پایان‌نامه: مطالعه‌ی تطبیقی مدل مفهومی دعوت در قرآن و مفاهیم اصلی نظریات ارتباطات در طبقه‌بندی گریفین

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش سیاستگذاری

مطالعه‌ی تطبیقی مدل مفهومی دعوت در قرآن و مفاهیم اصلی نظریات ارتباطات در طبقه‌بندی گریفین

استاد راهنما: دکتر سعید مهدوی کنی

دانشجو: سید محمد علی غمامی

بهمن ۱۳۸۹

چکیده

این تحقیق یک مطالعه تطبیقی را در حوزه ارتباطات و دعوت اسلامی سامان داده است. یک سوی این تطبیق مفاهیم دعوت در قالب «مدل مفهومی دعوت در قرآن» است. در سوی دیگر، مفاهیمی است که گریفین با بررسی نظریات ارتباطات استخراج کرده است. در بخش دوم، روش خود را مبتنی بر روشهای معناشناختی و روش صاحب تفسیرالمیزان که در مطالعه قرآنی خود به کار گرفتیم تشریح کردیم. مفاهیم ارتباطات را با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی- منطقی بررسی کردیم. اولین دستاورد ما در بخش سوم حاصل شد؛ بررسی مهمترین تحقیقات حوزه دعوت در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و دسته‌بندی آنها در شش حوزه اصلی. بخش چهارم به ایجاد مدلی قرآنی برای دعوت مبتنی بر رویکرد معناشناختی و بررسی تمام آیات دعوت (دعوت به حق) اختصاص دارد. مهمترین مفاهیم مدلِ بدست آمده چنین است:

 1. عدم شرک مهمترین مشخصه داعی
 2. بشارت و انذار مهمترین محتوای دعوت
 3. حکمت و موعظه اصلی‌ترین روش دعوت
 4. تسلیم و اطاعت اصلی‌ترین شرط هدایت در مدعو

بدین ترتیب دو دسته از مفاهیم داریم: مفاهیم ارتباطاتِ گریفین و مفاهیم برآمده از مدل دعوت. در مرحله آخر مطالعه‌ای تطبیقی بر روی این دو دسته از مفاهیم صورت گرفت و با توجه به پارادایمهای آنها، شکافتها و قرابتهای معنایی در میان آنها استخراج شد. مفاهیم گریفین از جهت موضوع حول مفهوم ارتباطات شکل گرفته است اما مفاهیم ما علاوه بر آنکه موضوعاً حول مفهوم دعوت است از جهت نظری کاملا مبتنی بر مفهوم «الله» بنا گردیده است.

کلید واژه‌ها: قرآن، دعوت، ارتباطات، مدل مفهومی ، مطالعه تطبیقی، معناشناسی، گریفین

العنوان: النموذج المفهومی للدعوه فی القرآن و مفاهیم الرئیسه لنظریات الاتصالات حسب تصنیف جریفین: دراسه مقارنه

الباحث:سید محمد علی غمامی

الاستاذ المشرف: الدکتور سعید مهدوی کنی

الاستاد المساعد: الدکتور حسام الدین آشنا

الکلیه:الثقافه و الاتصالات

الخلاصه

الهدف الرئیسی فی هذه الدراسه هو تمهید الارضی لاعاده انتاج النظریه الدعوه فی مجال الاتصالات.هذا البحث یهدف الی دراسه مقارنه فی مجال الاتصالات و الدعوه الاسلامیه. فی جانب من هذه المقارنه تدرَس مفاهیم الدعوه فی اطار «النموذج المفهومی للدعوه فی القرآن» و من جانب الاخر مفاهیم استخرجها جریفین عبر البحث فی نظریات الاتصالات. مناهج الدّلالیه و منهج العلامه فی تفسیره  فی دراسه القرآنیه. درِس مفاهیم الاتصالات بالمنهج المکتبی و التحلیلیه – المنطقیه. المعطی الرئیسی فی هذا البحث هو النموذج دار علی محور هذه المفاهیم:

 1. عدم الشرک أهم موشر للداعی
 2. البشاره و الانذار أهم محتوی للدعوه
 3. الحکمه و الموعظه اهم منهج للدعوه
 4. الاستسلام و الاطاعه اهم شریطه إهتداء المدعو

استخرِجت الفروق و التشابهات الدلالیه فی هذین القسمین من المفاهیم انتباها الی الاطُر العام لهذه النظریات.

الکلمات الاساسیه: قرآن، دعوه، الاتصالات، النموذج المفهومی، دراسه مقارنه، المنهج الدلالی، جریفین

Abstract

The purpose of this research is paving the way for reproducing Da’wah theory in communication field.This research is a comparative study of communication and Islamic Da’wah. On the one hand we have the Da’wah concepts in the form of “conceptual model of Da’wah in the Quran” and on the other there are the communication concepts that EM. Griffin has provided by studying the communication theories. The semantics and method of the author of Tafsir Al-Mizan are used for Quranic study. Communication concepts are studied by archival and analytical-logical methods. The major output of this research is a model with these pivotal concepts:

 1. No Shirk (polytheism, not associating other gods with Allah)is the major specification of Da’ee (who calls to righteousness).
 2. Besharat and Inzar (giving good news and warning) are the major content of Da’wah.
 3. Hekmat and Mo’ezeh (wisdom and fine admonition) make the major method of Da’wah.
 4. Taslim and Eta’at (submission and obeying) are the major characters of Mad’ov (one who is called) for Hedayat (to be on the straight path).

The differences and similarities of the meaning of these concepts have been extracted in regard to their paradigms.

Keywords: The Quran, Da’wah, communication, conceptual model, comparative study, semantics, Griffin

Imam sadiq University

Faculity of Islamic Studies, Culture and Communication

Continuous M.A disertation of Islamic Studies, Culture and Communication field

Area of Policy Studies

The Comparative Study of Conceptual Da’wah Model in the Quran and Communication Theory Principles in Griffin Classification

Advisor: Dr.saeed Mahdavi Kani

Consultant: Dr.Hesam Al-din Ashna

Student: seyed Mohammad Ali Ghamami

January 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر