد با قدرت، ساختار حکومت‌ها، اصول حکمرانی و نحوه نظارت بر قدرت اشاره و برنامه‌های نظری و عملی در عرصه جهانی مبارزه با فساد از جمله؛ تئوری تفکیک قوا، حکمرانی خوب، قانون­گذاری ضد فساد، ایجاد نهادهای خاص نظارتی، اسناد بین المللی و… را مورد بررسی قرار می دهیم. نتیجه این پژوهش اینکه موارد مذکور در اندیشه سیاسی اسلام دارای تقدم و برتری است و سیره حکومت علوی الگوی بارز آن است. هدفی هم که آنرا دنبال می کنیم‎ ارائه مدل و مبانی حکومت حضرت امیر(ع) با این فرضیه که حکومت علوی سالها پیش تر از شکل گیری تئوری‌های مرسوم در جهان، مدل و مبنایی متفاوت از تقسیم قدرت، شیوه‌های حکمرانی، نظارت بر قدرت سیاسی زمامداران و… در مبارزه با فساد حکومتی را اجرا کرده است‏ ضمن اینکه این مدل و مبانی را با برنامه‌های مطرح جهانی مقایسه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها: فساد حکومتی، قدرت، ساختار حکومت، تقسیم قدرت، حکمرانی مطلوب، سیستم نظارت، حکومت علوی

العنوان: خطه عالمیه لمکافحه الفساد الحکومی دراسه مقارنه فی الحکومه العلویه

الباحث: میلاد قطبی

الاستاذ المشرف: الدکتور محسن اسماعیلی

الاستاذ المساعد: الدکتور توکل حبیب زاده

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الملخص

أصبح الفساد فی وقنا الراهن من أهم الشجوات للمجتمعات العالمیه الذی یمکن أن یکون أصله مجموعه متنوعه من العوامل. الفساد ینقسم إلی الفساد الإداری، السیاسی، و المالی. سنشیر فی هذه الأطروحه إلی علاقته الوثیقه بالقدره، و الهیکل الإداری، و أصول الحکم و کیفیه مراقبه السلطه ثم ندرس البرامج النظریه والعملیه لمکافحه الفساد علی صعید الدولی کنظریه الفصل بین السلطات، الحکم الرشید، تشریعات مکافحه الفساد، إنشاء الموسسات الرقابیه، الصکوک الدولیه و… . نتیجه هذه الدراسه هی أن النقاط المذکوره أعلاه فی فکر الإسلام السیاسی تخطی بأسبقیه و تفوق و الحکومه العلویه هی نموذج واضح علی ذلک و الهدف الذی نسعی إلیه هو تقدیم النموذج و المبادئ لحکومه الإمام علی علیه السلام بهذا الإفتراض الذی یری أنه قبل تکوین النظریات الراهنه فی العالم لمکافحه الفساد الحکومی نفذ النموذج العلوی و مبدأ مختلفاً من تقسیم السلطات، و ممارسات الحکم و مراقبه سلطه الحکام السیاسیه و… ثم نقوم بمقارنه هذه النماذج و المبادئ بالبرامج العالمیه الإعتیادیه.

المفردات الأساسیه: الفساد الحکومی، السلطه، هیکل الإداری، تقسیم السلطات، الحکم الرشید، نظام الرقابه، الحکومه العلویه

 

World’s  Program in Fighting  Government Corruption with Comparative study of Imam Ali’s government

Abstract:

Nowadays Corruption has been regarded as one of the most important concerns of the human society and it can be derived from different factors. Corruption has different types including administrative, political and financial, but our focus in this thesis is on the relationship between corruption and power, corruption and government structure, corruption and governing principles and corruption and the manner of monitoring the power. Moreover, this thesis is going to study and introduce some practical and theoretical programs including the theory of separation of powers, efficient governing, anti-corruption legislation, creating monitory units, international documents and so on. The result of this research is to show that the mentioned programs are superior and pioneer in the political thought of Islam and the method of Imam Ali’s government is the manifest role model of it. The goal followed in this thesis is indicating the model and principles of Imam Ali’s government which has been implemented for years before forming the contemporary theories  with this preconception that his government  has introduced  a different basis of separation of powers, governing methods, monitoring the political power of rulers in combat with corruption. In addition, this model has been compared with the considerable worldwide programs.

Key words: governmental corruption, power, structure of government, separation of power, desirable governing, monitoring system, Alavi government.

 

 

Imam Sadiq (a.s) university

Faculty of Islamic studies and law

A Thesis Presented For The Degree Of Master Of Art In Law

Major of public law

World’s  Program in Fighting  Government Corruption with Comparative study of Imam Ali’s government

Supervisor:

Dr. M .Esmaeli

Advisor:

Dr. T. Habibzadeh

Student:

Milad Ghotbi

December 2013

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر