پایان‌نامه:گرایش مطالعات سیاستگذاری فرهنگی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری فرهنگی

استاد راهنما: دکتر مهدی محسنیان راد

استاد مشاور: دکتر حسام الدین آشنا

دانشجو: احسان میهن دوست

بهمن ۱۳۹۱

چکیده

بکارگیری تجهیزات ماهواره ای جهت پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی، از تحولات نسبتاً جدید در فن آوری های سال های اخیر است. پدیده ای که حضورش در میان خانواده های ایرانی می تواند سابقه ای بیست ساله داشته باشد. پایان نامه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که نحوه و میزان استفاده آن دسته از خانواده های متدین ساکن شهر تهران که چنین فن آوری را در اختیار گرفته اند چگونه است؟ در واقع این سئوال در قالب همان سئوال  کلاسیک «مردم با رسانه ‏ها چه می‏کنند؟ و آنها را چگونه مصرف می کنند؟» است. سئوالی که در آن رفتار و کنش مخاطب با رسانه ‏ها موضوعیت پیدا می‏کند. برای دستیابی به پاسخ سئوال مذکور، پژوهشی کیفی طراحی و داده های آن با استفاده از تکنیک مصاحبه عمقی با ۱۵ خانواده که مشمول تعریف مفهومی و همچنین تعریف عملیاتی خانواده های متدین بودند گردآوری شد. انتخاب خانواده های مذکور به صورت غیر تصادفی و به شیوه مشهور به «گلوله برفی» انجام شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که می توان این تصور غالب که استفاده از تلویزیون ماهواره ای در میان کسانی رواج دارد که به ارزش های مذهبی بی اعتقادند را مورد تجدید نظر قرار داد. پژوهش حاکی از آن است که خانواده های متدین با پایبند نمودن خود به برخی محدودیت ها که پایان نامه به آنها خواهد پرداخت، توانسته اند از تلویزیون های ماهواره ای استفاده کنند. اگرچه می توان آثار ناموزونی های شناختی را در برخی از آنان مشاهده کرد.

واژه های کلیدی: خانواده های متدین، تلویزیون های ماهواره ای، مصرف رسانه

العنوان: کیفیه استخدام القنوات الفضائیه فی الأسر الملتزمه فی‌ طهران

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی محسنیان راد

الأستاذ المساعد: الدکتور حسام الدین آشنا

الطالب: إحسان میهن دوست

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والاتصالات

الخلاصه

یعتبر استخدام الأجهزه الفضائیه للبث المباشر للبرامج التلفزیونیه من التقنیات الجدیده خلال السنوات الأخیره. وهی ظاهره یقرب حضوره فی الأسر الإیرانیه من ۲۰ سنه. تبحث هذه الأطروحه عن إجابه لهذا السؤال أن ما هو کیفیه ومدی استخدام الأسر الملتزمه لهذه التقنیه فی طهران؟ وفی الحقیقه هذا السؤال هو امتداد لسؤال آخر و هو «کیف یتعامل الناس مع وسائل الإعلام؟ وکیف یستخدمونها؟» وهذا سؤال یهم تعامل المتلقی مع الإعلام. وللحصول علی الجواب، تم تصمیم بحث نوعی وجمع المعطیات المحتاج‌ إلیها عن طریق منهج المقابله المتعمقه مع ۱۵ أسره التی یشملهم تعریفنا المفهومی والتطبیقی من الالتزام الدینی.

وتم اختیار هذه الأسر غیر صدفه وعلی أسلوب «الکره المثلجه» المعروف. تثبت نتائج هذا البحث إعاده النظر فی هذا التصور الشائع أن التوجه إلی القنوات الفضائیه شائع بین غیر الملتزمین إلی القیم الدینیه. ویشیر هذا البحث إلی أنه تمکنت الأسر الملتزمه إلی مشاهده القنوات الفضائیه‌ عن طریق الزامهم إلی بعض القیود التی یتم ذکرها فی هذه الرساله، مع أنه یمکن مشاهده آثار التنافر المعرفی فی‌ بعض منهم.

المصطلحات الرئیسه: الأسر الملتزمه، القنوات الفضائیه، استخدام الإعلام.

Abstract

Utilizing the satellite equipments for the direct broadcast of TV programs is a relatively new developments in the field of technology in recent years; the phenomenon which has a history of 20-year-s presence among Iranian families. The present thesis seeks to answer to the question that how is the state and conditions of use of satellite by religious families in Tehran. Indeed, the question is in the framework of the classical questions of what people do with the media. And, how they use the media? The question that audience`s behavior and interaction toward the media is considered and discussed. To obtain the answer to the question, a qualitative research was designed and its data was gathered, using the technique of deep interview with 15 families who had the conceptual and operational definitions of religious families. The selection of families was carried out in non-random and based on the style known as “snowball”. The results of the research have revised the dominant idea of the use of satellite televisions among those who do not believe the religious values. The research represents that religious families by committing themselves to certain restrictions, which the thesis will address, have been able to use satellite televisions. However, the effects of cognitive discordance can be seen in some of them.

Key words: Religious families, satellite televisions, media use.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies and culture and communication

Continous M.A thesis in Islamic studies and culture and communication

Field policy making studies area

State of satellite TV use in religious families in Tehran

Supervisor: Mehdi mohsenian rad, PhD

Advisor: Hesamodin ashna, PhD

Student: Ehsan mihandoost

Feb 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر