پایان‌نامه: سیاست‌های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رسانه­ های جدید

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاست‌گذاری

عنوان:

سیاست‌های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رسانه­‌های جدید

استاد راهنما:

دکتر ناصر باهنر

استاد مشاور:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دانشجو:

سید محمد علی شکیب

آبان ۱۳۹۲

چکیده:

رشد و گسترش رسانه‌های جدید و تأثیراتشان بر فرآیند تربیتی دانش آموزان به دغدغه­ای مهم برای خانواده­ها و سیاست‌گذاران فرهنگی – تربیتی کشور تبدیل شده است.

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی (سند پژوهی و مصاحبه عمیق با مدیران آموزش و پرورش) با سه هدف اصلی: چیستی سیاست­های اعلامی آموزش و پرورش، استخراج سیاست­های اجرایی آموزش و پرورش و همچنین مقایسه میان سیاست­های اعلامی و سیاست­های اجرایی آموزش و پرورش در مواجهه با رسانه‌های جدید شامل اینترنت، بازی­های رایانه­ای، تلفن همراه و ماهواره به بررسی و توصیف وضعیت فعلی نحوه تعامل نهاد تعلیم و تربیت رسمی کشور با این رسانه‌ها پرداخته است.

از جمع بندی و گزینش بندهای سیاستی اعلامی از اسناد مصوب و مرتبط، محورهای اصلی سیاستی شامل: تجهیز سخت افزاری، تولید نرم‌افزاری و تولید دانش، آموزش فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی در زمینه رسانه‌های جدید، پژوهش و مطالعات در زمینه فناوری اطلاعات، همکاری آموزش و پرورش با سایر نهادها و رویکرد سیاست‌گذارانه به رسانه‌های جدید استخراج شد.

سیاست­های اجرایی نیز در سه محور کلی سیاستی، رویکردی- نگرشی، عملیاتی – اجرایی از مصاحبه عمیق با مدیران آموزش و پرورش استخراج شدند.

در نهایت سیاست­های اعلامی و اجرایی، بر اساس چهار رویکرد: محورهای اصلی سیاستی، محورهای کارکردی، اصول هنجاری و نحوه توجه به مصادیق رسانه‌های جدید مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این مقایسه می توان نتیجه گرفت، شکاف های نگرشی و مفهومی عمیقی میان سیاست­های اعلامی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و سیاست­های اجرایی آن در مواجهه با رسانه‌های جدید وجود دارد.

واژگان کلیدی:

رسانه‌های جدید، تعلیم و تربیت، سیاست­گذاری آموزش و پرورش، اینترنت، تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، ماهواره

العنوان:سیاسات نظام التعلیم و التربیه للجمهوریه الاسلامیه فی إیران فی التصدی لوسائل الإعلام الحدیثه

الأستاذ المشرف: الدکتور ناصر باهنر

الإستاذ المساعد: الدکتور مصباح الهدی باقری کنی

الطالب: سید محمد علی شکیب

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإتصالات

الخلاصه:

أصبحت تنمیه وسائل الإعلام الحدیثه و توسعتها و آثارها علی العملیه التربویه للتلامیذ، واحدهً من المخاوف المهمه للعوائل و مخططی البلد فی المجالات الثقافیه و التربویه.

هذا البحث یتناول الوضع الحالی لکیفیه تعامل نظام التعلیم و التربیه الرسمیه للبلد مع تلک الوسائل عن طریق استخدام منهج التحقیق النوعی (البحث فی الاسناد و المقابله العمیقه مع مدراء نظام التعلیم و التربیه) و یستهدف هذه الأهداف الثلاثه الرئیسیه:

  1. ماهیه السیاسات المعلَنه من قبل نظام التعلیم و التربیه للبلد فی مواجهه وسائل الإعلام الحدیثه (الإنترنت، العاب فیدیو، الهاتف المحمول و الأقمار الصناعیه)
  2. استخلاص و استخراج السیاسات المنفَّذه لنظام التعلیم و التربیه للبلد فی مواجهه تلک الوسائل
  3. المقارنه بین السیاسات المعلنه و السیاسات المنفَّذه

استخرجت من تجمیع و اختیار السیاسات المعلنه من مجموعه الأسناد المصادق علیها و المرتبطه، المحاور الرئیسیه للسیاسات تشمل: تجهیز الأجهزه الکمبیوتریه، إنتاج البرمجیات و تولید العلم، تعلیم التکنولوجیا، التثقیف فی مجال وسائل الإعلام الحدیثه، البحث و المطالعه فی مجال التکنولوجیا، تعاون وزاره التعلیم و التربیه مع سائر المؤسسات و الانتماء إلی الاتجاه التخطیطی فی قبال وسائل الإعلام الحدیثه.

و بالنسبه إلی السیاسات المنفَّذه أیضاً استخرجت المحاور الرئیسیه الثلاث من مجموعه‌ المقابلات مع مدراء نظام التعلیم و التربیه و هی المحور التخطیطی، المحور الاتجاهی-المنظری و المحور التنفیذی.

و أخیراً قمنا بالمقارنه بین السیاسات المعلنه و التنفیذیه و تحلیلها علی أساس أربعه اتجاهات و هی: المحاور الرئیسیه للسیاسات، المحاور الوظیفیه، الأصول التوجیهیه و کیفیه الانتباه إلی مصادیق وسائل الإعلام الحدیثه. علی أساس هذه المقارنه یمکن الاستنتاج بأن هناک فواصل منظریه و مفهومیه بین السیاسات المعلنه لنظام التعلیم و التربیه الرسمی للبلد و سیاساتها المنفّذه فی قبال التعامل مع وسائل الإعلام الحدیثه.

المفردات الرئیسیه:

وسائل الإعلام الحدیثه، التعلیم و التربیه، المخطّطین فی ساحه التعلیم و التربیه، الإنترنت، الهاتف المحمول، ألعاب فیدیو، الأقمار الصناعیه

Abstract:

Development of new media and its effects on students` educational process has become an important concern of families and cultural-educational policy- makers.

This research uses qualitative research method (document research and in-depth interviews with education executives) to study the current policy of the state education on new media such as internet, computer games, cell phone and satellite TV and compare the declared policies and executed policies in this regard.

Major policies in regard to hardware equipment, software and knowledge production, teaching information technology, culture-building in the field of new media, research and studies in the field of information technology, collaboration of the education with other organizations and approach to new media were extracted from a selection and sum up of declared and approved documents.

Executive policies were also extracted in three general domains of policy, approach- attitudinal and operational-executive through in-depth interviews with executive managers.

Finally, the declared and executive policies were analyzed and compared based on four approaches, namely the main domains of policy, functional domains, normative principles and manner of attending to new media models.

Based on this comparison we can conclude that there are deep conceptual and attitudinal gaps between the declared policies of the state education system and its executive policies in the face of new media.

Keywords: New media, education, Education policy-making, Internet, Mobile, computer games, satellite

Imam Sadigh (a.s.) University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication

Field

Policy making studies area

The policy of Islamic Republic of Iran education ministry toward the new media

Supervisor:

Naser Bahonar

Advisor:

Mesbaholhoda Bagheri Kani

Student:

Seyyed Mohammad Ali Shakib

November 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر