پایان‌نامه: اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش داده های پانل )

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش داده های پانل )

مصطفی رئوفی

استاد راهنما:

دکتر داود منظور

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا

تابستان ۱۳۸۸

چکیده:

این مطالعه سعی دارد بر اساس ادبیات موجود (مبانی نظری و مدل سازی) اثر فاوا بر رشد اقتصادی در حالت پایدار را با استفاده از داده های تلفیقی برای ۱۵ کشور منتخب از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی ارزیابی کند. در این مطالعه ابتدا موجودی سرمایه کل و فاوا برآورد شده و سپس اثر موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا همچنین نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی همچنین اثر رشد متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی برای مجموع کشورهای اسلامی در دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۰۰ محاسبه شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل رابطه متغیرهای موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا، نیروی کار و سرمایه انسانی و همچنین رشد آنها با تولید و رشد تولید مثبت و معنادار است. پس از تعیین ضرایب آنها کشش تولید نسبت به سرمایه فاوا از این کشورها ۰٫۰۹۶ و کشش رشد تولید نسبت به سرمایه فاوا نیز ۰٫۰۶۹ به‌دست آمده است.

در حسابداری رشد نیز به تجزیه رشد متوسط کشورهای مورد مطالعه به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن یعنی رشد موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا، رشد نیروی کار و رشد سرمایه انسانی و سرانجام رشد بهروی کل عوامل تولید پرداخته شده است. با توجه به اینکه کشورها از نظر زیرساخت های فاوا شرایط متفاوتی دارند، لکن بر اساس نتایج این تحقیق، نیروی کار بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این گروه از کشورهای اسلامی داشته است.

کلیدواژه‌ها: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فاوا، رشد اقتصادی، دادهای پانل یا ترکیبی یا تلفیقی، کشورهای اسلامی

ملخص

واستنادا الی الدراسات الموجود، تحاول هذه الدراسه (نظریه المنموذجه) تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات تاثیر علی النمو الاقتصادی باستخدام بیانات لوحه مستقر ۱۵ اختیار الاعضاء فی منظمه المؤتمر الاسلامی لتقییم. فی هذه الراسه اسهم راس المال و اجمالی تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات و من ثم یقدر تاثیر جرد عاصمه تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات و عدم تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات راس المال و العماله و حقوق الانسان فی نمو الناتج المحلی الاجمالی. و هذه العوامل توثر ایضا علی النمو الاقتصادی بالنسبه لجمیع البلدان الاسلامیه فی الفتره ۲۰۰۶-۲۰۰۰ تم احتساب لدیه. استنادا الی متغییرات المنوذج تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات و تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات من غیر راس المال العمل و راس المال البشری فانها تتنج ایضا نمو نمو الناتج ایجابیه و هامه. بعد تحدید معاملات مرونه الانتاج من راس المال تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات من هذه البلدان ۹۶۰/۰ الجر و نمو النتاج من راس المال تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات ایضا ۶۹۰/۰ یتم الحصول علی.

فی حساب النمو فی البلدان التی تشکل العنصر الرئیسی فی تحلیل لدراسه نمو المال و تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات غیر تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات، تنمیه القوی العامله و تنمیه راس البشری و نمو اجمالی عامل الانتاجیه کل و کان. نظر الی ان الدول لدیها ظروف مختلفه من حیث البینه التحتیه تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات، و لکن بناء علی هذه النتائج عمل معظم علی النمو الاقتصادی و قسم من الدول الاسلامیه لدیها.

تصنیف JEL:

کلمات: تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات، تکنولوجیا المعلومات و الاتصالات، النمو الاقتصادی، عقود و لوحه او خلیط او مزیج، الدول الاسلامیه.

Abstract

Based on existing literature, this study tries to assess (Theoretical modeling) ICT impact on economic growth by using panel data for steady stable state 15 selected cuntreies of the OIC members.

In this study, at first total capital stock estimated, then calculated the effect of ICT & non ICT capital stock, laber and human capital on GDP growh and also impact of these factors growth on economic growth for all the Islamic countries in the period 2006-2000 was calculated.

Based on the model variables ICT and non-ICT capital, Labor and Human Capital they also produce growth and output growth is postitive and significant. After determining the coefficients production elasticity of capital ICT of these countries 0.069 Traction and production growth than capital ICT also 0.069 is obtained.

In the growth accounting the average growth of contries forming its principal component analysis to study the growth of ICT and non- ICT capital stock, Growth of labor and human capital development and the growth of total factor productivity (TFP) has been.

Given that countries have different in terms of IST infrastructure, But Besed on these results Labor Most effect on economic growth the Department of Islamic countries has.

Classification JEL:

Keywords: Information Technology and Communications, ICT, Economic Growth, Contracts The panel or a Mixture or combination, Islamic Countries.

Imam Sadiq University

The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth

Case Study: Selected Countries of (OIC) By Panel Data Method

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Mostafa Raoufi

Supervisor:

Dr. Davood Manzoor

Advisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa

Summer2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش داده های پانل )”