پایان‌نامه: نقش تحولات اجتماعی در بسط مباحث فقهی (مطالعه‌ی موردی جنگهای ایران و روس و تأثیر آن در تفریع و بسط فقه الجهاد)

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد الهیات

(گرایش  فقه و مبانی حقوق)

نقش تحولات اجتماعی در بسط مباحث فقهی (مطالعه‌ی موردی جنگهای ایران و روس و تأثیر آن در تفریع و بسط فقه الجهاد)

استاد راهنما:

دکتر حسین بیرشک

استاد مشاور:

حجه‌الاسلام زنجانی

نام دانشجو:

علیرضا بهرامی

اسفند ۱۳۹۱

چکیده

فقه شیعه در دوران غیبت امام عصر(عج) هر حکومتی جز حکومت نواب آن حضرت را مردود و نامشروع می داند؛ ولی پیروان خود را به پرهیز مطلق از شرکت در محافل سیاسی مسلمین و عدم رابطه با حکومت های جائر دعوت ننموده است؛ بلکه کتب فقهی علمای شیعه با استفاده از احادیث ائمه با برقراری ضوابطی چون ایجاد نفع شیعیان و مقابله با کفار، نزدیکی به حکومت های جائر شیعه و سنی را مجاز دانسته‌اند.

باید دانست همین ضوابط موجب آن گردیده که هرگاه شرایط فراهم شد علمای شیعه برای دفاع از حق مشروع شیعیان در امور سیاسی جامعه اسلامی شرکت کنند.

یکی از مهمترین نمونه های شرکت علما در امور سیاسی جامعه مربوط به دوران آغازین حکومت قاجار و دوره مهم مردم ایران در مقابل تهاجمات استعمارگران روس می باشد.

در این تحقیق محقق سعی نموده است به تجزیه و تحلیل نحوه ی شرکت علمای شیعه در دو دوره‌ی جنگ های ایران و روس بپردازد و تاثیر این جنگ ها را نیز در اندیشه ی فقهی سیاسی علمای شیعه در بحث جهاد و دیگر ابواب مرتبط فقهی بررسی نماید و از این رهگذر اثرگذاری و اثربخشی فقه شیعه را در میان جامعه شیعی نمایان سازد.

واژگان کلیدی: فقه شیعه، شیعیان، جنگ ایران و روسیه، ایران، روسیه.

الأستاذ المشرف: الدکتور حسین بیرشک

الأستاذ المساعد: حجّه الاسلام محمود زنجانی

الباحث: علیرضا بهرامی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الالهیات، اختصاص الفقه و مبادئ الحقوق الإسلامیه

ملخص

یرفض الفقه الشیعیّ فی عصر غیبه الامام (ع) ایّ حکومه سوی حکومه نوّابه و یعدّها غیر شرعیّ؛ لیکن لا یدعو اتباعه الی الامتناع عن المشارکه فی جمیع الاصعده السیاسیه للمسلمین و عدم العلاقه مع الحکومات الجائره. بل سوّغ الکتب الفقهیّ للعلماء الشّیعیّ، استعانه من الاخبار؛ التقرّب الی الحکومات الجائره للشّیعه و السّنه مشروطا باقامه بعض المعاییر کحصول المنفعه للشّیعه و معارضه الکفّار.

لیعلم انّ هذه المعاییر حینما توفّرت الظّروف؛ ادّت الی مشارکه العلماء الشّیعیّ فی شؤون السّیاسیّه للمجتمع الاسلامیّ لاجل الدّفاع عن الحقوق الشّرعیّه للشّیعه.

واحد من اهمّ نماذج مشارکه العلماء فی شوّون السّیاسیّه یعود الی طلیعه حکومه القاجار و عصر هامّ لشعب ایران قبال هجمات روسیا المستعمر.

قد جهد الباحث فی هذا البحث ان یتناول الدّراسه و التحلیل حول مشارکه علماء الشّیعه فی فترتین من حروب ایران و روس و ان تحقّق اثر هذه الحروب فی الآراء الفقهیه السیاسیه للعلماء الشّیعیّ فی باب الجهاد و سائر الابواب المعنیّه الفقهیّه؛ حتّی یظهر من هنا، تاثیر الفقه الشّیعیّ بین المجتمع الشّیعیّ.

المفردات الرّئیسه: الفقه الشیعیّ، ایران، روس، حروب ایران و روس.

Abstrac:

Shia jurisprudence accept only government that make by deputies of imam zaman in his absence age but never surrounded them to participate in muslims political cirdes while jurisprudence books at shia theologians permit nearing shia and sunnit government by using imams troditinary (احادیث ائمه)

By macking laws such as macking benefit for Shia and oppose by misbelievers.

You know this law are caused when situation has been available Shia theologians. Participat in political tasks for defending at Shia rights.

One of the most important sample theologians Participation in political tasks of society relate to first Qajar age and important Iranian people jihad in front of attack Russian colonialist.

In this research, researcher try to analysis way of shia theologians participation in two age of war between Iran and Russian and evaluation effects of this wars to juratoure of shia theologians about of jihad and another way that relating jurisprudence and show the effects of shia jurisprudence in society.

Key Words: Shia jurisprudence, Iran, Russia, Wars of Iran and Russia.

Imam Sadig unirersity

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Theology

(Jurisprudence and Basic Principles of Islamic Law)

Faculty of Islamic Studiy and Theology

The Role of Social Developments in Expending the Jurisprudential Studies (Case Study of wars of Iran and Russia)

Supervisor:

Dr. H. Birashk

Advisors:

H.A Zanjani

Student:

Alireza Bahrami

March 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر