پایان‌نامه: تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد بیزین

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد نفت و گاز

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد بیزین

استاد راهنما: دکتر کامران ندری

استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی

دانشجو: حامد صاحب‌هنر

شهریور ۱۳۹۱

چکیده

عملکرداقتصادکشوردربعدتحققعدالتاجتماعیمی‌تواندازطریقمطالعهتحولاتتوزیعدرآمد،فقرورفاهاجتماعیبهصورتشاخصهایکمیبررسیگردد. مطالعاتزیادیدرزمینهنقشدرآمدهاینفتیبرتوسعهاقتصادیکشورهایصادرکنندهنفتصورتگرفتهاست. امابهطورخاصوویژهمسئلهتوزیعدرآمدونحوهاثرگذاریدرآمدهاینفتیبرآنچندان موردبررسیقرارنگرفتهاست. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می‌گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۵۲ پرداخته‌ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس محاسبه شده‌اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می‌دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.

واژگان کلیدی:

توزیع درآمد، درآمدهای نفتی، روش BVAR، تابع پیشین SSVS، شاخص جینی

 

 

 

العنوان: تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد بیزین

الباحث: حامد صاحب‌هنر

الأستاذ المشرف: الدکتور کامران ندری

الأستاذ المساعد: الدکتور احمد شعبانی

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

یمنکننا تقییم أداء الاقتصاد الإیرانی من حیث تحقیق العداله من خلال دراسه تطور مؤشرات کمیه نحو: توزیع الذخل و الفقر و الرفاه الاجتماعی. هناک العدید من الدراسات حول دور عائدات النفط فی التنمیه فی البلدان المصدره للنفط. ولکن هناک عدد قلیل من الدراسات أجریت حول تأثیر عائدات النفط علی توزیع الدخل. خبراء اقصاد التنمیه یعتقدون أن إیرادات الصناعات المعدنیه مثل النفط و الغاز تؤدی الی زیاده عدم المساواه فی الاقتصاد. فی هذه الأطروحه قمنا باستخدام نماذج المتجهات ذات الانحدار الذاتی (BVAR)، معامل جینی، التضخم، متوسط إنتاج الفرد (ماعدا النفط)، نسبه الإنفاق الحکومی من الناتج المحلّی الاجمالی، نسبیه الإنفاق الاستهلاکی و الإنفاق الإنشائی من الناتج المحلّی الإجمالی و متوسط دخل الفرد من النفط، لدراسه العلاقه بین عائدات النفط و توزیع الدخل فی إیران من سنه ۱۳۵۲ إلی ۱۳۸۹ هـ‌.ش. . و قد استخدمنا ست دوال مثل مینسوتا و SSVS لتقدیر معاملات النموذج، فضلا عن حساب داله الإستجابه و تحلیل التباین. نتائج النموذج تظهر أن الزیاده فی الإیرادات النفطیه أدت ألی زیاده عدم المساواه فی إیران. و بالإضافه إلی ذالک زیاده التضخم، و الإنفاق الحکومی و نسبه الإنفاق الإستهلاکی و الإنفاق الإنشائی من الناتج المحلّی الإجمالی هی الأسباب الأخرای لزیاده عدم المساواه بخلاف متوسط دخل الفرد.

الکلمات الأساسیه: توزیع الدخل، عائدات النفط، نماذج المتجهات ذات الانحدار الذاتی (BVAR)، داله (SSVS)، معامل جینی.

Abstract

The performance of nation’s economy in terms of realization of social justice can be addressed by studying the variation of quantitative indexes such as income distribution, poverty and social welfare. Several studies have been accomplished investigating the role of oil revenues in economic development of oil exporting countries. However the issue of income distribution and the process of the effect of oil revenues on it haven’t been adequately surveyed. There are several theories among the development economists saying the revenues of mineral industries such as oil and gas cause the intensification of inequality in the economy. Using Bayesian Vector Autoregression (BVAR) approach and considering the variables of Gini index, inflation, GDP per capita without oil, share of government expenditure to GDP, proportion of consuming expenditure to construction expenditure of government, and the real per capita oil revenues, we addressed the relationship between oil revenues and the income distribution in Iran in the period of 1973-2010. Six different prior densities such as Minnesota and SSVS have been used to estimate the model coefficients and the impulse response functions and the variance decomposition have been computed. The results show that the increase of oil revenues has tended to increase of inequality in Iran. In addition, the increase of inflation, government expenditure, and the proportion of consuming expenditure to construction expenditure increase the inequality. But the increase of GDP per capita decreases the inequality.

Keywords: income distribution, oil revenues, BVAR approach, SSVS prior density function, Gini index

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis

Presented for the Degree of Master of Art in Economics

The economic analysis of the oil revenues increasing impact on income distribution in Iran: a Bayesian approach.

Supervisor:

Dr. K. Nadri

Adviser:

Dr. A. Shabani

Student:

Hamed Sahebhonar

September 2012

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد بیزین”