پایان‌نامه: استثنائات نظریه پوشش شرکتی در حقوق جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

رایگان

توضیحات

 

دانشکده‌ معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه‌ کارشناسی ارشد رشته‌

گرایش خصوصی

استثنائات نظریه پوشش شرکتی در حقوق جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر ربیعا اسکینی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا عالی پناه

دانشجو:

سید محسن روحانی

بهمن  ۱۳۹۲

 

چکیده:

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، گاهی اوقات دستاویزی می شود جهت استفاده سودجویانی که در پی اهداف متقلبانه خود می باشند تا در پس نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری خود، اقدام به مصونیت اموال شخصی خویش نمایند.در قانون تجارت فعلی جمهوری اسلامی ایران جهت رفع این نقیصه ماده قانونی ای به صورت مصرح وجود ندارد، ولیکن لایحه قانون تجارت جدید با گنجاندن موادی مرتبط با این موضوع در پی رفع این معضل بر آمده، هر چند که این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

نظریه ای به نام نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در حقوق کشورهای دیگر از جمله انگلستان گنجانده شده است، که دادگاهها با استمتاع از آن مانع نفوذ حقوقی چنین اقدامات متقلبانه ای می شوند، و به بستانکاران شرکت هایی که ورشکستگی آنها ناشی از اهداف متقلبانه ی اشخاص حقیقی و سهامداران آن بوده اند این اجازه را می دهند تا در صورت عدم تکافو دارایی های شرکت جهت بازپرداخت دیون، قاعده ی مسئولیت محدود را نادیده گرفته و مطالبات خود را از اشخاص حقیقی متقلب وصول نمایند.

از این رو استفاده ی متقلبانه از شکل شرکت تجاری، موجب عبور از نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می شود و می تواند آن را استثنائی بر نظریه ی پوشش شرکتی قلمداد نمود بطوریکه مسئولیت نامحدود شریک یا شرکای متقلب را در بر داشته باشد؛ البته در خصوص رفتارهای خلاف عدالت و انصاف، اختلاف نظر وجود دارد.

نظریه ی تقلب می تواند در حال حاضر به عنوان استثنائی بر نظریه ی پوشش شرکتی در حقوق ایران قلمداد شود تا با استعانت از آن بتوان حکم به مسئولیت نامحدود شریک یا شرکای متقلب در شرکت‌های تجاری داد.

واژگان کلیدی:

مسئولیت نامحدود، نظریه پوشش شرکتی، شخص حقوقی،شخصیت حقوقی شرکت تجاری،نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی

الخلاصه:

تشکل الشخصیات الاعتباریه للشرکات التجاریه فی بعض الأحیان ذریعه للمستغلین الذین یسعون لتحقیق أهدافهم و حمایه أموالهم مستترین خلف ستار الشخصیه الاعتباریه للشرکات التجاریه التی یملکونها و لم تأت فی طیات قانون التجاره الحالیه لجمهوریه ایران الإسلامیه أیه ماده لسد هذه الثغره

لکن اللائحه القانونیه لتعدیل قانون التجاره ادخلت مادتین اثنتین بهذا الشأن لرفع هذه النقیصه رغم أن هذه اللائحه لم تحصل علی الموافقه النهائیه بعد.

أما فی قوانین الدول الأخری بما فیها بریطانیا فقد أخذت بعین الاعتبار نظریه تدعی التشبه بالشخصیات الاعتباریه للشرکات التجاریه ، حیث تستند إلیها المحاکم فی منع اتخاذ تلک المبادرات الاحتیالیه و تسمح لدائنی الشرکات التی نجم إفلاسها عن الأهداف الاحتیالیه للأشخاص الطبییعین والمساهمین فیها بتجاهل قاعده المسؤولیه المحدوده فی حال عدم کفایه أموال الشرکه لتسدید الدیون ، بحیث یمکن الدائنین قبض مطالباتهم من الأشخاص الطبیعیین المحتالین.

و هکذا یؤدی استغلال نوع الشرکه التجاریه او بعباره أخری استغلال الشخصیه الاعتباریه للشرکه لممارسه الأعمال المخالفه للقانون الی اختراق ستار الشخصیه الاعتباریه للشرکات التجاریه بحیث یعتبر ذلک استثناءً لنظریه التشبه بالشرکات بحیث تشمل المسؤولیه غیر المحدوده للشریک او الشرکاء المحتالین

الکلمات الأساسیه:

المسؤولیه غیر المحدوده، نظریه التشبه بالشرکات، الشخص الاعتباری، الشخصیه الاعتباریه للشرکه التجاره، التشبه بالشخصیه الاعتباریه.

 

 

 

 

 

Abstract:

Legal entity of businesses companies sometimes will become apretext for profit-seekers who are looking for their own fraudulent purposes attempted to immunize their personal property by covering in mask their businesses companies. In Islamic Republic of Iran’s current trade laws unforeseen anylegal matter to address this shortcoming; however, new trade billwith inclusion of two articles related to this subject seeks to address this problem, although the bill has not been finalapproved yet.

A concept is known as penetrate in covering of legal entity ofbusinesses companies has been included in the rights of other countries such as UK that the courts by taking advantage of it restricted the legal proof of such fraudulent acts and allowscreditors of companies that their bankruptcy was induced byfraudulently goals of individuals and its stakeholders in case ofinadequacy of company assets to repay debt, ignore the limited liability rule and collect their claims from dishonest individuals.

Thus, fraudulent use of the type of commercial enterprise and in other words, placing a firm as a tool in order to apply abuse is causing to cross the veil of legal entity of businesses companiesand it can be considered as exception to the theory of corporate covering such that included unlimited liability of the fraudulentpartner or partners.

Keywords: Unlimited liability, the theory corporate veil, legal person, corporate trading company, Influence the coverage of the legal entity.

 

 

 

Imam Sadiq University

College of Islamic Studies and Law

M.A. Law Thesis

The Exceptions of Corporate veil Theory in  Iranian Law with a Comparative Study in England Law

Supervisor:

Dr. Rabia Eskini

Advisor:

Dr. Alipanah

Author:

Seyed Mohsen Rowhani

February 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر