پایان‌نامه: شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیتهای اجرایی و علمی دانشجویان مدیریت در حوزه های غیر تخصصی: مطالعه موردی رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیتهای اجرایی و علمی دانشجویان مدیریت در حوزه های غیر تخصصی: «مطالعه موردی رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی»

استاد راهنما : جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دانشجو: وحید سلطانی

شهریور ۱۳۹۱

چکیده:

همانطور که می‌دانیم توسعه و پیشرفت از عوامل حیاتی موفقیت در یک نظام اجتماعی است. هر چه این توسعه در کشورهایی مثل کشور ما که در گروه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته، بهتر برنامه‌ریزی گردد، نیازهای افراد نیز بهتر برآورده خواهدشد. بنابراین باید سعی نماییم تا عوامل مؤثر در مسیر پیشرفت و توسعه کشور را شناسایی کنیم و موانع سر راه آنرا نیز از میان برداریم. بنا به اذعان بسیاری از اقتصاددانان و مدیران سطوح عالی، از جمله عوامل موثر در توسعه کشورها و شاید مهمترین آنها، نیروی انسانی مؤثر و کارآ است. حال لازم است تا این نیرو با هدف کسب مهارتهای لازم برای انجام کارها، ‌تحت آموزشهای گوناگون قرار گیرد و در عین حال در طول این فرآیند، خود نیز بتواند مراحل رشد و کمال فردی را طی کند. یکی از بخشهایی که می‌تواند نیروی انسانی را با استفاده از شیوه‌های مناسب و امکانات متناسب با نیازهای جامعه آموزش دهد، مراکز آموزش عالیست. این آموزشها باید متناسب با توانایی‌های فرد و نیازهای جامعه باشد. از میان گروههای مختلف نیروی انسانی در سازمانها که به فعالیت مشغولند،‌ مدیران سطوح مختلف هستند که نحوه آموزش آنها بسیار مهم است. ما از میان گروههای متعدد مدیران با گرایش‌های گوناگون، پژوهش خود را به گروه مدیران بازرگانی اختصاص داده‌ایم و به دنبال شناسایی عواملی هستیم که سبب شده‌است دانش‌آموختگان رشته معارف‌اسلامی و مدیریت بازرگانی، در مشاغل غیرمرتبط مشغول به کار شوند. ما در این تحقیق از روش داده بنیاد استفاده نمودیم و به وسیله مصاحبه‌های متعددی که با دانش‌آموختگان این رشته صورت گرفت به جمع‌آوری داده‌ها پرداختیم. در نهایت با استخراج داده‌های حاصل از هر مصاحبه، آنها را به سه دسته کلی تقسیم نمودیم که هر گروه شامل عوامل گوناگونی می‌باشد. رئوس این عوامل عبارتند از: ۱- عوامل فردی در حوزه اهداف فردی و گزینش افراد در دانشگاه ۲-عوامل سیستمی شامل هدفگذاری، نظام آموزشی، مجموعه دروس و اساتید. ۳- مسائل اجتماعی و چگونگی نگرش جامعه نسبت به این رشته.

کلید واژه‌ها: رشته‌تحصیلی،‌ دانش‌آموخته، مسیر شغلی، نظام آموزشی،‌ برنامه درسی

العنوان: التعریف بالأسباب المؤثره علی النشاطات التنفیذیه والعلمیه لدی طلاب فرع الإداره فی المجالات غیر المختصه؛ دراسه حاله اختصاص الدراسات الإسلامیه والإداره التجاریه

الأستاذ المشرف: الدکتور غلامرضا کودرزی

الأستاذ المساعد: الدکتور مصباح الهدی باقری کنی

الطالب: وحید سلطانی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

 

الخلاصه

یعتبر التطویر والتقدم من العناصر الضروریه فی الأنظمه الاجتماعیه. فکلما یتم التخطیط للتطویر فی البلدان النامیه کبلدنا، کلما تتم تلبیه حاجات المواطنین بشکل أفضل. لذلک علینا أن نسعی للتعرف علی العناصر المؤثره لتقدم وتطویر البلد ونحذف العوائق الموجوده علی طریقهما.

وکما جاء فی تصریحات کثیر من علماء الاقتصاد والمدراء فی المستویات الرفیعه، تعتبر الکوادر البشریه الفاعله والکفوءه من العناصر المؤثره لتطویر البلاد وربما من أهمها. ویلزم أن تخضع الکوادر البشریه للتعلیمات المختلفه بهدف الحصول علی المهارات اللازمه للقیام بأعمالها مع القدره علی السیر فی طریق التنمیه والکمال الشخصی فی طول عملیه التدریب.

إن مراکز التعلیم العالی هی إحدی القطاعات التی من شأنها أن تقوم بإجراء عملیه تعلیم الکوادر البشریه باستخدام الأسالیب والإمکانیات المتناسبه مع حاجات المجتمع. ویجب أن تتلائم هذه التعلیمات مع صلاحیات وقدرات الشخص وحاجات المجتمع. نحن قد خصصنا بحثنا هذا بالمدراء‌ التجاریین، و قدتم اختیار هذا الفریق من بین الفرق المتعدده للمدراء ذوی الاختصاصات المختلفه، و حاولنا التعرف علی أسباب اشتغال خریجی فرع الدراسات الإسلامیه والإداره التجاریه فی المهن والمشاغل غیر المرتبطه بدراستهم.

المنهج المستفاد فی هذا البحث هو نظریه الأساس، و قد تم جمع المعطیات عبر إجراء حوارات ومقابلات مع خریجی هذا الفرع. وفی النهایه قمنا بتدوین المعطیات فی ثلاث فئات شامله، وکل فئه تتمتع بمیزات متنوعه وهذه أهمها: ۱- الأسباب الشخصیه فی مجال الأهداف الشخصیه واختیار الطلاب فی الجامعه ۲- الأسباب التنظیمیه کتحدید الهدف، نظام التعلیم، مجموعه المواد التعلیمیه والأساتذه ۳- القضایا الاجتماعیه و نظره المجتمع تجاه هذا الفرع.

المصطلحات الرئیسه: الفرع الدراسی، المتخرج، السیر الوظیفی، نظام التعلیم، الخطه الدراسیه

 

 

Title:

Recognition of effective factors on executive and scientific efforts of Islamic knowledge and management student in unspecialized field: Case study, the field of Islamic knowledge and business management

Abstract

         As we know development is one of the critical success factors of a social system. The more this is planned in developing countries like Iran, the better it will meet the individual’s needs. So we must try to understand the factors affecting the development of the country and eliminate the obstacles. Many economists and managers have acknowledged that one of the most effective factors in the development of countries, and perhaps the most important one, is an effective and efficient workforce. Hence, it is necessary to earn the necessary skills to perform tasks under various tutorials and lead to personal perfection. One of the centers which can educate the human resources with the use of appropriate means and facilities suitable to the needs of community, are higher education centers. The training should be tailored to individual abilities and needs of the community. Among the organizations’ workforce are managers at various levels whose training is extremely important. Among these, we have chosen business managers for case study. We are trying to identify why some of the graduates in this field do the jobs that are not relevant to their studies. For this research we used grounded theory method. We collected our data through many interviews with the graduates. Finally, the extracted data they were divided into three groups, each group consisting of a variety of factors. These points are: 1 – personal goals and individual factors in the selection of  students in universities 2- systematic factors  including target system, educational system, instructors and Courses. 3 – social problems and social attitudes towards this field.

 Keywords: field of study, graduates, career, education system, curriculum

ImamSadiqUniversity

Faculty of Islamic Studies and Management

Continuous M.A.

Islamic Studies and Management

Business Administration

Recognition of effective factors on executive and scientific efforts of Islamic studies and management student in unspecialized field:” Case study, the field of Islamic studies and business management”

Student: Vahid Soltani

Supervisor: Dr. gholamreza Goodarzi

Advisor: Dr. mesbah alhoda Bagheri

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر