پایان‌نامه: چارچوب تجاری­ سازی فناوری نانو در اقتصاد دانش­ بنیان

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام­ صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

چارچوب تجاری­ سازی فناوری نانو در اقتصاد دانش­ بنیان

استاد راهنما: دکتر عادل پیغامی

استاد مشاور: دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو: حسین سرآبادانی تفرشی

شهریور ۱۳۹۴

چکیده:

اقتصاد دانش ­بنیان، به‌عنوان الگوی توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرو جهان زمانی رنگ واقعیت به خود می­ گیرد که چرخه دانش و تولید ثروت از طریق فرآیند تجاری­ سازی تکمیل و تحقق یابد. در این میان تجاری­ سازی فناوری­ های نوظهور و برتر همچون فناوری نانو، از اهمیت مضاعف برخوردار است. در آغاز هزار سوم، فناوری نانو به‌عنوان یک فناوری توانمندساز، در گستره وسیعی از صنایع و حوزه­های اقتصادی جهانی ورود کرده و طبق پیش­بینی­ ها، خالق انقلاب صنعتی سوم خواهد بود. کشور ما، طی دهه گذشته از رشدی پرشتاب در توسعه علمی این فناوری برخوردار بوده؛ لکن توسعه فناوری و تجاری­سازی آن از نقطه مطلوب فاصله داشته است.

در این پژوهش بر اساس روش مبتنی بر دیدگاه خبرگان، با بررسی معنایی مفهوم «تجاری ­سازی» و چیستی، ابعاد و اهمیت «فناوری نانو»، به شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری­سازی فناوری نانو پرداخته و با تحلیل و بررسی چارچوب تجاری­ سازی نانو در سه کشور آمریکا، انگلستان و ایرلند، به تبیین ارکان چارچوب تجاری­ سازی فناوری نانو در ایران پرداخته و با روش تحلیل استنتاجی و متنی و سه مرحله کدگذاری، ۱۶۹ مؤلفه اقدامی در سه بخش کلی فناوری­های نرم، زیرساخت­ها و خط­ مشی­ ها و ۱۱ محور(تأمین مالی، تحقیق ­وتوسعه، مدیریت کسب­ وکار، بیمه، بازاریابی، مدیریت امور حقوقی، زیرساخت­ها و خط­ مشی­ های سیاستی، تنظیمی، تسهیل­ گر و توسعه مسئولانه) در صنعت نانو استخراج گردیده و جهت تأیید خبرگان نانوفناوری در قالب پرسشنامه ارائه گردید. نتایج و تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه­ ها اکثریت مؤلفه‌های اقدامی جهت تجاری­ سازی نانو در ایران را تأیید و بااهمیت تلقی کرده و ۱۸ مؤلفه از آن­ها را بسیار مهم برآورد کرد. درنهایت نیز چارچوب پیشنهادی جهت تجاری­ سازی فناوری نانو در ایران در شش بخش چشم ­انداز و ارزش­های بنیادین، نهادها، بازیگران، فناوری­ های نرم، زیرساخت­ها و خط­ مشی­ ها ارائه گردیده و پیشنهاداتی به دولت، ستاد توسعه فناوری نانو و بنگاه ­های نانوفناوری جهت ارتقا وضعیت تجاری­ سازی نانو در کشور ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: فناوری نانو، تجاری­ سازی، اقتصاد دانش ­بنیان، تجاری­ سازی نانوفناوری

العنوان: عملیه إضفاء الطابع التجاری علی تقنیه النانو فی الاقتصاد المبنی‌ علی العلم

الباحث: حسین سرآبادانی

الأستاذ المشرف: الدکتور عادل پیغامی

الأستاذ المساعد: الدکتور غلامرضا گودرزی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

إن الاقتصاد المبنی علی العلم کنموذج للتطویر الاقتصادی فی کثیر من بلدان العالم المتطوره، یصبح واقعیاً فیما لو اکتملت دوره المعرفه وإنتاج الثروه عبر عملیه تحویله إلی تجاره، ویحظی إضفاء طابع تجاری علی التقنیات الحدیثه کتقنیه النانو بأهمیه مضاعفه. ففی بدایه الألف الثالث برزت تقنیه النانو کإحدی التقنیات المؤثره فی رقعه واسعه من الصناعات ومجالات الاقتصاد العالمی وستکون سبباً للثوره الصناعیه الثالثه بحسب التوقعات. وتطورت إیران خلال العقد الأخیر تطوراً سریعاً فی هذه التقنیه، لکنه لم یصل تطویر هذه التقنیه وإضفاء الطابع التجاری علیها إلی الحد المطلوب.

فقد تم فی‌ هذا البحث التطرق إلی استطلاع العوامل المؤثره علی تحویل هذه التقنیه إلی التجاره اعتماداً علی آراء الخبراء، ومن خلال دراسه مفهومیه لهذه العملیه وماهیه وأبعاد وأهمیه “تقنیه النانو”، حیث قام بتبیین أرکان جعل هذه التقنیه تجاریاً فی إیران من خلال دراسه وتحلیل تنفیذ هذه العملیه فی ثلاثه بلدان، وهی: الولایات المتحده، وبریطانیا وإیرلندا. وفی المرحله التالیه تم استخراج ۱۶۹ عنصراً تطبیقیاً فی ۳ أقسام شامله، وهی: التقنیات اللینه، والبنی التحتیه والسیاسات، و ۱۱ محوراً (التمویل، والتحقیق والتطویر، وإداره العمل، والتأمین، والتسویق، وإداره الشؤون القانونیه، والبنی التحتیه، والسیاسات التنظیمیه والمسهله، والتطویر المسؤول) فی تقنیه النانو وذلک باستخدام منهج التحلیل الاستنتاجی والنصی والترمیز فی ۳ مراحل، حیث تم إدخالها فی استماره لتأییدها من قبل متخصصی تقنیه النانو.

إن نتائج تحالیل الاستمارات، تؤید أکثر العناصر التطبیقیه لتحویل تقنیه النانو إلی تجاره‌ فی‌ إیران وتعتبرها مهمه وخاصه، اعتبرت ۱۸ منها مهمه للغایه. فی‌ النهایه، تم تقدیم الإطار المقترح لجعل تقنیه النانو تجاریاً فی إیران وذلک فی سته أقسام، وهی: الرؤیه، والقیم الأصلیه، والجهات المعنیه، ولاعبوالأدوا، والتقنیات اللینه، والبنی التحتیه، والسیاسات. وکذلک تم تقدیم اقتراحات للحکومه ومرکز تطویر تقنیه النانو والشرکات الفاعله فی مجال هذه التقنیه، بهدف تحسین وضعیه صناعه النانو فی طریقها إلی أن تکون تجاریهً فی البلد.

الکلمات الأساسیه: تقنیه النانو، إضفاء طابع تجاری، الاقتصاد المبنی علی العلم، إضفاء طابع تجاری علی تقنیه النانو

 

Abstract:

  Knowledge-Based Economy, as a model for economic development in many advanced countries worldwide, gets a true form when the cycle of knowledge and production by the means of commercializing is completed. Among these the branding and commercializing of modern and advanced technologies such as nanotechnology have multiplied this significance. In the beginning of the third millennium, nanotechnology as an enabling technological force has entered in a variety of industries and economic fields and it is predicted that it will be  the main creator of the third industrial revolution. Iran in the past decade has reached a highly accelerated growth in the scientific development of this technology. However, the commercializing and branding have a long way from its ideal point.

In this thesis, based on the method of experts’ views, with the evaluation of the meaning of the concept of commercializing and the aspects and importance of “nanotechnology”, the influential factors of commercializing were touched upon. In addition, with the analysis and study of the framework of commercializing in America, England, and Ireland the explanation of the parts of the Iranian structure for commercializing nanotechnology were looked at. With the inductive and textual  analysis and three-step coding process, 169 component measures in three general sections of soft technologies, infrastructure, policies and 11 elements (finance, research  and development, managing business, insurance, marketing, managing legal issues, infrastructures, political, organizational, facilitating, and responsible development policies) in the industry of nanotechnology were derived. These components for approval were presented to nanotechnology experts in the form of surveys. The conclusions and analysis of the surveys confirmed most of the component measures for commercializing nanotechnology in Iran and knew them as important. Also 18 of the stated components were evaluated as very essential. In conclusion, the structural recommendations for commercializing nanotechnology in Iran were  also presented in the following six sections: prospects and outlooks, fundamental values, institutions, agents, soft technologies, infrastructure and policy. Moreover, recommendations were made to the government, Iran Nanotechnology Initiative Council, and other nanotechnology firms for the improvement of the state of this technology in Iran.

Keywords: Nanotechnology, Commercialization, Knowledge-Based Economy, Commercialization of Nanotechnology

Imam Sadiq (a.s) university(I.S.U)

faculty of Islamic study and management

Continuous M.A. Islamic Studies and Management

Business Administration

The Framework for Commercializing Nanotechnology in a Knowledge-Based Economy

Supervisor:Dr. Adel Paighami

Student: Hossein Sarabadani

September 2015

دانلود اطلاعات کتابشناختی
  • فرمت ris برای خروجی گرفتن به نرم افزارهای EndNote, Citavi, mendely و ....

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

گرایش تحصیلی

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو