پایان‌نامه: مفهوم‌شناسی برکت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته
مفهوم‌شناسی برکت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی
استاد راهنما:
دکتر سید عدنان لاجوردی
استاد مشاور:
دکتر محمدجواد شریف زاده
دانشجو: مهرداد نجفی
شهریور ۱۳۹۳

چکیده فارسی
مقولهبرکتیکیازپرکاربردترینمفاهیماقتصادیدرادبیاتدینیاستکهدرحوزههایمختلفیبهکاررفتهاست. ازهمینرونیازاستتاهمتبیینجامعیازاینمفهومصورتگیردوهمجایگاهاینمفهومدراقتصاداسلامیتشریحگردد.
دراینپژوهشباروشتحقیقتوصیفی‌- تحلیلیوبااستفادهازمنابعکتابخانه‌‌ایوتحلیلاسنادیابتدابابررسیآیاتقرآنکریموروایاتاهلبیت (علیهمالسلام) وهمچنینآثارونظریاتاندیشمندانمسلمانبهتبیینمفهومبرکتپرداختهشدهودرنتیجهمفهومبرکتمعادل «ازدیادکمّیوکیفیدررزق»درنظرگرفتهشدهاست. درادامهتحقیقعواملایجادوازبینرفتنبرکتبراساسآیاتوروایاتاحصاءگردیدهاست. همچنیندراینتحقیقمشخصشدهاستکهاعمالغیراقتصادیانسانهابرنتایجیکهازفعالیتهایاقتصادیشانحاصلمیشوداثرمستقیمداردودرمیزانبهرهمندیآنهاازمنافعمالیآنفعالیتهامؤثرمیباشد.
درپایاننیزسعیشدهتاجایگاهبرکتدراقتصاداسلامیتشریحگردد. برکتازچندینجهتمیتوانددراقتصاداسلامیموردبررسیقرارگیردکهیکیازمواردمهمآنمقولهرشداقتصادیاست. برکتمیتواندبهعنوانعاملایجاد «پیشرفتفنی»درنظریاتجدیدرشداقتصادیمطرحگردد. برایناساسبرکتباایجادپیشرفتفنیباعثارتقاءنرخرشداقتصادیدرچارچوبنظریاتجدیدرشداقتصادیمیگردد.
کلمات کلیدی:برکت، اقتصاد اسلامی، نظریات رشد اقتصادی، رزق، پیشرفت فنی
العنوان: دراسه مفهوم البرکه و دورها فی الاقتصاد الإسلامی
الباحث:مهرداد نجفی
الأستاذ المشرف: الدکتور سیّد عدنان لاجوردی
الأستاذ المساعد: الدکتور محمّد جواد شریف زاده
الفرع الدراسی: الدراسات الإ سلامیه و الاقتصاد
الخلاصه :
إنً موضوع البرکه من أکثر المفاهیم الاقتصادیه استخداماً فی النصوص الدینیه و هی الّتی استخدمت فی مجالات مختلفه. و لذلک نحتاج إلی تفسیر شامل لمفهومها و تبیین مکانه هذا المفهوم فی الاقتصاد الإسلامی.
و فی هذه الأطروحه بأسلوب البحث الوصفی التحلیلیی و استخدام المصادر المکتبیه و التحلیل الوثائقی قد اهتمّ أولّاً بتفسیر مفهوم البرکهمن خلال دراسه آیات القرآن الکریم و أحادیث الأئمّه المعصومین (علیهم السلام ) و نظریات المفکّرین المسلمین و اختیر «الازدیاد الکمّی و النوعی فی الرزق» معنیً لمفهوم البرکه. و تالیاً أحصیت عوامل خلق البرکه و ازالتها علی أساس الآیات و الأحادیث. وقد تبیّن فی هذا البحث أن أعمال الإنسان غیر الاقتصادیه تؤثّر علی نتائج نشاطاته الاقتصادیه و مستوی انتفاعه من منافعها المالیه.
و أخیراً حاولنا لتبیین مکانه البرکه فی الاقتصاد الإسلامی و بیّنا أنّه یمکن دراسه مفهوم البرکه من جهات مختلفه أحدها موضوع النموّ الاقتصادی حیث تستطیع البرکه أن تکون مؤثّره فی ایجاد «التقدم التقنی» فی نظریات النمو الاقتصادی الجدیده. و من خلال إیجاد «التقدم التقنی» تؤدّی البرکه إلی ارتفاع سعر النمو الاقتصادی فی إطار نظریات النمو الاقتصادی الجدیده.
الکلمات الأساسیه: البرکه، الاقتصاد الإسلامی، نظریات النمو الاقتصادی، الرزق، التقدّم التقنی.

Abstract:
Barakah is one of the most used economic concepts in religious literature that is used in various sectors.So,there needs to be a comprehensive explanation of the concept of place and also the place of this concept in Islamic economics.
In this study,with the use of descriptive-analytical research method,library resources and documental analysis the verses of the holy Quran and inmate accounts (peace be upon them) and works and ideas of Muslim scholars related to the concept of Barakah have been explained and as a result the concept of Barakah is regarded as equivalent to “Increasing the quantity and quality of Provision”.In continuation of the Research,the factors related to creation and destruction of Barakah according to verses and hadiths have been explored.Also,in this research it was specified that non-economic actions of human beings have direct effects on the results of their economic activities.
In the end, we try to explain the place of barakah in Islamic economics. Barakah from different points of view could be considered as one of the most important issues of Islamic economics growth. Barakah can be considered as the cause of “Technical Progress” in the proposed new theories of economic growth.Accordingly,it can lead to technical progress in promoting economic growth by creating new ideas in the context of economic growth.
Keywords: Barakah, Islamic economics, Theories of economic growth, Sustenance, Technical progress.

Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
Continuous M.A Islamic Studies and Economics
The concept of Barakah and its place in Islamic Economics
Supervisor:
Dr. Sayyed Adnan Lajevardi
Advisor:
Dr. Mohammad Javad Sharifzadeh
Student:
Mehrdad Najafi
September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: مفهوم‌شناسی برکت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی”