پایان‌نامه: تأثیر فرهنگ اسلامی بر مفاسد اقتصادی در چارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد مقاومتی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد
گرایش اقتصاد نفت و گاز
تأثیر فرهنگ اسلامی بر مفاسد اقتصادی در چارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد مقاومتی
استاد راهنما:دکتر کامران ندری
استاد مشاور:دکتر مهدی صادقی شاهدانی
نام دانشجو: مهدی رزم آهنگ
تابستان۱۳۹۳
چکیده
در حال حاضر علوم میان‌رشته‌ای با هدف تعمیق و ژرف‌نگری در حوزه‌هایی که ماهیتاً نیازمند به مطالعات میان‌رشته‌ایمی‌باشد، رشد و توسعه زیادی یافته است.یکی از این حوزه‌ها، رابطه بین فرهنگ و اقتصاد می‌باشد. ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد بروندادهای متعددی در سطح جامعه خواهد داشت که در این پژوهش به‌طور خاص بر روی مفاسد اقتصادی به عنوان معضلی که هم ریشه در شرایط اقتصادی دارد و هم از شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه متأثر است،تمرکز شده است.فرهنگ یک جامعه می‌تواند نقش بسزایی در بروز و یا کنترل رفتارهای فسادآلود قاطبه مردم ایفا کند. در یک روند زنجیره‌وار، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی را دچار تزلزل و ضعف می‌کند و از آنجا که اعتماد اجتماعی، به زعم اکثر متخصصان، مهم‌ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تضعیف اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی را دچار انقباض می‌کند. همچنین با مرور ادبیات راجع به رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، به این نتیجه می‌رسیم که انقباض سرمایه اجتماعی،تأثیرات مخربی بر روی رشد، توسعه و دیگر مؤلفه‌های اقتصادی‏‏‏‏‏‏برجای‏می‌گذارد.
در اینپژوهش به طور خاص دو موضوع مهم مورد مطالعه جدی قرار گرفته است.
۱-تأثیر فرهنگ بر مفاسد اقتصادی به‌وسیله یک مدل فرهنگی تبیین شده است؛ به این صورت که فرهنگ موجود در رابطه با مفاسد اقتصادی توضیح داده‌شده است و برای تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است؛برای این مهم، مؤلفه‌های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه‏مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی توضیح داده شده‌اند و این نتیجه حاصل شده است که در فرهنگ اسلامی به عنوان فرهنگ مطلوب، جایی برای مفاسد اقتصادی باقی نخواهد ماند.در ادامه مدل، الگویحرکتازفرهنگموجودبهفرهنگمطلوببااستفادهازابزارهایفرهنگی که عبارت‌اند از رسانه، دانشگاه، آموزش‌وپرورش، هنر،حوزه و روحانیت تبیین شده است.
۲-تأثیر مفاسد اقتصادی بر روی اعتماد اجتماعی با استفاده از روش اقتصادسنجی محاسبه شده است؛ به این صورت که آمارهای مربوط بهمفاسد اقتصادیو اعتماد اجتماعی از گزارش پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و سالنامه آماریاستان‌ها استخراج شده است.نتیجه نهایی نشان می‌دهد که همبستگی منفی بین مفاسد اقتصادی و اعتماد اجتماعی برقرار است.
واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ عمومی، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی
العنوان: تأثیر الثقافه علی الحد من تبعات المفاسد الاقتصادیه فی إطار الرأسمال الاجتماعی، دراسه و طرح دلالات للاقتصاد المقاوم
الباحث: مهدی رزم آهنک
الأستاذ المشرف: الدکتور کامران ندری
الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی
الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه
لقد تطورت و تنامت العلوم متعدده التخصصاتالیوم کثیراهادفه تعمیق الفهم و النظر فی نطاقاتتحتاج ماهویاً إلی دراساتمتعدده التخصصات. و من أهمّ هذه النطاقات العلاقه بین الثقافه و الاقتصاد. ذلک لأنّ للعلاقه بین الثقافه و الاقتصاد إنتاجات شتی علی مستوی المجتمع، و سنرکز فی هذا البحث علی المفاسد الاقتصادیه علی وجه الخصوص بصفتها معضله متأصله فی الظروف الاقتصادیه؛ کما أنها تتأثر بالظروف الثقافیه السائده فی المجتمع کذلک. من شأن ثقافه مجتمع أن تلعب دورًا هامًا فی ظهور سلوک الناس قاطبه المشوبِ بالفساد أو فی التحکم به. و المفاسد الاقتصادیه تزلزل الثقه الاجتماعیه و تضعفها فی عملیهٍ متسلسلهٍ؛ وبما أن الثقه الاجتماعیه – کما یزعم معظم المختصین – هی من أهم مکونات الرأسمال الاجتماعی، فیمکن الاستنتاج أن إضعاف الثقه الاجتماعیه سیُلحق ضرر الانکماش بالرأسمال الاجتماعی. کما سنستنتج بمراجعه اللهجهالمرتبطه بالعلاقه بین الرأسمال الاجتماعی و الأداء الاقتصادی أن انکماش الرأسمال الاجتماعی سیؤثر سلبًا علی التنمیه و التطور و سائر الأقسام و المفاهیم الاقتصادیه.
و قد تمت فی هذا البحث دراسه موضوعین مهمین علی وجه الخصوص دراسه دقیقه، هما:
۱٫ وُضِّح تأثیر الثقافه علی المفاسد الاقتصادیه باستخدام نموذج ثقافی معیّن؛ إذ قد شرحت الثقافه الراهنه نظرا للمفاسد الاقتصادیه، و استخدم نمط عالم الاجتماع الهولندی جیرارد هوفستید (Gerard Hendrik Hofstede) لتبیین الثقافه المستحسنه، ثم شرحت مکوناتها لتحقیق هذا الأمر المهم و هی مسافه السلطه أی مسافه القوه، و تجنب انعدام الثقه، و النزعه التعددیه- الفردیه، و التوجه قصیر الأمد أو طویل الأمد، فیما یتعلق بالمفاسد الاقتصادیه؛ و نتج عن ذلک أنّه لا مکان للمفاسد الاقتصادیه فی الثقافه الإسلامیه بصفتها الثقافه المستحسنه، ثم قد تم تبیین نمط الحرکه من الثقافه الراهنه إلی الثقافه المستحسنه استعانه بالأدوات الثقافیه المتمثله فی الإعلام، و الجامعه، و التربیه و التعلیم، و الفن، و المدارس العلمیه و رجال الدین.
۲٫تم تقدیر تبعات المفاسد الاقتصادیه علی الثقه الاجتماعیه باستخدام أسلوب الاقتصاد القیاسی؛ إذ تم استخراج الإحصاءات ذات الصله بالمفاسد الاقتصادیه و الثقه الاجتماعیه من تقریر قیاس قیم و رؤی الإیرانیین و حولیه المحافظات الإحصائیه؛ و قد اظهرت النتیجه النهائیه أن هناک انسجاما بین المفاسد الاقتصادیه و الثقه الاجتماعیه.
الکلمات الأساسیه: الثقافه، الثقافه العامه، المفاسد الاقتصادیه، الثقه الاجتماعیه، الرأسمال الاجتماعی
Abstract:
Nowadays interdisciplinary sciences have been developed to achieve the goal of deepening areas which are in needs of interdisciplinary studies. One of these areas is the relationship between economy and culture. This relationship has many consequences at the society level. In this paper, we will focus on Economic corruptions in particular as a problem rooted both in economic and cultural circumstances of the society. Culture has a crucial role to mitigate or intensify the people’s harsh behaviors. Economic corruptions can deteriorate the social confidence level, causing social capital contraction. Since, economic experts believe that social confidence is the major element of social capital. Reviewing the current literature on relationship between the social capital and economic performance, we conclude that the contraction of social capital has a destructive effect on economic growth, development and other components.
We have studied two main categories with undivided attention:
۱٫ The effect of culture on economic corruptions, using a cultural model: we applied Hofstede model to verify the desirable culture associated with economic corruptions. In the model, we have stated some dimensions along which cultural values could be analyzed, including: power distance (strength of social hierarchy), uncertainty avoidance; individualism-collectivism and long-term (short-term) orientation. These elements are in relation with economic corruptions. The results show that in Islamic culture as a desirable one, there will be no corruptions in economic areas. Then, we offer the operational pattern in moving from current culture toward desired one. In this pattern, we clarify some cultural instruments such as: Media, University, Education, Arts, and Seminary Studies.
۲٫ The effect of economic corruptions on social trust, using an econometrics model: we derived a variety of statistical data on economic corruptions and social confidence level from “Survey of Iranians values and insights” and “Annual Statistical Reports of Different Provinces”. The conclusion is that there is a negative correlation between economic corruptions and social trust.
Key Words: Culture, Common Culture, Economic Corruptions, Social trust, Social Capital
Imam Sadiq University
The Impact Of Islamic Culture On Economic Corruption In The Social Capital Conceptual Framework And Present The Implications For Resistive Economy
A Thesis Provided For The Degree of Master Art in Economics
Faculty of Islamic Studies and Economics
Mahdi Razmahang
Supervisor:
Dr. Kamran Nadri
Summer 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تأثیر فرهنگ اسلامی بر مفاسد اقتصادی در چارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد مقاومتی”