پایان‌نامه:تلویزیون و توسعه آموزشی در ایران؛ مطالعه موردی: سیاست های  شبکه آموزش

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تلویزیون و توسعه آموزشی در ایران؛ مطالعه موردی: سیاست های  شبکه آموزش

استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناصر باهنر

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسام الدین آشنا

دانشجو:علی اسکندری

تیرماه ۱۳۹۱

چکیده:

در دنیای معاصر رسانه های جمعی به عنصری اساسی در جامعه مبدل گشته و ایفاگر کارکردهای بسیاری در زندگی انسانی هستند. گسترش بسیار زیاد تولید در ژانرها، موضوعات و گروه های سنی مختلف در شبکه های تلویزیونی، بسیاری از سازمان ها و موسسات رسانه ای جهان را بر آن داشته تا کار تولید برنامه های نمایشی را به طور تخصصی دنبال کنند. صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است، تاسیس شبکه تخصصی خبر و پس از آن شبکه تخصصی آموزش، حرکت به سوی تخصصی شدن شبکه ها در ایران را نوید می داد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب تخصصی شدن حقیقی شبکه های تلویزیونی راه بسیاری در پیش است.

اهمیت جایگاه تلویزیون آموزشی در سیر تحولات مربوط به ارتباطات توسعه در ایران و جهان، ما را بر آن داشت تا روند آموزش از راه دور کشورهای پیشرفته و حضور پا به پای رسانه ها و بخصوص تلویزیون در این عرصه را مورد مطالعه قرار دهیماز این رو سیاست های آموزش از راه دور خصوصا تلویزیون آموزشی کشورهای پیشرو در این امر همچون انگلستان، آمریکا و هند تحلیل و در نهایت با تحلیل سیاست های شبکه آموزش سیما با استفاده از پژوهش اسنادی و همچنین مصاحبه عمیق با مدیران ارشد شبکه آموزش وضعیت موجود این برنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. آنچه از تحلیل سیاست ها و روند تولید برنامه ها برمی آید حجم عظیمی از برنامه های آموزش عمومی با مخاطبینی عام و عدم توجه کافی به دیگر حوزه ها چون آموزش پایه و آموزش عالی بوده است. بر این اساس می توان این شبکه را جزء شبکه های فرهنگی گنجاند با این تفاوت که بحث عدالت آموزشی یکی از مهمترین اهداف مد نظر مسئولین و سیاست گذاران این شبکه بوده است.

در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب زمانی این امر محقق خواهد شد که سه دایره(نیازها، منابع و راهبرد ها) کاملا بر هم منطبق باشند به عبارتی توسعه آموزشی و رسیدن به وضعیت مطلوب زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که ابتدا ماموریت تلویزیون در توسعه و بخصوص توسعه آموزشی در سه بعد مشخص گردد؛ نخستین بعد مساله شرایط کنونی است که مستلزم ارزیابی مادی و معنوی جامعه، امکانات و محدودیت هاست بعد دوم مساله حدود نیازها و آرمان ها را تعیین می کندو آنچه عامل قاطعی در رسیدن به این آرمان ها و تامین این نیازها است بعد سوم است که میزان آگاهی ما را از امکانات، محدودیت ها، نیازها و آرمان ها نشان می دهد. از این رو دایره سوم نماینده راهبرد ها و سیاست ها است و سطح برخورد آن با دو دایره دیگر تعیین کننده حوزه امکانات واقعی در آینده است. بدیهی است به هر میزان که درجه آگاهی ما بیشتر شود، این حوزه امکانات وسیعتر خواهد بود تا آنجا که در حوزه آرمانی ما این سه دایره کاملا بر یکدیگر منطبق خواهند شد.

از دید اکثر مدیران شبکه آموزش وضعیت مطلوب در حوزه آموزش عالی زمانی محقق خواهد شد که شبکه بتواند برای تمامی اقشار فرهیخته اعم از طلاب، مهندسان، جامعه شناسان و… تولید برنامه کند. وضعیت مطلوب در زمینه آموزش پایه انتخاب یک قشر سنی خاص و تولید برنامه برای همان قشر است همچنین وضعیت مطلوب در زمینه آموزش عمومی زمانی محقق خواهد شد که بتوانیم مولفه ها و ویژگی های قالب میراث فرهنگی ایران اسلامی را به مخاطب بشناسانیم.

واژگان کلیدی: تلویزیون، ارتباطات، توسعه، آموزش، سیاست، شبکه آموزش، ایران

العنوان: تلفزیون و التنمیه التعلیمیه فی ایران، دراسه حاله سیاسات قناه آموزش

الاستاذ المشرف: الدکتور ناصر باهنر

الاستاذ المساعد: الدکتور حسام الدین آشنا

الباحث: علی اسکندری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإعلام

الخلاصه:

فی العالم المعاصر أصبحت وسائل الإعلام عنصرا أساسیا فی المجتمع، حیث تقوم بالعدید من الوظائف فی حیاه الإنسان. ان تزاید الانتاج فی کثیر من المواضیع، و البرامج و للفئات العمریه المختلفه فی مختلف القنوات التلفزیونیه أجبرت المنظمات و المؤسسات الإعلامیه فی العالم لإنتاج برامج تلفزیونیه بشکل خاص. الإذاعه و التلفزیون الإیرانی لیس استثناءا من هذه القضیه فتأسیس قناه «خبر» الاخباریه و من بعدها قناه «آموزش» التعلیمیه تبشر التوجه نحو التخصص فی القنوات الإیرانیه؛ لکن هناک الکثیر من العقبات و الثغرات تحول دون الوصول الی الظروف المثالیه فی هذا الطریق.

إن أهمیه التلفزیون التعلیمیه فی تطور الاتصالات فی العالم و ایران، رفع بنا لدراسه عملیه التعلیم عن بعد و وجود وسائل الإعلام وعلی وجه الخصوص التلفزیون فی البلدان المتقدمه فی هذا المجال. و من هذا المنطلق تم دراسه و تحلیل السیاسات التعلیمیه علی الأخص التلفزیونیه تمت دراسه و تحلیل سیاسه التعلیم عن بعد فی البلدان الرائده مثل انجلترا و الولایات  المتحده الامریکیه و هند و من خلال تحلیل سیاسات قناه «آموزش» التلفزیونیه عن طریق منهج الأبحاث و المستندات و المقابلات المتعمقه مع المدراء المستویات العلیاء تم تقییم هذه الانتاجات التلفزیونیه. نتائج تحلیل هذه السیاسات و العملیات تشیر الی البرامج التعلیمیه العامه الهائله للجمهور العام و عدم الانتباه الی باقی مجالات التعلیم الاساسی و التعلیم العالی. و بالتالی یمکن أن تستدرج هذه القناه فی قائمه القنوات الثقافیه بفارق موضوع العداله التعلیمیه و التی هی إحدی الاهداف الرئیسه للمدراء و صناع القرار فی هذه القناه.

إن الوضع المثالی یتحقق عندما تنطبق تماماً ثلاث دوائر (الاحتیاجات، الموارد و الاستراتیجیات). بعباره أخری التطور التعلیمی لا یحصل الا عندما تحدد بعثه التلفزیون فی مجال التطور التعلیمی فی ثلاثه أبعاد. و منها اولاً: الوضع الراهن الذی یحتاج إلی التقدیر المادی والروحی للمجتمع. ثانیاً تحدید الاحتیاجات و الطموحات و الدافع الاساسی للحصول علی هذه الطموحات وتوفیر الاحتیاجات. و ثالثاً أن تظهر معرفتنا من قدرات، قیود، احتیاجات و طموحات. و بالتالی الدائره الثالثه هی تمثل الاستراتیجیات والسیاسات و تحدد الإمکانیات الحقیقیه للمستقبل. من الواضح جدا کل ما ازداد مستوی معرفتنا سیتم توسیع نطاق امکانیاتنا.

من وجهه نظر معظم مدیری قناه «آموزش» سوف یتحقق وضع مثالی فی مجال التعلیم العالی عندما تصبح القناه قادره أن تنتج برامج لجمیع فئات الباحثین بمن فیهم الطلبه والمهندسین وعلماء الاجتماع، وغیرها.

الوضع المثالی فی التعلیم الأساس هو اختیار مجموعه عمریه محدده و إنتاج البرامج لنفس الفئه. الوضع المثالی فی التعلیم العام یتحقق عندما نتمکن من تعریف مکونات و ملامح تراث ایران الثقافی الإسلامی للجمهور.

المصطلحات الأساسیه: تلفزیون، الاتصالات، التنمیه، التعلیم، السیاسه، قناه آموزش، ایران

Abstract:

In the contemporary world mass media has become an essential element in society, and perform many functions in human life. Expansion of production of many genres, subjects and age groups in various television channels, has made many organizations and institutions to continue the production of demonstration program professionally. IRIB is not exception to this task, the establishment of IRINN and AMUZESH channel has promise the specialization of the channels but there are still a distance to the Ideal conditions.

The Importance of educational TV in the evolution of communication in the world and IRAN call it to consider process of distance education and presence of media in this field in developed countries.Therefore we analyse the policy of distance education, particularly educational TV such as pioneering countries as UK, America and India, and finally, by analyzing the policy of AMUZESH channel by using the document research and in Depth interviews with superintendent executives we have evaluated the Current Status of the product. What can be inferred from the analysis of the production process, policies and programs is the Massive public education program with a general audience and the lack of attention to other areas such as basic education and higher education.

Therefore, this channel can be embedded in the cultural channels with the difference that discussion of educational equity has been considered one of the main goals of administrators and policy makers. In order to achieve such ideal situation this will be achieved when three circles (needs, resources and strategies) are completely overlapped. In other words, development and training to achieve ideal state will be achieved when mission of TV determine in three dimensions: The first dimension is the present condition which the material and spiritual involvement of the community, possibilities and limitations. The second dimension will determine the needs and aspirations and the decisiveness factor in achieving this goal, The third dimension shows our knowledge of the capabilities, limitations, needs and aspirations. Therefore, third circle is representative of the strategies and policies and its collision with two other circle is determined by the real possibilities of the future. Clearly, that level is exceeded, the facility will be extended so far as our goal in these circles will coincide perfectly.

From the perspective of most administrators of AMUZESH channel, ideal position in the field of ​​higher education will be achieved when the AMUZESH channel can produce programs for all classes of scholars, including students, engineers, sociologists, and etc. Ideal situation in basic education select a specific age group and production program for the same class. Also ideal situation in public education that will happen when we can introduce a format of components and features of Islamic Iran Cultural Heritage.

Keywords: television, communication, development, education, policy, AMUZESH channel, IRAN

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Countinous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication field

Policy making Studies area

Television and educational development in Iran, case study AMUZESH channel policies

Supervisor: Naser bahonar

Advisor: Hesamoddin ashna

Student: Ali eskandari

July 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر