پایان‌نامه: مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد  در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد  در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

دکتر بهزاد پورسید

استاد مشاور:

دکتر علیرضا عالی پناه

دانشجو:

علی جعفرزاده شاهی

شهریور ۱۳۹۲

 

چکیده

مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه‌ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه‌ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به‌طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

کلیدواژه: عدم ایفای تعهد، پیش‌بینی، مسئولیت، جبران خسارت.

 

خلاصه

المسؤولیه الناشئه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات فی اتفاقیه البیع الدولی للبضائع کقاعده التی تحوی علی الضمان تکون مقبوله ولکن لم یتم التعرف علی هذه القاعده فی الحقوق الوطنیه الایرانیه بالمیزات التی اتت فی الاتفاقیه. من ناحیه أخری، قبول المسؤولیه الناشئه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات یختلف عن قبول قواعد القانون العام (القانون الأنجلو-ساکسونی) والاتفاقیه فی هذه القضیه. لذلک، المهم فی المقام الأول یکون قبول المسؤولیه الناشئه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات وضرورتها. فی البدایه بناء على اسس القانونیه و الفقهیه اثبتنا اصل هذه المسئولیه و وصلنا الی استنتاج بان قبول اصل المسؤولیه الناشئه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات لا یتناقض مع هذه الاسس و قبلنا نظریه جوازالمسؤولیه الناشئه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات. ثم وصلنا الی استنتاج بان ینبغی الاعتراف بهذه المسؤولیه فی الحقوق الوطنیه فی مجال المسؤولیه خارج العقد. ثم استعرضنا علی الخصوص قواعد الخاصه بکلا النظامین بالمراجعه القواعد الناشئه عن الاحکام الاتفاقیه البیع الدولی للبضائع و القواعد الحقوق الوطنیه حول هذا الموضوع و استنتجنا بان رغم أن المسؤولیه الناشئه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات تکون مقبوله فی الحقوق الوطنیه ولکن الحقوق الوطنیه لها قواعدها الخاصه التی لا تتوافق مع أحکام الاتفاقیه البیع الدولی. أخیرا، بعد اثبات اصل المسؤولیه و شرح القواعد الحاکمه علیه فی کلا النظامین، استعرضنا طرق وحالات تعویض الخساره الناجمه عن توقع عدم الوفاء بالالتزامات.

الکلمات الرئیسیه: عدم الوفاء بالالتزامات، التوقع، المسؤولیه ،التعویض الخساره.

 

Abstract

The responsibility caused by anticipation of non-performance of obligation in local law and International documents has been accepted in Convention on the International Sale of Goods as a rule which has enforcement but in Iranian local law this rule with convention features hasn’t been recognized. On another hand, the adoption of the principle of anticipation of non-performance of obligations differs from accepting the common law rules and conventions in this case. So, the thing which has importance in the first step is the adoption of principle of responsibility caused by anticipation of non-performance of obligation and its necessity. Firstly, we proved this responsibility itself based on legal and jurisprudential bases and concluded that the adoption of the principle of anticipation of non-performance of obligation doesn’t contradict these bases and accepted the permissibility of responsibility caused by anticipation of non-performance of obligation. Then, we came to the conclusion that this responsibility in local law should be recognized in the area of non-contractual liability. Thereafter by studying the rules arising from the provisions of Convention on the International Sale of Goods and the rules arising out of local law on this subject, we examined in particular the special rules of both systems and concluded that although the responsibility for anticipation of non-performance of obligation is accepted in local law but local law has its own rules that do not comply with the provisions of Convention on the International Sale of Goods. Finally, after proving the principle of responsibility and explaining the rules governing it in both systems, we studied the ways and examples of loss compensation due to anticipation of non-performance of the obligation.

Keywords: non-performance of obligation, anticipation, responsibility, loss compensation.

 

 

 

Imam Sadiq University (A.S)

Faculty of Islamic Studies and Law

A Thesis Presented For

Degree of Master of Islamic Studies and private Law

The Responsibility Caused by Non-performance of Obligation in Local Law and Internaational Documents

Supervisor:

Behzad Pourseyed (phd)

Advisor:

Alireza Alipanah (phd)

Student:

Ali Jafarzadeh Shahi

September 2013