پایان‌نامه: نقش دولت آمریکا در افزایش اسلام‌هراسی در ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر (مطالعه اسنادی)

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

نقش دولت آمریکا در افزایش اسلام‌هراسی در ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر (مطالعه اسنادی)

استاد راهنما: دکتر کاوس سیدامامی

استاد مشاور: دکتر جلال درخشه

دانشجو: مهدی امینیان

شهریور ۱۳۹۲

چکیده

حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی نقطه آغاز تحولات جدیدی در داخل و خارج ایالات متحده آمریکا شد. یکی از این تحولات داخلی، گسترش دیدگاه‌های منفی نسبت به مسلمانان و اسلام به عنوان عوامل و ریشه‌ وقوع این حادثه در افکار عمومی ایالات متحده بود که با فعالیت رسانه‌ها و گروه‌های اسلام‌ستیز مسیحی و یهودی، زمینه‌سازی و همراهی شد. از طرفی دولت آمریکا – اعم از رئیس‌جمهور، کابینه، مجلس نمایندگان، سنا و نهادهای قضایی، پلیسی و امنیتی – به این حادثه توجه ویژه‌ای داشته و آن را مستند بسیاری از سخنان و اقدامات خود ساخت. با توجه به مطالب یادشده، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دولت آمریکا چه نقشی در گسترش اسلام‌هراسی در ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر داشته است؟ پژوهشگر بر اساس روش مطالعات اسنادی به اسناد مؤسسات و سازمان‌های معتبر، پایگاه خبرگزاری‌های باسابقه و آثار تحلیلگران شناخته‌شده آمریکایی و ایرانی مراجعه کرده و تلاش می‌کند پس از شناخت اجمالی از مسلمانان آمریکا و بررسی ابعاد اسلام‌هراسی در این کشور، به پرسش یادشده پاسخ گوید. گر چه اثرات مخرب افراط‌گرایی اسلامی بر افکار عمومی نسبت به اسلام و مسلمانان مورد انکار پژوهشگر نیست، شواهد نشان می دهد دولت آمریکا با سه انگیزه سودآوری شرکت‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، تأمین خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی و سیاسی (تندروان راست مسیحی، نومحافظه‌کاران و لابی صهیونیستی) و تقویت هژمونی آمریکا به ویژه در منطقه خاورمیانه، با روش‌های متنوع و عمدتاً غیرمستقیم، در سخن و عمل به گسترش اسلام‌هراسی در ایالات متحده دامن زده و بستر سیاسی، قانونی و امنیتی فعالیت رسانه‌ها و گروه‌های اسلام‌ستیز را فراهم ساخته است، گرچه خود نیز ناخودآگاه تحت تأثیر آنان قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: اسلام‌هراسی، دولت ایالات متحده، یازده سپتامبر، افکار عمومی

العنوان: دور الحکومه الأمریکیه فی تنامی «إسلاموفوبیا» (إثاره المخاوف من المسلمین) فی الولایات المتحده بعد ۱۱ من سبتمبر

الاستاذ المشرف: الدکتور سیدکاوس سیدإمامی

الاستاذ المساعد: الدکتور جلال درخشه

الباحث: مهدی امینیان

الفرع الدراسی: المعارف الإسلامیه و العلوم السیاسیه

الملخص:

أمست أحداث ۱۱ من سبتمبر مبدأ لتطورات حدیثه داخل الولایات المتحده و خارجها. إحدی هذه التطورات الداخلیه هی تنامی الر‍‍ؤی السلبیَه بالنسبه إلی المسلمین و الإسلام بمثابه عوامل و أسباب حدوث هذه الحوادث فی الرأی العام للولایات المتحده التی أثارتها أعمال الوسائط و الجماعات المسیحیه و الیهودیه المعادیه للإسلام. من جهه اخری، الحکومه الأمریکیه – و التی تتکوّن من رئیس الجمهوریه، هیأت الوزراء، مجلس الشوری، مجلس الشیوخ، مؤسسات الأمن و القضاء و الإف‌بی‌آی- أبرزت عنایه خاصه للحادثه و أخذتها مستنداً فی کثیرٍ من الأقوال و الأعمال. نظراً لما قیل، السؤال الرئیسی لهذه الرساله هو ما دور الحکومه الأمریکیه فی ارتفاع اسلاموفوبیا فی الولایات المتحده بعد ۱۱ من سبتمبر؟ راجع الباحث بناءً علی طریق دراسه الأسناد، إلی وثائق المؤسسات و الإدارات المعتبره، موقع وکالات الأنباء الرائده و مکاتیب المعاریف من المحللین الأمریکیین و الإیرانیین و یحاول الباحث الإجابه علی السؤال بعد کسب معرفه إجمالیه بالنسبه إلی مسلمی أمریکا و الاسلاموفوبیا فیها. لاینکر الباحث التداعیات السلبیه لجماعات الإفراطیین المسلمین، ولکن الشواهد تثبتُ أن الحکومه الامریکیه احتطبت للرفع من اسلاموفوبیا و أعدت الظروف الملائمه للوسائط و الجماعات المعادیه للإسلام، بالبیان والإقدام بطرق متنوعه و غیرمباشره أغلب الأحیان، تحت بواعث ثلاث: تربیح الشرکات الإقتصادیه ذی‌الضغط، تأمین حاجات جماعات الضغط الإجتماعیه و السیاسیه (إفراطیین من جناح الیمین من المسیحیین، محافظون جُدد، الصهاینه) و تقویه السلطه التامه للولایات المتحده خاصه علی الشرق الأوسط. إضافه إلی هذا، و حتی إن تأثر بها هؤلاء الحُکام بطریقه لاشعوریه.

الکلمات الدلالیه: إسلاموفوبیا، الحکومه الامریکیه، ۱۱ من سبتمبر، الرأی العام.

Abstract:

The September 11 event gave rise to several changes in and out of the United States. One inner change was the expansion of negative views in the U.S public opinion about Muslims and Islam as agent and root of the event, supported by some of mass media and anti-Islam Christian and/or Jewish groups. meanwhile, the U.S government – consisting of the President, cabinet, House of Representatives, Senate, judicial offices, FBI and security organizations- concentrated on the issue and called it the main reason for their numerous policies. Accordingly, this inquiry investigates the role of the U.S government in spreading Islamophobia in the United States after 9/11. The researcher probes documents of reliable institutions and organizations, professional news agencies’ sites and works of famous American and Iranian analysts to answer this question using the method of documentary study after briefly studying the situation of U.S Muslims and aspects of Islamophobia in the country. Without neglecting the effects of Islamic extremism, the Evidence implies the U.S government has exacerbated the expansion of Islamophobia in the United States and provided the political, legal and security-related conditions for media and anti-Islam groups, by various and mostly indirect ways in expressions and actions due to three motives: to profit influential companies, to meet the demands of social and political interest groups (Christian right wing, new conservatives and Zionist lobby) and to promote U.S hegemony especially over the Middle East. Additionally, statesmen are unconsciously under the influence of these media and groups.

Keywords: Islamophobia, U.S government, September 11th, Public opinion.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Political Science

Thesis of Continuous M.A. of Islamic Studies and Political Science

The Role of The U.S Government in Spreading Islamophobia in The United States after 9/11 (documentary study)

Supervisor:

Dr. Kavus Seyed Emami

Advisor:

Dr. Jalal Dorakhshah

Student:

Mahdi Aminian

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر