پایان‌نامه: مؤلفه‌های ریسک نکول در قراردادهای تأمین مالی خرد و روش‌های پوشش آن  براساس فقه امامیه

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت (گرایش مالی)

 

مؤلفه‌های ریسک نکول در قراردادهای تأمین مالی خرد و روش‌های پوشش آن  براساس فقه امامیه

استاد راهنما

دکترمحمد طالبی

استاد مشاور

دکتر اصغرآقامهدوی

دانشجو

سلمان اسمعیلی اتوئی

شهریور ۱۳۹۱

چکیده:

فقر و تنگدستی و توزیع نامناسب ثروت و درآمد، از جمله مهم‌ترین معضلات اقتصادی- اجتماعی کشورها به شمار می‌رودازآنجا که از عدالت اجتماعی و اجرای آن در مرحله عمل به عنوان مهم‌ترین هدف اسلام در حوزه اقتصاد یاد می‌شود، فراموشی و نادیده انگاشتن آن در طراحی یک راهبرد توسعه مخصوص در جامعه اسلامی که اغلب نهادهای توسعه آن اسلامی هستند یا باید باشند باعث شکست هر حرکت توسعه‌ای می‌گردد. بنابراین یافتن راه حلی برای تأمین مالی قشر آسیب پذیر در فعالیت‌های تولیدی، تلاشی ارزنده در راستای ارتقای سطح زندگی آن‌ها و رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب خواهد بود.یک راه حل متعارف که در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است، استفاده از روش‌های تأمین مالی خرد می‌باشد که به منظور حمایت جامعه‌ی روستایی در مقابل مشکلات تأمین منابع مالی استفاده می‌شود. بیشتر این موسسه‌ها در کاهش فقر و توانمندسازی تنگدستان موفق بوده‌اند. اما چالشهائی نیز در زمینه اعطای اعتبارات خرد وجود دارد از جمله توجیه اقتصادی، سوددهی ،شناسائی و انتقال اطلاعات ،بحث تضمین و نکول و … شاید مهم‌ترین مشکل در میان موارد بالا ریسک نکول باشد. ارائه روشهائی جهت پوشش ریسک‌های نکول می‌تواند راهکاری جهت پیشبرد اهداف عدالت‌جویانه مالی خرد مبتنی بر معیارهای مالی اسلامی باشد که این رساله درصدد تبیین آن است.

 

واژگان کلیدی:ریسک نکول، تأمین مالی خرد، عقود اسلامی، پوشش ریسک، فقه امامیه

 

العنوان:مکوّناتمخاطر النکول فی عقود التمویل الأصغر و الإجراءات التی تقابل هذه المخاطر علی أساس الفقه الشیعی

الباحث:سلمان إسماعیلی اتویی

الاستاذ المشرف:الدکتور محمد طالبی

الاستاذ المساعد:الدکتور اصغر آقامهدوی

الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیه و الإداره، الإداره المالیه

 

الخلاصه

یُعدّ الفقر و التوزیع غیر العادل للثّروه و الدخل من أهمّ المشاکل الإقتصادیه و الإجتماعیه للبلاد، و من حیث أنّ العداله الإجتماعیه و تطبیقها فی المجتمع تعتبر من أهمّ الأهداف الاقتصادیه للإسلام فإهمالها عنها فی تخطیط أیّه منهجیّهٍ لتطویر المجتمع الاسلامی الّذی تکون أغلبیه المؤسّسات فیه إسلامیّهً أو یجب أن تکون، یؤدّی إلی فشل کلّ حرکه تتمّ فی سبیل التطویر، فعلی هذا، یعد إیجاد طریقهٍ لتمویل الطبقه الاجتماعیه الفقیره فی النشاطات الإقتصادیه، محاولهً قیّمهً لإعلاء مستوی العیش لدیها و إیصالها إلی الظروف الإقتصادیه المناسبه.

ومن الحلول الرائجه الّتی کان تنفیذها ناجحاً فی کثیرٍ من البلدان، هی الإستفاده من طرق التمویل الجزئی الّتی یتمّ تطبیقها لدعم القرویّین تجاه مشاکل التمویل و کانت أکثر المؤسّسات العامله فی هذا المجال، ناجحهً فی تقلیل الفقر و تمکین الفقراء، لکن هناک مشاکل فی إعطاء القروض الصغیره مثل: فقدان المبررات الإقتصادیه، انعدام الإرباح، عدم التعرّف علی المعلومات و نقلها، عدم الضمان، النکول و.. و ربّما تعدّ مخاطر النکول أهمّ هذه المشاکل.

یمکن أن یکون تقدیم طرقٍ لمقابله مخاطر النکول، حلاًّ لتحقیق أهداف التمویل الجزئی مبنیاًّ علی المعاییر المالیه الإسلامیه الّتی یهدف هذا البحث إلی تبیینها.

المفردات الأساسیّه:مخاطر النکول،التمویل الجزئی،العقود الاسلامیه، تعطیه المخاطر،الفقه الشیعی

Abstract

According to finance theories, securities prices reflect the present value of all future cash flows, and market participants make their bid according to this value, and price fluctuations are the result of changes in fundamental factors that change these cash flows. Besides, securities prices reflect investors expecations in financial markets. But sometimes securities prices have such fluctuations that can not be justified by changes in fundamentals ; prices increase sharply in a period then this high return create more expectations for potential investors and encourages them to buy and this means more demand and more increase in prices. But at one point the market take reverse trend and prices drop sharply. Phenomenon is called bubbles in financeliterature.

This research uses three examinations for testing the existence of bubble in Tehran exchange, namely runs test skewness and kurtosis test and statistical theory of duration dependence.

Examinations with monthly data suggest that there is no evidence of bubble in indexes, and the reason is the elimination of fluctuations during the month. But in daily data there are evidences of bubble in studing period. Also These examinations for a two-year period of 1382-1383 indicate the existence of bubble in both monthly and daily data.

Keywords:finance theories,security,securities prices,bubbles

Imam Sadiq University

Islamic Studies and Management Faculty

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

(in Financial Management)

The Components of  Default Risk in Micro Finance Contracts  and  Hedging Methods on the Basis of Imamieh Fegh

Supervisor

Mohamad talebi(phd)

Advisor

Asghar aghamahdavi(phd)

Student

salman esmaeli atoe

september 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر