پایان‌نامه:تصویر تصوف در سینمای معناگرای ایران بعد از انقلاب اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تصویر تصوف در سینمای معناگرای ایران بعد از انقلاب اسلامی

استاد راهنما

دکتر عبدالله گیویان

استاد مشاور

دکتر حسام‌الدین آشنا

دانشجو:

محمد امین تولی

مهرماه ۱۳۹۲

چکیده

این پژوهش به بررسی تصویر تصوف در سینمای معناگرای ایران می پردازد. برای این منظور ابتدا تعریف به سینمای معناگرا و تصوف به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش پرداخته شده است. از طریق نمونه گیری هدفمند فیلم های «توبه نصوح»، «استعاذه»، «هامون»، «زندگی و دیگر هیچ»، «پری»، ، «وقتی همه خواب بودند» و «محیا» به عنوان نمونه های مورد بررسی، انتخاب شدند. برای مطالعه لایه های مختلف این فیلم ها از دو روش نشانه شناسی و تحلیل گفتمان استفاده شده است. در نشانه شناسی، سطوح تحلیل فیسک، تحلیل سازه کیت سلبی و ران کاودری و همچنین الگوی روایی و نشانه شناسی بارت مورد استفاده قرار گرفته است. برای تحلیل گفتمان از روش های فرکلاف و وندایک استفاده شده است.

نتایج حاصله، پاسخی است به سوال اصلی پژوهش که «بازنمایی تصویری تصوف در سینمای معناگرای ایران بعد از انقلاب چگونه بوده است؟». بعد از بررسی هفت فیلم مذکور، تصویر تصوف در سینمای معناگرای ایران، شامل هشت باور اصلی هجرت و سفر، همراه بودن با استاد و پیر راه، خلوت و دوری گزینی از جامعه، فنا، زهد، جبر و تقدیر گرایی، ریاضت و در نهایت گریز از آداب ظاهری شریعت است. از این میان، سه باور هجرت و سفر، همراه بودن با استاد و پیر راه، خلوت و دوری گزینی از جامعه به عنوان نقطه مشترک و هسته مرکزی تصویر تصوف در سینمای معناگرای ایران به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها: سینما، سینمای معناگرا، تصوف، ایران، تصویر

العنوان: الصوره الصوفیه فی السینما المعنویه الإیرانیه بعد الثوره الإسلامیه

الباحث: محمد أمین تولى

الأستاذ المشرف: الدکتور عبدالله گیویان

الأستاذ المساعد: الدکتور حسام الدین آشنا

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإعلام

الملخص

تبحث هذه الدراسه الصوره الصوفیه فی السینما المعنویه. لهذا تم بدایه تسلیط الضوء علی السینما المعنویه والصوفیه کإطار لهذه الأطروحه و من خلال أخذ العینات تم اختیار أفلام: “توبه نصوحا”، و “الاستعاذه”، و”هامون”، و”حیاه و لا غیر”، و”الجنّیه”، و”عندما کان الجمیع نائمین “، و “محیا”  وقد استخدمت طریقتان لدراسه الطبقات المختلفه لهذه الأفلام، هما “مبحث الأعراض” و” تحلیل الخطاب”. ففی الطریقه الأولی استفدنا من کتب: مستویات التحلیل لروبرت فیسک، والتحلیل البنیوی لکیت سلبی و ران کاودری ، والنمط الروایی و مبحث الأعراض لبارت. هذا و قد استفدنا فی الطریقه الثانیه طریقه تحلیل الخطاب عند نورمن فرکلاف و تئون وندایک.

فالهدف هو الإجابه عن السؤال الرئیسی الذی رکزت علیه هذه الدراسه و هی« کیف کان تمثیل الصوفیه فی السینما المعنویه الإیرانیه بعد الثوره الإسلامیه؟» فبعد دراسه الأفلام المذکوره تبین أن صوره الصوفیه فی السینما المعنویه الإیرانیه تشمل علی ۸ مصطلحات وهی: «الهجره و السفر، واتباع المرشد فی السیر إلی الله، والتبتل و الانعزال عن المجتمع، والفناء، والزهد، والجبر، والرضی بالمقدر، ورفض الدلالات الظاهریه للشریعه». هذا وتبین فی النهایه أن هناک ثلاثه مصطلحات، هی: «الهجره والسفر، واتباع المرشد فی السیر إلی الله، والتبتل و الانعزال عن المجتمع»، تم الترکیز علیها کحجر الزاویه و الأساس لدراسه صوره الصوفیه فی السینما المعنویه الإیرانیه.

الکلمات الأساسیه: السینما، السینما المعنویه، الصوفیه، إیران، الصوره

Abstract

This research studies the depiction of Sufism in the Iranian conceptual cinema. Hence, at first the definitions of conceptual cinema and Sufism are given as conceptual framework of the research. Through sampling, films of “Nasouh repentance”, “Seeking God`s help”, “Hamoon”, “Life and Nothing Else” “Pari”, “When all Had Slept” and ‘Mahya’ were selected. Two methods of semiology and discourse analysis were used to study different parts of the films. In semiology, Fisk analysis levels, factor analysis of Keith Selby and Ran Cowdery, Ravaei model and Barthes semiology were applied. Methods of Fairclough and Van Dijk were used in method of analysis discourse.

The results are answer to this question ‘How has it been the representation of Sufism image in Iranian conceptual cinema after the Iranian Revolution?”. After studying the mentioned seven films it was found that the image of Sufism in Iranian conceptual cinema includes eight main beliefs, namely departure and traveling, accompanying a spiritual guide, monastic life, mortality, asceticism, determinism, mortification and avoiding external rules of Sharia. The beliefs of departure and traveling, accompanying spiritual guide and monastic life were obtained as the joint point and central core of the image of Sufism in Iranian conceptual cinema.

Keywords: Cinema, conceptual cinema, Sufism, Iran, Image.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy making studies area

The depiction of Sufism in the Iranian conceptual cinema after the Islamic  Revolution

Supervisor:

Dr. Abdollah Givian

Advisor:

Dr. Hesamoddin Ashna

Student:

Mohammad Amin Tavalla

October 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر