پایان‌نامه: وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ؛ مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

(گرایش مطالعات سیاستگذاری)

وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ؛ مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

استاد راهنما :

دکتر محمدهادی همایون

استاد مشاور :

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دانشجو:

حامد فروزان

شهریور ۱۳۹۰

چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری  نظام جمهوری اسلامی ایران، طراحی و فراهم نمودن زندگی مطلوب دینی از جمله اهداف نظام اسلامی قرار گرفت. در همین راستا هدایت و رشد فکری فرهنگی و مقابله با جبهه استکبار در جنگ فرهنگی از اولویت های سیاستگذاری فرهنگی نظام قرار گرفت. رسیدن به این اهداف نیازمند وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ است که علی رغم وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکیدات امام خامنه ای، متاسفانه آسیب های فراوانی از عدم تحقق آن، بر جامعه و نظام فرهنگی و سیاسی ایران وارد شده است. این تحقیق پس از بررسی مفهوم فرهنگ و وحدت مدیریت و مروری اجمالی بر نظام فرهنگی ایران و برخی کشورها، به معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی و قرارگاه اصلی فرماندهی فرهنگی کشور می پردازد و با انجام مصاحبه‌های عمیق و کیفی از نخبگان مدیریت فرهنگی کشور به احصا آسیب های ناشی از عدم وحدت در حوزه فرهنگ از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و الزامات رسیدن به این وحدت مدیریت پرداخته است که طی پرسشنامه‌ای آسیب‌های عدم وحدت مدیریت و الزامات رسیدن به آن را همراه با طرح پیشنهادی جهت رسیدن به وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نقد و نظر صاحبنظران گذاشته است که منجر نتایج جالب توجهی شده است.

کلید واژگان:

وحدت مدیریت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران.

العنوان: وحده الإداره فی مجال الثقافه؛ دراسه حاله المجلس الأعلى للثوره الثقافیه

الاستاذ المشرف: الدکتور محمد هادی همایون

الاستاذ المساعد: الدکتورمصباح الهدى باقری

الطالب: حامد فروزان

الفرع الدراسی: الدراسات والثقافیه و الإتصالات

الخلاصه:

بعد انتصار الثوره الإسلامیه و تأسیس نظام الجمهوریه الإسلامیه فی إیران، أصبح توفیر الحیاه الدینیه فیها من اهداف النظام الإسلامی. فی هذا الاطار صنفت الهدایه والتنمیه الفکریه – الثقافیه و موا جهه الاستکبار فی الغزو الثقافی من أولویات التخطیط الثقافی للنظام، والوصول إلی هذه الأهداف یتطلب وحده الإداره فی مجال الثقافه والتی نری صدمات کثیره من عدم تحقیقها فی المجتمع والنظام الثقافی والسیاسی الایرانی رغم وجود المجلس الاعلی الثوره الإسلامیه و تأکیدات الامام الخامنئی علیها. بعد دراسه مفهوم الثقافه و وحده الأداره و نظره عابره علی النظام الثقافی فی إیران و بعض البلدان، یقوم هذا البحث بتعریف المجلس الأعلى للثوره الثقافیه کالمرجع الأعلى فی التخطیط الثقافی والقاعده الرئیس للقیاده الثقافیه للبلد، وإحصاء الصدمات الناجمه عن عدم وجود وحده الإداره فی مجال الثقافه من قبل المجلس الأعلى للثوره الإسلامیه، ومایلزم الوصول إلی هذه الإداره، عبر إجراء مقابلات عمقیه و نوعیه مع النخب فی الإداره الثقافیه للبلد. ولقد أخضعنا صدمات عدم الوحده فی الإداره الثقافیه ومایلزم الوصول إلیها لرأی ونقد الخبراء علی شکل إستبیانات برفقه مشروع مقترح للوصول إلی وحده الإداره فی ثقافه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه عن طریق المجلس الأعلى الثوره الثقافیه والتی أنتجت نتائج ملحوظه.

المطلحات الرئیسه: وحده الإداره، المجلس الأعلى للثوره الإسلامیه، الحکومه والسیاسه، التخطیط الثقافی و الجمهوریه الإسلامیه الایرانیه

Abstract:

With the Victory of the Islamic Revolution and the estabilishment of Islamic Republic of Iran, designing and providing an optimal religious life were the main goals of the Islamic system. In this regard, cultural and intellectual leading and development and dealing with arrogance in the cultural conflict were considered the priorities of cultural policy in the system. Achieving the mentioned goals and objectives requires a management unity in the scope of culture. Unfortunately, Iranian society and cultural and political system have been faced with a lot of damage duo to the lack of achievement of the goals and objectives in spite of having the Supreme Council of Cultural Revolution and the having emphases of Imam Khamenei. This study and reserch surveys the conceps of culture and management unty and scans Iranian culture system and also some other countries and introduces the Supreme Council of Cultural Revolution as the highest authority of  cultural policy and the cultural leadership of the country. Through in-depth and qualitative interviews with Iranian elites of cultural management, this study has considered damage caused by the lack of unity in the scope of culture by the Supreme Council of Cultural Revolution and necessity in achieving the management unity. This aim can be achieved through the questionnaire by surveying the damage in case of the lack of management unity and necessity in achievement of management untiy. It also presents a proposal to achieve management unity in the scope of Islamic Republic of Iran culture by the Supreme Council of Cultural Revolution; The proposal is reviewed by the experts and has led to considerable results.

Key words:

Management unity, High Council of Cultural Revolution, Government and culture, Cultural Policy and Islamic Republic of Iran.

IMAM SADIQ UNIVERSITY

Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Islamic Studies, Culture and Communication (Policy Studies)

Unity Management in the field of culture; The Case of the Supreme Council of Cultural Revolution

Supervisor:

Dr. Hadi Homayoun

Advisor:

Dr. Misbah-Huda Bagheri Kani

Student:

Hamed Forozan

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر