توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش : اقتصاد شهری و منطقه ای
معیارهای بودجه‌بندی منطقه‌ای در نظریه اقتصاد اسلامی
استادراهنما:
دکتر حجت الله عبدالملکی
استادمشاور:
دکتر محمد جواد شریف زاده
دانشجو:
بهنام شاهسوند
شهریور۱۳۹۳
چکیده:
برقراری عدالت از بزرگ‌ترین اهدافی است که انسان در پی تحقق آن در جامعه بشری بوده است، این امر خود بیان‌گر اهمیت ذاتی پرداختن به این موضوع در جوامع انسانی است؛ اما تحقق این خواست فطری نیاز به نگرشی در بستر جامعه و محیط طبیعی دارد تا بتوان آن را به درستی شناخت و در نتیجه به اجرا درآورد. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سئوال است که براساس مباحث مربوط به عدالت اقتصادی جغرافیایی از منظر اسلام چه معیارهایی برای بودجه ریزی منطقه‌ای در کشور وجود دارد. در نتیجه و با توجه به معیارهای بدست آمده نظام بودجه‌ریزی منطقه‌ای(استانی) در حال حاضر با چه چالش‌هایی روبرو هست.
برای پاسخ به این سؤال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، ادبیات مربوط به عدالت، عدالت اقتصادی و عدات جغرافیایی از منظر اسلام و ادبیات مربوط به بودجه و بودجه‌بندی منطقه‌ای گردآوری شود، تا براساس آن عوامل موثر بر عدالت اقتصادی- جغرافیایی استخراج شوند. در گام بعد با بهره‌گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی و در نظر گرفتن الزامات جغرافیایی، ۱۷ معیار اصلی بودجه‌بندی منطقه ای استخراج شد. در ادامه و با توجه به معیارهای حاصل شده، به استخراج چالش‌های موجود در نظام بودجه‌بندی منطقه‌ای متناظر با هر کدام از معیارها پرداخته شد وبا توجه به این معیارها و تحلیل چالش های موجود در نظام بودجه‌بندی منطقه‌ای کنونی در کشور به ارائه پیشنهاداتی در زمینه اصلاح این چالش‌ها پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها: بودجه‌ریزی منطقه ای، اقتصاد منطقه ای، عدالت اقتصادی، دولت
العنوان: معاییر وضع المیزانیه الإقلیمیه فی نظریه الاقتصاد الإسلامی
الباحث: بهنام شاهسوند
الأستاذ المشرف: الدکتور حجه الله عبدالملکی
الأستاذ المساعد: الدکتور محمّدجواد شریف زاده
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه:
إنَّ إقامه العداله من أکبر الأهداف الّتی یرید الإنسان أن یُحقِّقها فی المجتمع البشری. و ذلک یبیّن اهمیّه هذا الموضوع فی المجتمعات البشریه. ولکن تحقّق هذا الطلب الفطری یحتاج تدقیق النظر فی المجتمع والبیئهالطبیعیه و ذﻟﻙ لمعرفتها و إقامتها.
الهدف الرئیسی فی هذا البحث أن یُجاب عن سؤال هو: “ما هی معاییر وضع المیزانیه الإقلیمیه فی البلد علی أساس العداله الاقتصادیه من وجهه نظر الإسلام”؟ و فی النتیجه و علی أساس المعاییر المنتجه، ما هی التحدیات الّتی یواجهها نظامُ وضع المیزانیه الإقلیمیه حالیّاً؟
و من أجل الإجابه عن هذا السؤال فی المرحله الأولی حاولنا أن نصنِّف دراسات العداله و العداله الاقتصادیه و العداله الجغرافیه من وجهه نظر الإسلام، و دراسات المیزانیه و وضع المیزانیه الإقلیمیه من خلال البحوث المکتبیه لِکَی یُحصَلَ علی العوامل الفعّاله فی العداله الاقتصادیه الجغرافیه علی أساس تلک الدراسات. و فی المرحله اللاحقه حُصل علی سبعه عشر معَیاراً رئیسیاً لوضع المیزانیه الإقلیمیه بواسطه استخدام معاییر العداله الاقتصادیه الإسلامیه مع أخذ الضروریات الجغرافیه بعین الإعتبار. و تالیا اُهتمَّ بالحصول علی التحدیات الموجوده فی مقابله أیٍّ من تلک المعاییر فی نظام وضع المیزانیه الإقلیمیه،و علی أساس تلک المعاییر و تحلیل التحدیات الموجوده فی نظام وضع المیزانیه الإقلیمیه الحالیه فی البلد قُدِّمت اقتراحات لإصلاح تلک التحدیات.
الکلمات الأساسیه:
المیزانیه، وضع المیزانیه الإقلیمیه، العداله الاقتصادیه، العداله الجغرافیه، الاقتصاد الإسلامی.
Regional Budgeting Criteria of the Islamic Economic Theory
Abstract
Justice is one of the greatest goals in which human has been trying to realize in each society. this fact indicates the inherent importance of the subject to deal with in the societies; but achieving this innate desire require a review in the basis of society and environment to truly know and apply it.
The primary objective of this research is to answer the question: “As for as the topics related to the geographic-economic justice in Islam view are concered, which criteria were established for regional budgeting in the country? And according to the available criteria, what challenges are the regional budgeting system facing?”
For answering to these questions, firstly, the literature relate to justice, economic justice and geographic justice in the view of Islam, and also the budgeting and regional budgeting were reviewed. secondly, by using the measures of Islamic economic justice and considering the geographical requirements, 17 main criteria, for the regional budgeting were extracted. Thirdly, according to the criteria obtained, the challenges in the regional budgeting system were extracted; corresponding to each one of the 17 criteria, and due to the criteria and challenges in the current regional budgeting system in the country, some proposals were given for reforming the situation.
Key words: budget, regional budgeting, economic justice, geographic justice, Islamic economy

Imam Sadigh University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A thesis Presented for the
Degree of Master of Art in Economics
Areas: Urban and Regional Economics
Regional Budgeting Criteria of the Islamic Economic Theory
Supervisor:
Dr.Hojatollah Abdolmaleki
Advisor:
Dr.Ahmad Shabani
Student:
Behnam Shahsavand
september 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: معیارهای بودجه‌بندی منطقه‌ای در نظریه اقتصاد اسلامی”