پایان‌نامه: تحلیل مقایسه‌ای نظریه ارزش از منظر مارکس و متفکران اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته
گرایش بخش عمومی
تحلیل مقایسه‌ای نظریه ارزش از منظر مارکس و متفکران اسلامی
استاد راهنما
دکتر عادل پیغامی
استاد مشاور
دکتر احمد شعبانی
دانشجو:
محمود کریمی بیرانوند
شهریور ۱۳۹۳
چکیده:
موضوع ارزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد همواره در میان دانشمندان اقتصادی مطرح بوده است. هرکدامازآن‌ها بر اساس نگرشی که به اقتصاد و روابط آن دارند در این حوزه نظرات خود را بیان کرده‌اند.ازهمینرویهرمکتبیاایدئولوژیبایدتکلیفخودرادرقبالموضوععواملتأثیرگذاردرتعیینارزشیککالامشخصکنند؛از همین‌رو مسئله اصلی که در رساله مذکور بدان پرداخته‌شده است، بررسی نظریه ارزش کالاها از منظر مارکس و شهید مطهری (ره) و امام موسی صدر هست.
در فصل دوم نظریه ارزش مارکس که مبنای محاسبات بُعد کمی خود را زمان کار لازم به لحاظ اجتماعی قرار داده بود، موردبحث قرارگرفته است. البته نظریه ارزش مارکس دارای یک جنبه دیگر هم بود که در پژوهش‌های متفاوت پیرامون نگاه وی مغفول مانده است. بُعد کیفی نظریه ارزش وی شاید از بعد کمی حائز اهمیت بیشتری باشد. وی با طرح مبحث بت‌وارگی در نقد نظام اقتصاد سرمایه‌داری توفیقات بیشتری را حاصل کرد و ازاین‌رو توجه به آن دارای اهمیت فراوانی هست.
در فصل سوم نظرات شهید مطهری (ره) و امام موسی صدر مطرح‌شده است. ایشان عرضه و تقاضای واقعی را به‌عنوان بهترین معیار برای سنجش ارزش کالاها و خدمات معرفی کرده‌اند. هم‌چنین منشأ ارزش از دید شهید مطهری (ره)، نیاز و قابلیت اختصاص و از دیدگاه امام موسی صدر نیاز است. عوامل موجد ارزش هم از دیدگاه این دو بزرگوار صرفاً کار نیست، بلکه کار در کنار طبیعت است که ارزش را به وجود می‌آورند.در ادامه نشان داده‌شده است که با توجه به مبانی اندیشه اسلامی نظرات این دو بزرگوار کاملاً قابل اثبات است. در انتهای فصل هم بیان‌شده که ارزش از مفاهیم اعتباری عقلی است که توسط کار یا طبیعت بهوجود نمی‌آید، بلکه این عقل است که آن را از یک واقعیت بیرونی انتزاع می‌کند و خالق آن است.
در فصل چهارم هم نتیجه مقایسه میان نظرات به‌صورت جزئی مطرح‌شده است. در فصل آخر و پنجم موضوعاتی که در ادامه اینموضوع می‌تواند دنبال شود بررسی شده‌اند.
کلیدواژه‌ها: مارکس، ارزش، نظریه ارزش، کار، عرضه و تقاضا
العنوان: دراسه مقارنه لنظریه القیمه عند مارکس و المفکرین المسلمین
الباحث: محمود کریمی بیرانوند
الأستاذ المشرف: الدکتور عادل پیغامی
الأستاذ المساعد: الدکتور أحمد شعبانی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه:
کانت قضیه القیمه قد طرحت کواحده من أهمّ القضایا فی الاقتصاد بین الإقتصادیینالاقتصادیین وعلماء علمالاقتصادالإقتصاد. و قد عبَّر کلّ منهم عن رأیه فی هذا النطاق وفقا لوجهه نظره فی الاقتصاد و علاقاته. و لذلک، علی کلّ مذهب أن یحدّد مهمّته إزاء موضوع العوامل المؤثره فی تحدید قیمه سلعه واحده. ولأجل ذلک، فإنّ القضیه الأساسیّه التی نوقشت فی هذه الأُطروحه، هی دراسه نظریه قیمه البضائع والسِّلع من وجهه نظر مارکس، والشَّهید مطهری(ره)، والإمام موسی الصدر.
و قد درست فی الفصل الثانی نظریه القیمه لمارکس الذی جعل حساباته الکمیّه علی أساس المده المطلوبه اللازمه للعمل من الناحیه الاجتماعیه. وهناک جانب آخر لنظریه القیمه لمارکس ظلّ مهملاً فی الدِّراسات المختلفه حول وجهه نظره. وربّما هذا الجانب الکیفی هو أکثر أهمیه فی نظریته حول القیمه من الجانب الکمیّ. لقد حصل علی نجاحٍ أکثر باقتراح موضوع الوثنیّه فی نقد نظام الاقتصاد الرّأسمالیّ، و لذلک فإنّ الاهتمام بهذا البحث له أهمیه وافره.
وأما فی الفصل الثالث، فقد طرحت آراء الشهید مطهری(ره) والإمام موسی الصدر. و لقد عرّفا العرض والطّلب الحقیقیّ کأفضل معیارٍ لقیاس قیمهِ السِّلعِ والخدمات. ومن وجهه نظر الشهید مطهری(ره) تعتبر الحاجه وإمکانیه التَّخصیص مصدراً للقیمه، ومن وجهه نظر الإمام موسی الصدر الحاجه فحسب. والعناصر المسبِّبه للقیمه من وُجهه نظرهما لیست العمل فحسب، بل العمل إلی جانب الطبیعه یوجدان القیمه. وقد تبیّن فی إدامه البحث أنّ آراءهما ووجهات نظرهما تصلح للإثبات تماماً نظراً إلی أصول ومبادئ الفکره الإسلامیّه. وقَد اُشیر فی خاتمه الفصل إلی أنّ القیمه من المفاهیم الاعتباریّه العقلیّه الَّتی لاتُوجد بواسطه العمل أو الطَّبیعه بل العَقلُ هو الذی ینتزعها من واقع خارجیّ ویکونُ خالقها.
وفی الفصل الرابع قد طرحت حصیله القیاس بین الآراء و وجهات¬النظر علی شکل جزئیّ. وقد درست المواضیع التی یمکن دراستُها فی متابعه هذا البحث والموضوع فی الفصل الأخیر أی الفصل الخامس.
الکلمات الأساسیه: مارکس، القیمه، نظریه القیمه، العمل، العرض والطّلب

Abstract
The value issue as one of the most important issues in the economy has been arisen among economic scientists.Each of them, according to their views about the economy and its relations, has expressed their opinions in this field. Thus, any school or ideology must determine its assignment on the subject of effective factors in determining the value of a commodity, thus, the main issue in the paper is to examine the theory of the value of goods according to Marx and Shahid Motahari (RA) and Imam Musa al-Sadr.
In the second chapter, Marx’s theory of value, which considered necessary labor time socially as calculations basis of its quantitative aspect, had been discussed.Of course, Marx’s theory of value had one other aspect, which in different studies on his views, has been neglected.The qualitative aspect of his theory of value perhaps is more important than the quantity aspect. His discussion about fetishism in the critique of capitalist economic system has achieved much success, and therefore, it is very important.
In the third chapter, martyr Shahid (RA) and Imam Musa al-Sadr Comments have been proposed. They introduced the actual supply and demand as the best measure for the value of goods and services. Also, the source of value in the view of Shahid Motahari (RA) is need and ability to allocate and according to Imam Musa al-Sadr it is need.The main factor to create a value, according to them, is not only labor, but they believed that labor alongside nature creates value.In the following, it has been shown that, according to the principles of Islamic Thoughts, views of these two honorable persons are completely verifiable.At the end of the chapter, it is stated that value is one of the credit intellectual concepts, which is not created by nature and labor, but wisdom is the creator of value and abstracts it from an external reality.
In the fourth chapter, the results of comparison between these views are arisen.In the fifth chapter, as the last chapter, issues that can be followed in this matter have been studied.
Keywords: Marx, value, theory of value, labor, supply and demand
Imam Sadiq University (a.s)
Faculty of Islamic Studies and Economics
Continous M.A.
The theory of value: a comparison between Marx and Islamic scholars
Thesis Adviser:
Adel Peyghami PH.D
Consulting Adviser:
Ahmad Shabani PH.D
Student:
Mahmoud Karimi Beyranvand
September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل مقایسه‌ای نظریه ارزش از منظر مارکس و متفکران اسلامی”