پایان‌نامه: بررسی هنجارهای برنامه‌سازی دینی در تلویزیون‌های دعوتی با مطالعه تطبیقی شبکه‌هایSat 7 و Islam channe

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

(گرایش مطالعات سیاستگذاری)

بررسی هنجارهای برنامه‌سازی دینی در تلویزیون‌های دعوتی

با مطالعه تطبیقی شبکه‌هایSat 7 و Islam channel

استاد راهنما

دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور

دکتر مهدی محسنیان راد

دانشجو

عبدالمجید طاهری آکردی

بهمن ۱۳۹۱

چکیده:

دین، در اصول و مبانی‌اش الهام گرفته از منابع الهی و وحیانی است که در طی قرون متمادی ثابت بوده است، اما در حوزه تبلیغ و ارشاد، وابسته به ابزارهایی است که همگام با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، در حال نو شدن است و امکاناتی جدید در این حوزه به ظهور می‌رسند. امروزه رسانه‌ای چون تلویزیون، با تاثیر شگرف بر جهان‌بینی انسان‌ها، بهترین محمل برای تبلیغ به شمار می‌رود.

پایان نامه حاضر با تاکید بر روش اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه موردی چندگانه، در ۶ فصل، ضمن بیان کلیات و تاریخچه سخن‌پراکنی و سخن‌پراکنی دینی، به مطالعه مقایسه‌ای الگوهای هنجاری در تلویزیون‌های دعوتی، بر اساس مدل هنجاری ارائه شده می‌پردازد و مؤلفه‌های هنجاری در دو شبکه را مورد مطالعه قرار می‌دهد و به مقایسه نتیجه رفتارهای هنجاری دو شبکه با یکدیگر پرداخته و در جداول جداگانه‌ای ارائه می‌کند.

در ادامه، قالب‌های برنامه‌ای استفاده شده در دو شبکه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن را به شکل مقایسه‌ای در جداولی ارائه می‌کند.

فصل ششم و آخر این پایان نامه به نتیجه‌گیری اختصاص دارد و در آن به سؤالات اصلی پژوهش پاسخ داده شد.

واژگان کلیدی: ست ۷، اسلام چنل، شبکه‌های دعوتی، برنامه سازی، برنامه سازی دینی، هنجار، ژانر.

العنوان: دراسه معاییر إنتاج البرامج الدینیه فی القنوات الداعیه؛ دراسه مقارنه لقناتی «سات ۷» و «قناه الإسلام»

الأستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین‌ آشنا

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی محسنیان راد

الطالب: عبدالمجید طاهری آکردی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والاتصالات

الخلاصه:

إن الدین فی مبادئه وأساسه ملهم من الوحی والمصادر الإلهیه الثابته خلال القرون المتعدده. لکنه علی صعید الإرشاد وترویج الدین بحاجه إلی آلیات وأدوات یتم تحدیثها أو ظهور إمکانیات جدیده مع مر العصور وتطور التقنیات. یعتبر الیوم بعض وسائل الإعلام کالتلفاز الذی له أثر کبیر علی إیدیولوجیه الناس، أفضل وسیله لترویج الدین.

وتقوم هذه الأطروحه اعتماداً علی المنهج الإسنادی وتحلیل المضمون، ودراسه الحاله المتعدده، بدراسه مقارنه للنماذج المعیاریه فی القنوات الداعیه علی أساس النموذج المعیاری المقترح، ودراسه العناصر المعیاریه فی القناتین المدروستین، وتقدم نتیجه مقارنه بین معاییرهما فی جدول مستقل، وذلک بالإضافه إلی بیان النقاط العامه للموضوع، ونبذه عن البث والبث الدینی. وفی النهایه، تمت دراسه أنواع البرامج المعروضه فی هاتین القناتین وتقدیم النتیجه بشکل مقارن فی جداول.

والفصل السادس وهو الفصل الأخیر لهذه الأطروحه ویختص بالنتیجه والرد علی الأسئله الرئیسه للبحث.

المفردات المفتاحیه: ست ۷، قناه الإسلام، القنوات الداعیه، إنتاج البرامج، إنتاج البرامج الدینیه، المعیار، نوع

Abstract:

Religion in its principles and pillars is inspired by the revelation and divine sources stable over centuries. However, on the level of guidance and promotion, religion needs mechanisms and tools that would be enhanced with the emergence of new potentials and advanced techniques as the time goes on. Some media outlets, like the TV, which have a great ideological impact on people are considered the best way to promote religion.

This thesis is based on the attributive methodology as well as on the analysis of the context and the multiple-case study and by comparing the normative samples of the missionary televisions on the base of the suggested normative sample studies the normative elements on channel two and presents a comparative conclusion of their standards in a separate table, in addition to exposing the general points of the subject, as well as a summery of broadcasting and religious broadcasting. In conclusion, a study of the genres of programs broadcastby channel two was performed and  the conclusion was displayed in comparative tables.

As the final chapter, chapter six manifests the conclusion and also answers  the main questions of the research.

KeyWords: Sat 7, Islam Channel, Missionary Televisions, Producing Programs, Producing Religious Programs, Standard, Genre

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and

Communication field (Policy making studies area)

Religious programming norms  in Missionary televisions: a comparative study of Sat7 and Islam Channel

Supervisor:

ph.D. Hesamodin Ashna

Adviser:

ph.D. Mahdi Mohsenian Rad

Student:

 Abdolmajid Taheri Akerdi

january 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر