پایان‌نامه: رسیدگی مالیاتی در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر دادرسی منصفانه

رایگان

توضیحات

 

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

رسیدگی مالیاتی در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر دادرسی منصفانه

استاد راهنما:

دکتر رضا موسی زاده

استاد مشاور:

دکتر اسدالله یاوری

دانشجو:

رسول نیکبخت

شهریور ماه ۹۲

چکیده:

امروزه اهمیت روزافزون مالیات در جوامع بشری سبب پیدایش و توسعه رشته‌ای از دانش حقوقی بنام “حقوق مالیاتی” شده است که تا حدودی ضوابط و معیارهای خاص به خود را پیدا کرده است زیرا دیگر موازین کلی حقوق نمی‌تواند جوابگوی نیازهای دایماً رو به تحول مالیاتی کشورها باشد.

نظام مالیاتی از دو جزء عمده‌ی تعیین و وصول مالیات تشکیل می‌شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم‌ترین بخش‌های نظام مالیاتی در مرحله وصول مالیات محسوب می‌شود. از یک سو بروز اختلاف بین طرفین در هر نظام مالیاتی یعنی دولت و مؤدی، امری محتمل و طبیعی است، اما از سوی دیگر رعایت اصل اصیل عدالت در فرایندهای مربوط به مالیات و نیل به عدالت مالیاتی نیز مورد نظر دو طرف رابطه مالیاتی یعنی مؤدی و سازمان مالیاتی می‌باشد و بارزترین تجلی آن یعنی “دادرسی مالیاتی” نیز در این بستر باید مورد توجه قرار گیرد. لذا نیل به عدالت در دادرسی مالیاتی در وهله اول مستلزم شناسایی دقیق رسیدگی مالیاتی در نظام حقوقی مورد بحث و تبیین مشخصات دقیق ساختار تشکیلاتی و تشریفات دادرسی موصوف است و برای تحلیل میزان همسویی با اصل دادرسی عادلانه در مورد آنها نیز بایستی عناصر و جنبه‌های مختلف دادرسی عادلانه را شناسایی و تبیین نموده و سپس با توجه به ‌ویژگی‌ها و قواعد حاکم بر دادرسی مراجع مالیاتی نحوه اعمال آن اصول را نقد و تجزیه و تحلیل نماییم.

کلیدواژه‌ها: مالیات، حقوق مالی، دادرسی مالیاتی، حقوق مؤدیان مالیاتی، دادرسی منصفانه، نظام مالیاتی.

العنوان: محاکمه العادله فی نظام ضریبیه الیرانیه و الانجلیزیه

الإستاذ المشرف: الدکتور رضا موسی زاده

 الإستاذ المساعد: الدکتور اسدالله یاوری

 الطالب: رسول نیکبخت

 الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الحقوق

 الخلاصه

أدی الیوم إزدیاد أهمیه الضریبه فی المجتمعات البشریه إلی ظهور و توسیع فرع من المعرفه القانونیه المسماه ﺑ “قانون الضریبه” فهذا الفرع أحرز إلی حد ما بالضوابط و المعاییر الخاصه به لأن المبادیء العامه للقانون لم تعد تستجیب المطالبات الضریبیه للبلدان، أی الحاجات التی تتجه نحو التطور دائماً.

فالنظام الضریبی یتکون من قسمین هامین وهما تحدید وجمع الضرائب حیث تعتبر المحاکمه الضریبیه والسلطات المکلفه بمتابعه الخلافات الضریبیه من أهم أقسام النظام الضریبی فی مرحله وصول الضرائب.

فمن جانب، اندلاع النزاع بین الطرفین فی کل نظام ضریبی أی الحکومه جباه الضرائب هو شیء طبیعی لا بدّ منه، ومن جانب آخر، فاحترام مبدأ العداله الهام فی العملیات المتعلقه بالضرائب والحصول علی العداله الضریبیه هما ما یهتم به کلا الطرفین أی جباه الضرائب والمؤسسه الضریبیه الأمر الذی بتجسد بوضوح خلال “المحاکمه الضریبیه “.و هذا ما یجب الاهتمام به فی هذا  المجال.

وبناء علی هذا إقرار العداله فی الإجراءات الضریبیه فی المرحله الأولی بحاجه إلی التعرف الدقیق للفحص الضریبی فی النظام القانونی الخاضع للدراسه وبیان المواصفات الدقیقه للهیکل التنظیمی وتشریفات المحاکمه الضریبیه المذکوره، ولدراسه درجه التلائم مع مبدأ إصدار الحکم العادل حیال کلها یجب کشف وبیان العناصر والأشکال المختلفه لإصدار لحکم العادل ومن ثم نقد، واستعراض، وتحلیل طریقه تطبیق تلک المبادیء بالنظر إلی الخصائص والقواعد السائده علی حکم السلطات الضریبیه.

الکلمات الدلالیه: الضریبه، الحقوق المالیه، محاکمه ضریبیه، جباه الضرائب، محاکمه عادله، النظام الضریبی.

 

 

Abstract:

Today the growing importance of taxation leads to the raise and development of a branch of jurisprudence named “tax law” that relatively found its own criterions and rules, since other general law rules could not address the constantly developing tax needs of states anymore.

The taxation system is formed of two main parts: tax assignment and recovery, in which tax proceeding and authorities considering the tax conflicts are taken into account as one of the most important parts of each taxation system in the tax recovery process. On the one hand, emergence of conflict between parties, state and taxpayers in each taxation system is likely and usual; on the other hand, however, respecting the fundamental principles of justice in the processes relating to taxation and attainment to taxation justice are also demanded by two parties that is, taxpayers and tax organization, and its most predominate manifestation, “tax proceeding”, should also be noted in this context. So attainment of justice in the tax proceeding firstly requires accurate identification of tax assessment in the present legal system and the exact explanation of characteristics of organizational Structure and trial procedure, and in order to evaluate their convergence with the principles of fair trial, we should identify and explain different elements and aspects of fair trial, and then criticize and analyze the applying method of these principles with regard to tax authorities proceeding characteristics and rules.

Keywords:

Tax, property law, tax proceeding, taxpayers’ law, fair trial, taxation system.

 

 

IMAM SADIQ(A.S) UNIVERSITY

Faculty of Islamic Studies and Law

A Thesis Presented For

Degree of Master of Islamic Studies and Public Law

Tax Hearing in The Iranian and English Iaw Relying On Fair Trial

Supervisor:

Reza Mousazadeh (phd)

Advisor:

Asadollah Yavari (phd)

Student:

Rasoul Nikbakht

September 2013

۵۶۶

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر