پایان‌نامه: ماهیت قراردادهای اتصال متقابل از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان: ماهیت قراردادهای اتصال متقابل از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی

استاد راهنما:

دکتر حسین بیرشک

استاد مشاور:

دکتر اصغر آقا مهدوی

دانشجو:

محمد علی قلمبر دزفولی

خرداد ۱۳۹۰

چکیده

قراردادهای اتصال متقابل که با ورود و گسترش خدمات مخابراتی در کشورهای اسلامی به عنوان یک نهاد حقوقی جدید به نظام حقوقی کشورهای اسلامی که همان فقه است وارد شده اند؛ می بایست با توجه به قواعد و فروعات فقه مطالعه شده تا بتوان آنها را در نظام فقه بومی سازی نمود.

این قرارداد جهت ایجاد تعهداتی بین دو طرف منعقد می شود که حقوقی را برای هریک از طرفین و تکالیفی را برای آنها ایجاد می نماید لذا با توجه به تعاریف موجود در فقه می توان این قرارداد را جزء عقود لازم در نظام فقه شناسائی نمود.

با انعقاد قرارداد اتصال متقابل و فراهم شدن مقدمات آن و اجرا شدن قرارداد، کاربران یک شبکه‌ی مخابراتی  می توانند از طریق استفاده از تجهیزات و امکانات متعلق به شبکه مخابراتی دیگر با کاربران آن شبکه ارتباط برقرار نمایند و از آنجا که این ارتباط به صورت دو طرفه است آنرا اتصال متقابل می نامند. لذا در این فرایند هریک از طرفین با تملیک بخشی از منافع شبکه خود به طرف دیگر امکان دسترسی وی را به شبکه خود مهیا می سازد. بنا بر این این بخش از فرایند اتصال متقابل مطابقت کامل با تعریف فقهی از قرارداد اجاره که تملیک منفعت است داشته و در فرایند بومی سازی می توان آنرا در نهاد اجاره نظام فقه درج نمود.

جهت ایجاد بستر اتصال متقابل که مقدمه و لازمه ایجاد دسترسی می باشد لینکها و تجهیزات بسیاری باید توسط طرفین نصب و راه اندازی شوند که پس از نصب آنها از یک سو هردو طرف از آنها منتفع شده و از سوی دیگر حقوق مالکانه نسبت به آنها دارند که این حقوق در بسیاری از موارد به صورت مشاع می باشد و این فرایند نیز مطابقت با تعاریف ارائه شده از عقد شرکت در عقود اسلامی دارد.

لذا می توان قرارداد اتصال متقابل را تلفیقی از دو عقد اجاره (به صورت متقابل) و عقد شرکت بر شمرد و از اینطریق قوانین آمره موجود در این عقود را در قرارداد اتصال متقابل نیز لازم الاجرا دانست.

کلمات کلیدی: اتصال متقابل، اپراتور، عقد اجاره، عقد شرکت، عقود معین، عقود غیر معین.

العنوان: ماهیه عقود الاتصال المتقابل فی فقه الإمامیه والقانون الإسلامی

الأستاذ المشرف: الدکتور حسین بیرشک

الأستاذ المساعد: الدکتور أصغر آقا مهدوی

الطالب: محمد علی قلمبر دزفولی

الفرع الدراسی: الشریعه والدراسات الإسلامیه‌ والإرشاد

الخلاصه

تجب دراسه عقود الإتصال المتقابل التی دخلت الأنظمه القانونیه لمخلتف البلدان الإسلامیه، الممثله بالفقه، بعد دخول الخدمات الإتصالیه وتوسعتها فی هذه البلدان کبنیه قانونیه علی أساس قواعد الفقه وفروعاته لنتمکن من توطینها.

ویتم عقد هذه الإتفاقیه بین الطرفین لخلق التزامات ترسم حقوقا لکل من الطرفین وتکالیفا لهما. لذلک ، یمکن تعریف هذا العقد بأنه جزء من العقود الضروریه فی‌ الفقه، نظراً للتعریفات الموجوده فیه.

یستطیع مستخدمو شبکه إتصالیه ما أن یقیموا علاقات مع مستخدمی شبکه أخری عن طریق استخدام الأجهزه والإمکانیات المتعلقه بتلک الشبکه وذلک بعد عقد إتفاقیه الإتصال المتقابل وتوفیر مقدماته وتنفیذ الإتفاقیه. وتمت تسمیته بالإتصال المتقابل بسبب وجود طرفین فیه. وفی هذه العملیه، یوفر کل من طرفی الإتفاقیه إمکانیه الوصول إلی شبکته من قبل الطرف الآخر وذلک بعد الحصول علی قسم من مصالح شبکته. وبناءً علیه، فإن هذا القسم من عملیه الإتصال المتقابل یتسق اتساقاً کاملاً مع التعریف الفقهی من عقد الإیجار الذی یعتبر تملیکاً للمصالح، وفی عملیه‌ توطینه یمکن إدراجه فی قسم الإیجار من النظام الفقهی.

ویجب تشیید کثیر من المعدات والأجهزه وتدشینها من جانب الطرفین لخلق الأرضیه المناسبه للإتصال المتقابل، وهی من الضروریات إذ تشکّل مقدمهً للوصول إلی الشبکه. وبعد تشییدها، یربح کل من الطرفین منها من جهه، ومن جهه أخری تکون لهما حقوق ملکیتها، وکثیراً ما تکون هذه الحقوق مشترکه بینهما. وتتسق هذه العملیه أیضاً مع التعریفات المعروضه فی عقد الشرکه من العقود الإسلامیه.

ولذلک نستطیع أن نعتبر عقد الإتصال المتقابل مزیجاً من عقدی الإیجار (بشکل متقابل) والشرکه، وأن نعتبر تنفیذ القوانین الآمره الموجوده فی هذه العقود ملزماً فی عقد الإتصال المتقابل.

المصطلحات الرئیسه:

الإتصال المتقابل، العامل، عقد الإیجار، عقد الشرکه، عقود محدده، عقود غیر محدده

Abstract:

Interconnection Agreements which have been introduced as a new legal concept into the legal system of the Muslim countries, i.e. jurisprudence, need to be studied in line with the principles and precepts of the jurisprudence in order to be localized into the jurisprudence system.

Interconnection Agreement is concluded to create rights and obligations for both parties. Therefore as defined by the jurisprudence, this agreement can be categorized as an irrevocable contract.

Once the Interconnection Agreement is concluded and implemented, users of a telecom network can use equipment and facilities of the other telecom network to contact the users of the latter. Since this is a two-way communication, it is called “Interconnection”. Therefore in this process either of the parties transfers a portion of the profits of its own network to the other party, allowing the other party to gain access to its network. Thus this part of the interconnection process completely conforms to the definition of the lease agreement in the jurisprudence which is possession of the profit and it could be included in the lease category of the jurisprudence system in the localization process.

Links and many other facilities need to be installed and operated to create the ground for the interconnection which is a prerequisite for access to the networks. Once these equipments are installed both parties will enjoy their benefits on the one hand and on other hand they both have joint proprietary rights to these equipments. Based on the definitions provided by the Islamic contracts, this process conforms to the partnership agreement.

The Interconnection Agreement could be considered as a combination of two (mutual) lease agreements and a partnership agreement and as a result the laws applicable to these two types of contracts will be applicable to the Interconnection Agreement as well.

Key words: Interconnection, Operator, Lease agreement, Incorporation Agreement, Nominate contracts, Innominate contracts.

Imam Sadiq University

Faculty of theology, Islamic Studies and Guidance

A Thesis Presented For the Degree of Master of Arts in Theology

Jurisprudence and Principles of Law

The Essence of Interconnection Agreements in Terms of Imamieh Jurisprudence and Islamic Rights

Supervisor:

 Hossein Birashk, PhD

Adviser:

 Asghar Agha Mahdavi, PhD

Student:

 Mohammad Ali Ghalambor Dezfouli

June  ۲۰۱۲

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر