پایان‌نامه: تحلیل تاثیر تورم بر شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلا‌می‌ و اقتصاد

رساله دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلا‌می ‌و اقتصاد

عنوان رساله:

تحلیل تاثیر تورم بر شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در ایران

نام دانشجو: مرتضی درخشان

استاد راهنما:  دکتر کامران ندری

استاد مشاور: دکتر مهدی صادقی

شهریور  ۱۳۹۰

۱       چکیده:

این تحقیق بر آن است تا با توجه به مطالعات انجام شده و از طریق مبانی نظری تورم تاثیر تورم بر فقر و نابرابری را در ایران تحلیل نماید. هدف این پژوهش در واقع علاوه بر فراهم کردن نتایجی علمی برای  استفاده‌ی سیاست گذاران در گسترش عدالت، بسط استفاده از روشهایی با نتایج قطعی‌تر و استفاده از مبانی نظری در هر مطالعه می‌باشد. این پژوهش با استفاده از مبانی نظری تورم و تعاریف آن و بررسی کانالهای انتقال تاثیر تورم بر فقر و نابرابری یعنی مالیات تورمی و دستمزد واقعی و محاسبه‌ی سری زمانی آنها هم بصورت توصیفی و هم با استفاده از مدل سنجی این رابطه و مقدار تاثیر تورم را بر شاخصهای فقر و نابرابری بررسی و تحلیل می‌نماید. در این میان تفاوت استفاده از تورم و استفاده از کانالهای تاثیر تورم بر این شاخصها مورد بحث و بررسی قرا گرفته و در نهایت نتایج مدل بیان می‌شود. نتایج حاصله نشان می‌دهد اولا استفاده از مالیات تورمی و دستمزد واقعی برای بیان تاثیر تورم بر شاخصهای فقر و نابرابری بهتر و منطقی‌تر از خود تورم می‌باشد و همچنین تورم از طریق مبانی نظری (مالیات تورمی و دستمزد واقعی) اثری منفی بر تمامی شاخصهای فقر مورد بررسی در این پژوهش دارد (تورم فقر را بدتر می‌کند) ولی تورم بدون مبانی نظری و بطور مستقیم در شهر‌ها همزمانی منفی با شاخص‌های فقر داشته است (یعنی فقر همزمان با افزایش تورم بهتر ‌شده است). همچنین تورم از طریق مبانی نظری بر شاخصهای نابرابری نیز ضریبی مثبت داشته و به این معناست که تورم نابرابری را نیز در ایران در بین سالهای مورد مطالعه و در شاخصهای مورد مطالعه بدتر نموده است.

کلمات کلیدی: تورم، مالیات تورمی، دستمزد واقعی، فقر، توزیع درآمد

العنوان: تحلیل تأثیر التضخم على الفقر و عدم المساواه فی ایران

الباحث: مرتضی درخشان

الاستاذ المشرف: الدکتور کامران ندری

الاستاذ المساعد: الدکتور مهدی صادقی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

یقوم هذا البحث بتحلیل تأثیر التضخم على الفقر و عدم المساواه فی ایران، وفق الدراسات والمبادئ النظریه للتضخم. فغرض هذه الدراسه إضافه إلى تقدیم النتائج العلمیه لاستئاذه واضعی السیاسات تلک النتائج فی تطویر العداله، توسیع استخدام الأسالیب ذات النتائج القطعیه واستخدام الأسس النظریه فی کل من الدراسات. هذه الدراسه تستخدم المبادئ النظریه للتضخم وتعاریفه وتحلیل طرق تأثیره على الفقر وعدم المساواه أی الضریبه التضخمیّ والأجره الحقیقیه و محاسبه السلاسل الزمنیه لها بطریق توصفی و أیضا باستخدام الدراسه الاستقصائیه لهذه العلاقه، تبحث عن تأثیر التضخم على مؤشرات الفقر وعدم المساواه. و کذالک، تبحث عن اختلاف استخدام التضخم و استخدام طرق تاثیره علی هذه المؤشرات، ونهایه، تبین نتائج النموذج. وتظهر النتائج الحاصله، أولا، أن استخدام الضریبه التضخمیه و الأجره الحقیقیه لبیان تأثیر التضخم على مؤشرات الفقر وعدم المساواه أفضل من التضخم نفسه، و أیضا أن التضخم من خلال الأسس النظریه (الضریبه التضخمیه و الأجره الحقیقیه) له أثر إیجابی على جمیع مؤشرات الفقر التی یفحص عنها فی هذه الدراسه (أی التضخم یزید الفقر) لکن کان للتضخم فی المدن مباشره و دون الأسس النظریه تزامن سلبیّ مع مؤشرات الفقر، (یعنی أن الفقر ینخفض مع زیاده التضخم). أیضا کان للتضخم من خلال الأسس النظریه  معامل إیجابیّ علی مؤشرات عدم المساواه یعنی قد زاد التضخم عدم المساواه فی إیران، فی السنوات المعینه و فی المؤشرات المبحوث عنها.

الکلمات الأساسیه: التضخم، الضریبه التضخمیه، الأجره الحقیقیه، الفقر، عدم المساواه

 

Abstract:

This study analyzes the effects of inflation on income distribution and poverty indices in Iran, with attending to the applied studies and the theoretical foundations of inflation. Indeed, the purpose of this research in addition to preparing scientific result for politicians to expand justice is expanding the use of methodologies with theoretical foundations that prepare more certain results. In this research with using of theoretical foundations of inflation, definitions and analysis the ways that inflation affect income distribution and poverty i.e. inflation tax and real income and also using the time series calculation and econometric model, analyze the effects of inflation on income distribution and poverty indices. Then it compares the using of inflation directly with inflation tax and real income and shows the results of model. The results is; first using of inflation tax and real income for analyzing the effects of inflation on income distribution and poverty indices is more logic than using inflation directly. Second inflation from the paths of theoretical foundations (inflation tax and real income) has positive effect on all of poverty indices that are used in this paper (it means inflation cause more poverty) but inflation without theoretical foundations in the urban areas has negative simultaneity with poverty indices (it means when inflation rises, poverty fall down), and also inflation from the paths of theoretical foundations has positive coefficient for income distribution and it means that inflation cause more inequality in Iran at years and indices that tested.

Keyword: inflation, inflation tax, real wage, poverty, income distribution

 

 

ImamSadiqUniversity

A Thesis Provided For the Degree of MA in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

The Analysis of the effects of inflation on income distribution and poverty indices in Iran

Morteza Derakhshan

Supervisor: Dr Kamran Nadri

Advisors: Dr Mahdi Sadeghi

September 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل تاثیر تورم بر شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در ایران”