پایان‌نامه:بررسی رابطه جرم و گناه در فقه و حقوق امامیه

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش فقه و مبانی حقوق

بررسی رابطه جرم و گناه در فقه و حقوق امامیه

استاد راهنما:

حضرت حجت الاسلام دکتر حسینعلی سعدی

استاد مشاور:

حضرت حجت الاسلام دکترسید علی حسینی

دانشجو:

محمدسرچاهی

تیر  ۱۳۹۲

چکیده:

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل امر حرام» بیان می دارد رابطه ی جرم وگناه تساوی است بدین معنا که هر گناهی جرم و هر جرمی گناه است و رویکرد دوم این است که رابطه ی آن دو عموم وخصوص من وجه می باشد.مقاله پیش رو بعد از بررسی تفصیلی عمومیت تعزیر بر هر فعل حرام و رد این عموم و نظر به فقدان ادله معتبر نسبت به تساوی جرم وگناه و نیز تضاد این رویکرد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات،بیان می دارد هر چند این رویکرد  نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است،از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست و قابل پذیرش نمی باشد. نتیجه اینکه رابطه ی جرم و گناه عموم وخصوص من وجه می باشد و نقطه اشتراک این دو،آن دسته از احکام شرعی است که موضوع قانون وحکم حکومتی نیز قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:احکام شرعی، احکام حکومتی، تعزیر، جرم، گناه.

العنوان: دراسه العلاقه بین الجریمه و الإثم فی الفقه و الحقوق

الأستاذ المشرف: حجه الإسلام الدکتور حسینعلی سعدی

الأستاذ المساعد: حجه الإسلام الدکتور سید علی حسینی

الباحث: محمد سرچاهی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإلهیات، اختصاص الفقه و مبادئ الحقوق الإسلامیه

ملخّص:

تشکیل نظام جمهوریه إیران الإسلامیه علی اساس الإسلام و التأکید علی جریان کلّ امرٍ فی إطار الشریعه و الإلتزام علی الأحکام کمبادئ العمل للنظام الإسلامیّ أدّی إلی ظهور أسئله حول علاقه بین الأحکام الدینیّ و القوانین أو الأحکام الحکومیه الّتی منها: ما العلاقه بین الجریمه و الإثم و بین الأحکام الدینیّ و القوانین و الأحکام الحکومیه فی المراتب العلیا؟ هناک نهجان: واحد اضافهً علی الإستناد إلی قاعده «التعزیر لکل امر حرام» یبیّن العلاقه بین الجریمه و الإثم بشکلٍ یدّعی أیّ إثمٍ هو الجریمه و أیّ جریمه هی الإثم و نهج آخر یعتقد العلاقه بین هذین هی العموم و الخصوص من وجه. هذه المقاله بعد دراسه مفصّله لتعمیم التعزیر علی ایّ فعل محرَّم و رفض هذا التعمیم و عدم دلیل معتبر حول «التساوی بین الجریمه و الإثم» و مخالفه هذا النهج مع أصل «مشروعیه الجریمه و العقاب» یبیّن مع انّ هذا النهج موافقٌ للإحتیاط و الإهتمام علی تنفیذ القوانین الدینیه لیکن یواجه مشکلاتٍ عدیده فی مقام العمل و لیس ساری المفعول. و النتیجه هی أنّ العلاقه بین الجریمه و الإثم، «العموم و الخصوص من وجه» و نقطه الإشتراک بینهما هی الأحکام الدینیه الّتی جُعلت موضوعاً للقانون و الحکم الحکومیّ أیضاً.

المفردات الرئیسه: الأحکام الدینیّ، الأحکام الحکومیه، التعزیر، الجریمه، الإثم.

Abstract:

The islamic republic creation based on islam and Jurisprudence and emphesise on progress  of all matters within the sharia’t and loyalty to orders as the basis of the Islamic regime create questions of which is: What relation are between Crime and Sin and in larger surface between religious orders and governing laws? There are two approaches in this regard. An approach has expressed the relationship of equality with referred to “punishment for every sins”. This means that every sin is crime and every crime is sin and the second approach are opposite with equality. This essay after stringent study on the  punishment for every sin and reject it and also with regard to the lack of credible evidence for equality of Crime and Sin has expressed Although this is some caution to implement Sharia rules and regulations Terms but facing of the practical problems and is not acceptable. As a result, the relationship between crime and sin is not equality and joint point between them, it the religious orders that also  is the government orders and has been the subject of law.

Key words:

Crime, Sin, punishment, Government order, Relegious order.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance

The thesis of MA degree of Islamic Studies

Jurisprudance and principles of Islamic Low

Studing the Relation of Crime and Sin on the Iranian legislative system

Supervisor:

 Dr. Hossein Ali Sadi

Advisor:

Dr. Seyyed Ali Hosseini

Student:

 Mohammad Sarchahy

June 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر