پایان‌نامه: بررسی استفاده از صکوک استصناع در تأمین مالی مسکن

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف‌ اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت مالی

بررسی استفاده از صکوک استصناع در تأمین مالی مسکن

استاد راهنما

حجت الاسلام جناب آقای دکتر موسویان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر عسگری

دانشجو

سید رضا حسینی­ زاده مظلومی

شهریور ۱۳۸۹

چکیده

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه و  قابلیت‌ عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی متنوع، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت، بطوری که در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی گردید. این پایان­نامه در‌صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد استصناع طراحی شده، تبیین کند. در این ابزار، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی چون احداث مسکن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را به صورت نقد ندارند، با استفاده از اوراق(صکوک) استصناع، به احداث پروژه اقدام می‌کنند و قیمت آن را طبق زمان‌بندی معینی می‌پردازند، مدلهای عملیاتی گوناگونی برای انتشار اوراق استصناع طراحی شده است که از آن جمله می­توان به اوراق استصناع موازی، استصناع و اجاره به شرط تملیک، استصناع و اجاره عادی و استصناع و اجاره عادی با اختیار فروش اشاره نمود. هر کدام از مدلهای مذکور معایب و مزایایی داراست که پایان­نامه حاضر به بررسی معایب و مزایای این اوراق و معرفی مدلهای جدید اوراق استصناع و فروش اقساطی، اوراق استصناع با کوپن و استصناع موازی با قابلیت تبدیل به سهام خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، استصناع موازی، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، کوپن، اختیار فروش

العنوان: دراسه استخدام صکوک الاستصناع فی التمویل للسکن

الباحث: سید رضا حسینی زاده مظلومی

الاستاذ المشرف: الدکتور سید عباس نبوی

الاستاذ المساعد: الدکتور عسکری

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه والإداره

الخلاصه:

الفراغ الناتج عن حذف سندات القرض و قدره العقود الإسلامیه علی تصمیم الأدوات المالیه المتنوعه، جعل المفکرین المسلمین یفکرون فی تصمیم الأودات المالیه الإسلامیه، حیث تم تصمیم بعض أنواع الأدوات المالیه الإسلامیه خلال مده قصیره. تهدف هذه الأطروحه إلی بیان إحدی هذه الأدوات التی تم تصمیمها علی أساس اتفاق الاستصناع. وتقوم الوزارات، والبلدیات، والشرکات العامه والخاصه التی تنوی إنشاء أو تنمیه مشروع خاص کإنشاء الوحدات السکنیه علی نطاق واسع، ولم یتم التمویل لها بصوره‌ نقدیه، بتنفیذ مشاریعها مستخدمهً سندات (صکوک) الاستصناع، وتدفع ثمنها وفقاً لبرنامج زمنی محدد. توجد هناک أنماط عملیه مختلفه لنشر سندات الاستصناع؛ منها: أوراق الاستصناع الموازیه، الاستصناع والإیجار المشروط بالتملیک، الاستصناع والإیجار العادی، والاستصناع والإیجار العادی مع خیار البیع. لکل هذه الأنماط، محاسن و معایب وتقوم هذه الأطروحه بدراسه معایب ومحاسن هذه السندات، والتعریف بالنماذج الجدیده لسندات الاستصناع والبیع بالتقسیط، سندات الاستصناع مع بطاقات التموین ، والاستصناع الموازی مع قابلیه تحوله إلی الأسهم.

المصطلحات الرئیسه: سندات الاستصناع، الاستصناع الموازی، الإیجار المنتهی بالتملیک، البیع بالتقسیط، بطاقات التموین، خیار البیع

Abstract:

One of the major problems regarding the housing issue in Iran is the lack of proper financial resources in construction field. In many non-Islamic countries financing methods especially for housing projects are increased due to the development of the financial instruments, but in Islamic countries including Iran, Islamic financial system forbids usury or “Riba” and taking advantage of many of these financial instruments is not permitted by Islamic law. The dissertation tries to explain one of the Islamic financial instruments which has been adopted based on the Istisna contract. In this way, those ministries, municipalities and private and state (government) corporations which are trying to develop some special projects like mass housing projects and haven‘t been financed adequently, use Istisna securities to build and launch these projects by paying money back in a specific timetable.Various operational models have been designed for issuing Istisna securities, such as: parallel Istisna securities, leasing, Istisna and ordinary renting and “Istisna and sale right.”

Each of the models mentioned above have some advantages and disadvantages. The dissertation will examine the pros and cons of these securities while introducing new Istisna models and installment sales, Istisna securities with coupons and Istisna parallel with the ability to convert to stock.

Keywords:

Istisna, Istisna securities, Parallel Istisna securities, Leasing, Installment sales and Sale’s rights

Imam Sadiq (A.S) University

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis presented for the Degree of Master of Art in Financial Management

The study of Useing Sukuk Istisna in housing finance

Supervisor:

Dr. Seyyed Abbas Mosavian

Advisor:

Dr. Mohammad Mahdi Askari

Student:

Seyyed Reza Hoseinizade Mazlomi

August 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر