42%

پایان‌نامه: سبک‌های ارتباط میان‌فردی در روستای دستجرد اصفهان در مقایسه با هنجارهای مرتبط در شریعت اسلام

48,000 تومان 28,000 تومان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

سبک های ارتباط میان فردی در روستای دستجرد اصفهان در مقایسه با هنجارهای مرتبط در شریعت اسلام

استاد راهنما: دکتر مهدی محسنیان راد

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی قانع

دانشجو: احمد حیدری

شهریور ۱۳۹۴

چکیده:

سبک ارتباطی، الگوی رفتاری نسبتاً پایدار از تکرار مجموعه‌ای از رفتارهای ساده هر فرد در ارتباط با دیگری در موقعیت‌های مختلف و تعیین‌کننده‌ی چگونگی رفتار نهادینه شده ارتباطی هر فرد است. در این پایاننامه ضمن تلاش در تبیین مفهوم «سبک ارتباطی» انواع دسته‌های آن معرفی و با ارائه یک دسته‌بندی تلفیقی کوشش شده نمونه‌های عینی از خوگرفتگان به سبک‌های مذکور در یک منطقه‌‌ سنتی و کهن روستایی (روستای دستجرد اصفهان) شناسایی و مختصات آن‌ها معرفی شود. برای دستیابی به این هدف، نمونه‌ای هدفمند انتخاب و با اتخاذ رویکرد کیفی از طریق  مشاهده (غیر مشارکتی و در موارد لازم مشارکتی) و همچنین مصاحبه‌های ساخت‌نیافته و نیمه‌ساخت‌یافته فردی و گروهی، اطلاعات مورد نظر جمعآوری و در دسته‌های مربوط جای داده شد. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که نه تنها می‌توان نمونه‌های عینی از وابستگان به هریک از سبک‌های شناخته شده در منابع غربی را در ایران نیز یافت، بلکه احتمالاً در مناطق روستایی و سنتی ایران بتوان سبک‌های ناشناخته جدیدی را یافت که شناخت ویژگی های آن ها بتواند در توسعه دانش بومی ارتباطات در ایران راهگشا باشد. ضمن آنکه این شناخت ممکن است بتواند ما را در شناخت و مدیریت سبک ارتباطی یاری کند. در انتها ضمن معرفی و دستهبندی هنجارها و آموزههای اسلامی مربوط به ارتباطات میانفردی، ویژگیهای هرسبک ارتباطی مشاهده شده در روستای مورد بحث با آنها مقایسه شده است.

 

کلید واژه‌ها: سبک ارتباطی، هنجار، ارتباطات میان‌فردی، الگوهای رفتار ارتباطی.

چکیده پایان‌نامه به زبان عربی

العنوان: أسالیب التواصل ما بین الأفراد فی قریه دستجرد التابعه لمحافظه إصفهان دراسه مقارنه بالحالات المتعارفه المبتنیه علی الشریعه الإسلامیه

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی محسنیان راد

الأستاذ المساعد: الدکتور أحمدعلی قانع

الطالب: أحمد حیدری

الفرع : الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الاتصالات

المُلخّص:

الأسلوب التواصلی نموذج سلوکی مستقر إلی حدّ ما، و هو نتاج إعاده مجموعه من السلوک البسیطه لدی کلّ فرد فی علاقته مع الآخر فی شتی المواقف المفصلیه لکیفیه السلوک التواصلی المتأصل لدی کل شخص. قمنا فی الرساله و الأطروحه هذه، بتعریف أنواع الأسالیب التواصلیه و محاوله لإیضاح معنی «الأسلوب التواصلی» حاولنا عبر تجمیع تصنیف إدماجی تحدید عینات موضوعیه ممن اعتادوا علی الأسالیب المذکوره آنفا فی منطقه تقلیدیه و قدیمه قرویه ( أی فی قریه دستجرد التابعه لإصفهان) و من ثم التعریف بخصائصها. من أجل بلوغ هذا الهدف تم اختیارعینه هادفه و عبر اتخاذ توجه کیفی عن طریق المشاهده (غیر مشاعه أو مشاعه عند الحاجه) و کذلک مقابلات فردیه و جماعیه مهیأه سلفاً و شبه مهیأه سلفاً ، قمنا بتجمیع البیانات و وضعها فی تصنیفاتها الخاصه. بعد ذلک و ضمن تعریف و تصنیف الأعراف و التعلیمات الإسلامیه المرتبطه بالعلاقات ما بین الأفراد، قمنا بمقارنه خصائص کلّ أسلوب تواصلی شوهد فی القریه الخاضعه للدراسه المتصله بتلک الخصائص، إذ تبین من نتائج الدراسه أنه لیس فقط یمکن العثور علی عینات موضوعیه ملوسه من التابعین المنتسبین لکلّ من الأسالیب المعروفه فی المصادر الغربیه فی إیران و حسب، بل و یحتمل أیضا إمکانیه العثور علی أسالیب غیر معروفه جدیده فی المناطق القرویه و التقلیدیه فی إیران، حیث یمکن من خلال معرفه خصائصها جعل سبیل تطویر المعارف و العلوم المحلیه للعلاقات فی إیران طریقا سالکا؛ کما و أنه من شأن المعرفه هذه القدره علی أن تعیننا علی معرفه و إداره الأسلوب التواصلی.

الکلمات الدلیله: الأسلوب التواصلی، الأعراف، العلاقات ما بین الأفراد، نماذج السلوک التواصلی.

چکیده پایان‌نامه به زبان انگلیسی

Abstract:
Communication style is a pattern of relatively stable behavior which is the result of series of simple behaviors` repetition by an individual, in relation to another person in different situations. Indeed, this communication style determines the inherited behavior of communication by any individual. The current study tries to explain the concept of “communication style” on the one hand and introduce the classifications of communication style on the other hand. Additionally, it tries to develop a combined classification to identify and introduce the specifications of those who acquire the habit for the mentioned styles through concrete examples from traditional and ancient rural area (the village of Dastjerd in Isfahan). To achieve the goal, the targeted model was chosen and the needed information was collected and categorized in relevant classifications with adopting the qualitative approach through observation (non-participatory and in some cases participatory) as well as through the collective and individual structural and semi-structural interviews. The norms and Islamic teachings towards the interpersonal communications were introduced and classified and then the specifications of any observed communication style in the mentioned village was compared with the norms and Islamic teachings of interpersonal communications. The findings of the research indicate that not only the concert examples of those who acquire the habit for known styles in the Western resources can be found in Iran but also the new unknown styles may be found in ancient and rural areas of Iran which identifying them may be useful in development of indigenous knowledge of communications and may help in recognition and management of communication styles.
Keywords: Communication style, norm, interpersonal communication, patterns of communication behavior.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy making studies area

The styles of interpersonal communication in the village of Dastjerd compared to the relevant norms of religious law

Supervisor: Professor Mehdi MohsenianRad (Ph.D)

Advisor: AhmadAli Ghane (Ph.D)

Student: Ahmad Heydari

September 2015

دانلود چکیده‌ها، فهرست مطالب و منابع
دانلود ۲۰ صفحه اول
رایگان
دانلود فهرست منابع و چکیده‌های انگلیسی و عربی
رایگان

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

گرایش تحصیلی

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو