توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی

عنوان پایان‌نامه:

بازپردازی مفهوم سازمان فضیلت محور در انقلاب اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

اساتید مشاور:

دکتر حسن دانایی فرد

دکتر محمد علی شم آبادی

دانشجو:

سعید حجازی فر

بهمن ماه ۱۳۹۱

چکیده:

شاید در بین نظریه‌های اخلاقی هیچکدام به پیچیدگی و گستردگی اخلاق فضیلت نباشد. این نظریه که امروزه از مهمترین نظریه‌های اخلاقی است، انتظار می رود در آینده بتواند در حوزه‌های گوناگون از جمله در اخلاق مدیریت به دلیل مولفه‌های بسیار ارزشمندی که دارد در ایجاد یک زندگی اخلاقی وسعادتمند کارآمد باشد. لذا از این نظریه می توان در حوزه مدیریت و سازمان استفاده نمود و به سمت سازمانهای فضیلت‌محور حرکت نمود. در این پژوهش سعی گردید سازمان فضیلت‌محور و مولفه‌ها و ویژگی‌های آنها در انقلاب‌اسلامی با توجه به دو نهاد انقلاب‌اسلامی جهاد‌سازندگی و کمیته‌انقلاب‌اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه مولفه‌های سازمان فضیلت‌محور در منابع غربی بررسی شد و کارهای پژوهشی که در این زمینه انجام شده بود، ذکر گردید. بر اساس داده‌هایی که از مصاحبه با فعالین این دو نهاد بدست آمده بود تحلیل تماتیک انجام شد و مدل سازمان فضیلت‌محور در پایان ارائه گردید که شامل فضیلتهای هم‌رشدی، تقوای سازمانی، اخوت سازمانی، حکمت، ایثار همه‌گیر، شجاعت، اخلاص، مجاهدت مستمر، اسوگی مدیر و انعطاف‌پذیری بود.

 

کلید واژه‌ها: فضیلت، سازمان فضیلت‌محور ، انقلاب‌اسلامی ، کمیته‌انقلاب‌اسلامی ، جهاد‌سازندگی

العنوان: إعاده صیاغه مفهوم المنظمه القائمه على الفضیله للثوره الإسلامیه فی إیران

الأستاذ المشرف: الدکتور مصباح الهدی باقری کنی

الأستاذ المساعد: الدکتور دانایی فرد و الدکتور شم آبادی

الباحث: سعید حجازی فر

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:‌

یمکن القول إنّه لا یوجد تعقیدٌ کبیرٌ و واسعٌ فی النظریات الأخلاقیه کما هو موجودٌ فی نظریه أخلاق الفضیله. فهذه النظریه التی تعتبر الیوم من أهمّ النظریات الأخلاقیه، یُتوقّع منها أن تکون فی المستقبل عملیّهً و ناجعهً فی مختلف المجالات، و منها مجال الأخلاق فی الإداره، و ذلک بسبب اُصولها القیّمه التی تتمتّع بها، حیث بإمکانها أن تکون سبباً لحیاه أخلاقیه سعیده؛ و من هذا المنطلق یمکن الاعتماد على هذه النظریّه فی مجال الإداره و التنظیم و بالتالی السیر نحو منظّماتٍ تتمحور حول الفضیله. یقوم هذا البحث بدراسه المنظمه القائمه على الفضیله و أصولها و خصائصها فی الثوره الإسلامیه فی إیران، و ذلک بالترکیز علی اﳌؤسستین: الجهاد البناء و لجنه حراسه الثوره الإسلامیه. و بعد ذلک درست خصائص المنظمه القائمه على الفضیله فی المصادر الغربیه، و أشیر إلى البحوث فی هذا المجال و استنادا إلى البیانات التی تم الحصول علیها من المقابلات مع ناشطین هاتین اﳌؤسستین أجری تحلیل خاص موضوعی متزامن، و قدم نموذج المنظمه القائمه على الفضیله  فی النهایه، بما فی ذلک فضائل النمو معاً، التقوى التنظیمی، الأخوه التنظیمی، الحکمه، التضحیه الشامله، الشجاعه، الإخلاص، الجهاد المستمر، مثالیّه المدیر و المرونه.

المفردات الرئیسیه:‌ الفضیله، المنظمه القائمه على الفضیله، الثوره الإسلامیه، لجنه حراسه الثوره الإسلامیه،‌ جهاد البناء

Abstract

Perhaps the most complex and extensive theory of ethics is the theory of ethics of virtue. This theory, which is regarded as one of the most important theories today, is expected, with it’s significant components, to affect different realms including management ethics by creating a moral-based life. Therefore, it can be used in the framework of management and organization and direct them towards virtue-oriented organizations. In this thesis, the virtue-oriented organization and it’s main components and also it’s features in both the Islamic Revolution and Jihad Islamic Revolution Committees regarding Islamic Revolution are examined. The main components of the virtues of Western resources and research work in this area were noted. Based on the data obtained from the interviews with the activists of the both, the particular concurrent thematic analysis was conducted and virtue-based model was developed at the end. The growth of the virtues was piety organization, fraternal organization, wisdom, all-consuming devotion, courage, devotion, steady effort, the efficiency and flexibility of the manager.

Key words: Virtue, virtuous organization, the Islamic Revolution, Islamic Revolution Committee, Jihad

Imam Sadiq University

A Thesis Provided For the Degree of Master of Art in Public Administration and Public Policy

Faculty of Islamic Studies and Management

Re-conceptualization of  Virtuous Organization in Islamic Revolution of  Iran

Student:

Saeed hejazifar

Supervisor:

Mesbaholhoda bagerikani, Ph.D.

Advisor:

Hasan danaeifar, Ph.D.

Mohammadali shamabadi, Ph.D.

january, 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر