پایان‌نامه: نصب امام جمعه در عصر غیبت توسط ولی امر

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

نصب امام جمعه در عصر غیبت توسط ولی امر

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد علی قانع

استاد مشاور:

دکتر اصغرآقا مهدوی

دانشجو:

سید صالح ملک زاده

اسفند ۱۳۹۲

چکیده

اصل وجوب نماز جمعه از ضروریات شریعت اسلامی است. منصب امامت جمعه بدین معناست که تصدی و تعیین امام جمعه در شعاع اختیارات ولی امر مسلمین قرار می گیرد و به فراخور مصالح، حاکم  و ولی امر با اذن خاص یا اذن عام امام جمعه را نصب می کند. منصب امامت جمعه مشروط به برقراری دولت و حکومت اسلامی نیست بلکه منظور این است که این منصب در حوزه ی اختیارات ولی امر است، در صورتی که مبسوط الید باشد و در صورت عدم بسط ید و یا نبودن دولت اسلامی، فقهای جامع الشرایط به اذن عام این مسئولیت را عهده دارند.

برمبنای فقه امامیه درعصر بسط ید معصوم امامت جمعه اولا و بالذات منصب است و درحوزه اختیارات معصوم قرار دارد.

در عصر غیبت و عدم بسط ید معصوم دیدگاه های متفاوتی در بین فقهاء امامیه وجود دارد که در تقسیم بندی کلی به دو دسته پذیرش منصب امامت جمعه و عدم پذیرش آن قرار می گیرند.

قائلان به عدم پذیرش می گویند نماز جمعه مثل دیگر عبادات واجب بوده وتنها لازم است شرایطی مثل جماعت و داشتن خطیب و رعایت فرسخ میان دو نماز جمعه لحاظ شود و نیازی به نصب عام یا خاص از طرف معصوم یا نائب او نیست اگرچه حق حکومت اسلامی اقتضای نصب امام جمعه را دارد.

اما قائلان به پذیرش منصب به سه گروه تقسیم می شوند دسته اول با صراحت امامت جمعه را منصب خاص معصوم می دانند، دسته دوم آن را منصب عام معصوم و فقیه جامع الشرایط (ولی امر) می دانند و دسته سوم امامت جمعه را منصب امام مسلمانان (منظور از امام مسلمین در کلمات این دسته از فقهاء تبیین نشده است) می دانند.

نظرمختار پژوهشگر با توجه به دلایل مطرح شده نظر دسته دوم از فقهاست که امامت جمعه را منصب عام معصوم و فقیه جامع الشرایط می دانند می باشد.

واژگان کلیدی:

منصب، امامت جمعه، عصر غیبت، بسط ید معصوم، فقیه جامع الشرائط، ولی امر.

العنوان: نصب الامام الجمعه فی عصر الغیبه بید الولی الامر

الباحث: السید الصالح ملک زاده

الاستاذ المشرف: حجه الاسلام الدکتور احمد علی قانع

الاستاذ المساعد: الدکتور اصغر آقا مهدوی

الفرع الدراسی: الفقه و مبانی  حقوق الاسلامی

الملخص:

وجوب صلاه الجمعه من القضایا المؤکده فی الشریعه الاسلامیه الغراء. فمنصب الامامه لصوه الجمعه هل هو منصب الهی یعینه الامام المعصوم علیه السلام او هو و نائبه الخالص او العالم او انه لا یحتاج الی نصب من ناحیه الامام علیه السلام او الفقیه او ولی الامر؟

نحن نعتقد ان منصب امامه الجمعه من المناصب یتولاها بید المعصوم علیه السلام فی زمن حضوره. اما فی زمن غیبه الامام فالفقیه الجامع الشرائط هو الذی یعین امام الجمعه.

نعم هناک رأی آخر یعتقد بان صلاه الجمعه کصلاه الجماعه. فاضافه الی الشروط العامه للامام لیس هناک شرط نصب الامام بواسطه المعصوم او نائبه الخاص او العام

فادله القائلین بلزوم النصب من جانب الامام (ع) او الفقیه توجد فی الفصل الثالث من هذا البحث و نظر المختار للمحقق ان النصب یکون بید الامام المعصوم فی حضوره و بید نائبه الخاص و العام ای الفقیه الجامع الشرائط فی غیبه الامام المعصوم علیه السلام و اذا کان الفقیه مبسوط الید بمعنی اذا کان قائدا للنظام الاسلامی فهو الامام او نائبه الخاص فی مختلف ارجاء البلدان الاسلامیه.

الکلمات الاساسیه: المنصب، امامه الجمعه، عصر الغیبه، بسط ید المعصوم علیه السلام، الفقیه الجامع للشرائط، ولی الامر

Abstract:

Friday prayer is one of the obligatory rituals in Islam and this obligation is very clear and necessary.

Now we want to answer to this question that “Who can appoint the Imam of Friday prayer?”, the Infallible Imam or his successor (representative) or every governer?

The assumption is that the Imam in Friday prayer must be appointed by the Infallible Imam and in the time of his absence by the Islamic jurists who are the representatives of Imam and in an Islamic government which is headed by the Supreme Islamic jurist this position will be appointed by him. Some of the scholars believe that appointing this position by the Infallible Imam or his representatives or Supreme Leader is not the condition for Friday prayer but this is a right for them.

Keywords: Position, Imam of Friday Prayer, the Period of Absence, the well-qualified Jurist, Supreme Leader.

Imam Sadiq University

Faculty of theology, Islamic Studies and Guidance

A Thesis Presented For the Degree of Master of Arts in Theology

Jurisprudence and Principles of Law

The appointment of the Imam of Friday prayer in the age of the occulation by supprime leader

Supervisor:

Dr. Ahmad Ali Ghane

Adviser:

Dr. Asghar Agha Mahdavi

Student:

Sayyed Saleh Malekzadeh

March  ۲۰۱۴

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر