پایان نامه: بررسى قاعده فقهى اختلال نظام در فقه امامیه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی، الهیات و ارشاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی الهیات و ارشاد

گرایش فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

بررسى قاعده فقهى اختلال نظام در فقه امامیه

استاد راهنما: حجت الاسلا م و المسلمین دکتر سید علی حسینی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینعلی سعدی

دانشجو: مجتبی قاسمی سعادت آبادی

شهریور۱۳۹۱

چکیده

قاعده حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ آن، از اهم قواعد فقهیه است که از جایگاه مهمى در فقه و اصول برخوردار است، به گونه‌اى که بسیارى از احکام و وجوب و حرمت‌ها متوقف و مبتنى بر آن است. با وجود آنکه این قاعده مورد توافق فقهاست و از آن هم در فقه و هم در اصول استفاده نموده‌اند اما آن را به صورت یک قاعده فقهى مستقل بیان نکرده‌اند.

از این رو هدف از این پژوهش، اثبات قاعده حرمت اختلال نظام به عنوان یکى از اهم قواعد فقهى، تبیین مفاد قاعده بر مبنای ادله آن و استخراج، تقسیم‌بندى و تحلیل مواضع کاربرد این قاعده در کلام فقها، و تعمیم و گسترش موضوع با توجه به ابعاد سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و… نظام اسلامى می­باشد.

بنابراین در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است ابتدا بر اساس منابع چهارگانه فقهی به معاضدت سیره عقلا به اثبات این قاعده پرداخته‌ایم و سپس اهم موارد استناد فقها به این قاعده استخراج گردیده و با توجه به حوزه‌های گوناگون کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه، اصول و همچنین قواعد فقهیه به تحلیل مفاد آن پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدى: قواعد فقه، نظام فقه، نظام معاش، اختلال نظام، حفظ نظام.

دراسه قاعده اختلال النظام فی فقه الإمامیه

الخلاصه

تعتبر قاعده حرمه الإخلال بالنظام و وجوب حفظه، من أهم قواعد الفقه التی تحظی بمکانه عالیه فی الفقه والأصول، إذ یستند إلیه کثیر من الأحکام و الوجوب. وبالرغم من توافق الفقهاء علی هذه القاعده واستخدامها فی الفقه والأصول، إلا أنهم لم یطرحوها کقاعده فقهیه مستقله.

لذلک یهدف هذا البحث إلی إثبات قاعده حرمه الإخلال بالنظام کإحدی أهم القواعد الفقهیه، وبیان فحواها علی أساس أدلتها، ثم استخراج، و تصنیف و تحلیل مواقف استخدامها فی کلام الفقهاء، وتعمیم وتوسیع الموضوع وفق الأبعاد السیاسیه، والاجتماعیه، والثقافیه، والاقتصادیه وغیرها من أبعاد النظام الإسلامی.

إذاً قمنا فی هذا البحث الذی یتبع منهج التوصیف والتحلیل، بدراسه هذه القاعده بدءً من إثباتها علی أساس الأدله الفقهیه الأربعه بمعاضده سیره العقلاء و استخرجنا اهم استنادات الفقهاء إلیها، وتم تحلیل فحواها حسب مجالات تطبیقها المتنوعه فی أبواب الفقه المختلفه، و الأصول والقواعد الفقهیه.

المصطلحات الرئیسه: قواعد الفقه، نظام الفقه، نظام المعاش، اخلال بالنظام، حفظ النظام.

Study of the System Disorder Rule from the Perspective of the Shiite (Emamieh) Jurisprudence

                                                                         

Abstract

The rule of the prohibition of the system disorder and its preservation necessity is one of the most important jurisprudence rules which has an essential position in jurisprudence and the principles of jurisprudence; so that many of the sentences and necessities and prohibitions are stopped and based on that .Although, this rule is agreed on by jurists and they use it in both jurisprudence and the principles of jurisprudence, but they have not stated it as an independent juridical rule.

Therefore, the purpose of this research is to prove the system disorder prohibition as an important part of jurisprudence rules, explanation of its contexts based on its evidences and elicitation, classification and analysis of its application stands in jurists, views and also extending it to other Islamic political, social, cultural and economic domains.

Hence, in this research in which we have used descriptive and analytic methods we have proven this rule based on the four juridical sources using sapient way and then we have extracted the most important jurists citation for it, also will have analyzed the rule context, considering its different usages in other jurisprudence and the principles of jurisprudence chapters and juridical rules.

Keywords: Juridical Rules, Jurisprudence System, Subsistence System, System Disorder, System Ppreservation.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies, theology and guidance jurisprudence and principle of Islamic law

Study of the System Disorder Rule from the Perspective of the Shiite (Emamieh) Jurisprudence

Student:

Mojtaba Ghasemi Saadat abadi

Supervisor:

Dr. S. Ali Hoseini

Advisor:

Dr. Hoseinali Sadie

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر