پایان‌نامه: عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت از دیدگاه ملاصدرا

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فلسفه و کلام اسلامی

عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت از دیدگاه ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر رضا اکبری

استاد مشاور: دکتر حسین هوشنگی

دانشجو: سید علی بنی هاشمی جمارانی

دیماه  ۹۲

چکیده

از دیدگاه ملاصدرا، همۀ تصدیق ها و تکذیب های انسان خاستگاه معرفتی ندارد و بسیاری از افعال شناختی آدمی، متأثر از عناصر غیرشناختی می باشد. این عناصر طیف وسیعی از عوامل فردی(جسمانی – نفسانی)، عوامل محیطی(طبیعی – اجتماعی)و عوامل غیبی(شیطانی – رحمانی) را شامل می شود. این تأثیرات می تواند مثبت یا منفی، قوی یا ضعیف، پیدا یا پنهان، مستقیم یا غیرمستقیم، ارادی یا غیرارادی، درونی یا بیرونی و… باشد. از منظر صدرا این تأثیرگذاری در حوزه هایی از شناخت که موضوع آن به کانون هستی انسان نزدیکتر و از اشتداد وجودى و مرتبت تجریدى بالاتری برخوردار باشد گسترده تر و عمیق تر خواهد بود.در عین حال او این تأثیر را علّی و ضروری ندانسته بلکه از نظر او این  عوامل شأن اعدادی داشته و از حیث نحوه و شدت تأثیر متفاوت هستند. ملاصدرا انسان را به دوری از عوامل غیر معرفتی منفی و کسب عوامل غیر معرفتی مثبت و ورود به حیات معقول فرا می خواند.از نظر او تقوا شرط اساسی و عامل محوری در میان عوامل غیر معرفتی است که شرط لازم عقل ورزی و معرفت اندوزی می باشد.

کلیدواژه: ملاصدرا، عوامل غیرمعرفتی، قرآن، اهل بیت، روایات، معرفت شناسی.

العنوان: دور العوامل اللامعرفیه فی عملیّه المعرفه فی منظار ملاصدرا

الباحث: السید علی بنی هاشمی جمارانی

الأستاذ المشرف: الدکتور رضا اکبری

الأستاذ المساعد: الدکتور حسین هوشنجی

الفرع الدراسی: الإلهیات والمعارف الإسلامیه والإرشاد

الخلاصه:

علی اساس التّعالیم ملاصدرا لیس کلّما یصدّق و یکذّب الانسان ینطلق من المعرفه و کثیر من مظاهر المعرفه الانسانیّه تتأثّر من العناصر الخارجه من المعرفه. هذه العناصر تشمل طیفاً واسعاً من العوامل الفردیّه (الجسمیّه – النّفسیّه)، العوامل الجانبیّه المحیطه بالانسانیّه (الطّبیعیه – الاجتماعیّه) و العوامل الغیبیّه (الرّحمانیّه – الشّیطانیّه). هذه التّأثیرات بإمکانها أن تکون ایجابیّه أو سلبیّه، قویّه أو ضعیفه، ظاهره أو باطنه، مباشره أو غیرمباشره، إرادیّه أو غیرإرادیّه، داخلیّه أو خارجیّه و… .من منطلق الصدرالمتالهین هذه التّأثیرات تکون أوسع و أعمق فی ساحات من المعرفه الّتی یکون موضوعها أقرب لوجود الانسان و أشدّ إرتباطاً بساحاته غیر العقائدیّه و أکثر تجریداً و إشتداداً فی الوجود. و فی نفس الوقت لایعتبر ملاصدرا هذه التأثیرات علّیّه و ضروریّه بل یعتبرها إقتضائیّه و فی بعض المجالات لا کلّها و من حیث الشدۀ ایضا متفاوت، و علی هذا الأساس یدعو الانسان الی الخروج من هیمنه هذه التأثیرات السّلبیّه و  کسب التأثیرات المثبت و الدخول الی ساحه الحیاه المعقوله. الطّریق الّذی یقترحه الصدرا فی هذا المجال هو التقوی الذی هو شرط ضروری للتعقّل و کسب المعرفه.

الکلمات الأساسیه: ملاصدرا، العوامل اللامعرفیه، القرآن الکریم، اهل البیت، الاحادیث ، عرفان المعرفۀ

The Influence of Non – Epistemic Factors on knowledge According to Mulla Sadra

Abstract:

According to the Sadra all of the approvals and denials of man is not epistemic. These elements cover a wide domain of factors like, individual factors (spiritual- physical), environmental factors (natural-social) and metaphysical factors (satanic-divine).These effects can be positive or negative, powerful or weak, obvious or hidden, direct or indirect, determined or undetermined, external or internal etc.From the Sadra,s view this effectiveness in areas of understanding that are closer to the center of human existence and more relevant to his non – epistemic areas and have higher abstraction and existential intensity will be broader and deeper. At the same time Molla Sadra does not consider these effects necessary, but considers it relative in some situations. So the Molla Sadra invites man to get released of the control of these negative effects and persuades him to a reasonable life. The way which the Molla Sadra suggests is to provide the Taghva that is the most important of  the positive Non-epistemic elements that is as a necessary condition for thinking and acquiring knowledge

Keywords: Molla Sadra , Non – epistemic elements, Quran, Ahl-ol-Beyt, Hadith, Epistemology

Faculty of Islamic Studies, Theology and Guidance

Continuous M.A. Faculty of Islamic Studies, Theology and Guidance

Islamic Philosophy and Theology

The Influence of Non – Epistemic Factors on knowledge According to Mulla Sadra

Supervisor:

Reza Akbari PhD.

Advisor:

Hossein Hoshangi PhD.

Author:

Sayed Ali Banihashemi Jamarani

January 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر