پایان‌نامه: راهیان نور به مثابه گردشگری میراث فرهنگی: مستندسازی تجربیات سیاستی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

گرایش مطالعات سیاست‌گذاری

راهیان نور به مثابه گردشگری میراث فرهنگی: مستندسازی تجربیات سیاستی

استاد راهنما:

دکتر کیومرث اشتریان

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی همایون

دانشجو:

مهدی دعائی

آبان ۱۳۹۲

چکیده:

راهیان نور، پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر توانسته است مخاطبان گسترده‌ای را همراه خود سازد.

پژوهش «راهیان نور به مثابه گردشگری میراث فرهنگی: مستندسازی تجربه سیاستی»، راهیان نور را  از منظر مطالعات گردشگری مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو با در نظر گرفتن ویژگی و مؤلفه‌های خاص این پدیده، با عنوان «گردشگری میراث فرهنگی» از آن نام می‌برد.

هم‌چنین می‌کوشد تا از رهگذر مطالعات سیاست‌گذاری، تجربیات سیاستی راهیان نور را مستندسازی نموده و این تجربیات را در قالب مدل فرآیندی سیاست‌گذاری عمومی تشریح کند.

لذا به سؤالات زیر پاسخ می دهد:

۱- چگونه می‌توان بر اساس مدل فرآیندی، تجربه کاروان‌های راهیان نور را مستندسازی نمود؟

۲- راهیان نور در پاسخ به چه نیازی شکل گرفت؟

۳- چه زمینه‌هایی (اجتماعی، سازمانی و..)، اجرای طرح راهیان نور را تبدیل به یک ضرورت کرد؟

۴-از مستندسازی تجربه  کاروان‌های راهیان نور، چه تجربه مدیریتی را می‌توان استخراج کرد؟

برای پاسخگویی به این سؤالات از روش مستندسازی تجربیات سیاستی بهره گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و مطالعات اسنادی استفاده شد.

فرایند مستندسازی و جمع بندی تجربه، در واقع چکیده‌ای از شرح مسئله، تکالیف قانونی، سابقه تحلیلی از اقدامات پیشین، تحلیل و ارائه راه‌حل، ارزیابی نهایی از اجرای طرح است.

تجربه سیاستی راهیان نور در قالب مدل مذکور، مستندسازی شد. در نهایت از منظر مطالعات گردشگری، تجربه مدیریتی راهیان نور، به صورت شفاف و کامل، تنقیح و تجرید گردید.

کلیدواژه‌ها: راهیان نور، گردشگری، میراث فرهنگی، مستندسازی، مدل فرآیندی، سیاستگذاری عمومی، تجربه.

العنوان: قوافل روّاد النّور  (راهیان نور) کسیاحه التراث الثقافی: توثیق الخبره التخطیطیه

الاستاذ المشرف: الدکتور کیومرث أشتریان

الاستاذ المساعد: الدکتور محمدهادی همایون

الطالب: مهدی دعائی

الفراع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الثقافه و الاعلام

الملخص:

روّاد النّور، ظاهره جذبت عدداً  کثیراً من المشارکین فی السنوات الأخیره.

یدرس هذا البحث « روّاد النّور  کسیاحه التراث الثقافی: توثیق الخبره التخطیطیه» یدرس روّاد النّور  من خلال الدراسات السیاحیه. وفقاً للخصائص و المکوّنات الخاصه بهذه الظاهره حیث، یسمیها بسیاحه التراث الثقافی.

یحاول هذا البحث أیضاً أن یوثّق الخبرات التخطیطیه  لروّاد النّور  عن طریق الدراسات تخطیطیه و یشرح هذه الخبرات فی إطار النموذج التخطیطی بناءً علی الأسس العملیه.

ومن هذا المنطق فإنّه یحاول الاجابه علی هذه الاسئله:

کیف یمکن أن توثَّق خبرات روّاد النّور  بناء علی النموذج العملی؟

لأیّ طلب ظهرت قوافل روّاد النّور؟

ما هی المجالات (الاجتماعیه، التنظیمیه و…)، التی جعلت تنفیذ فکره روّاد النّور ضروره؟

ماهی الخبرات الإداریه  التی یمکن استخراجها عن توثیق تجارب قوافل روّاد النّور؟

للإجابه علی هذه الاسئله  اُستخدم منهج توثیق الخبرات التخطیطیه و اُستخدمت المقابلهُ و دراسه الوثائق لتجمیع المعلومات.

فعملیه التوثیق و تجمیع الخبرات فی الحقیقه، هی  خلاصه من وصف المشکله، المهامّ القانونیه، السابقه التحلیلیه عن الاجراءات المسبقه، التحلیل و تقدیم الحل و التقییم النهائی عن إجراء الفکره.

قد وثِّقت الخبره التخطیطیه لروّاد النّور  فی إطار النموذج المدرج. وفی النهایه نقِّحت و جرِّدت الخبره الإداریه لروّاد النّور  من خلال الدراسات السیاحیه بشکل واضح و کامل.

المفردات الرئیسیه: روّاد النّور، السیاحه، التراث الثقافی، التوثیق، النموذج بناءً علی أساس العملیه، التخطیط العام، الخبره.

Abstract:

Rahian-e-Noor is a phenomenon that has been able to absorb a wide range of audience in the recent years.

The research of “Rahian-e-Noor as Tourism of Cultural Heritage: Document Political Experience” studies Rahian-e-Noor through the perspective of tourism studies. Therefore, the research by considering the special features and components of this phenomenon names it as “Tourism of Cultural Heritage”.

It also tries to document the political experience of Rahian-e-Noor through the policy-making studies and describe these experiences in the form of process model for public policy-making. So it answers the following questions:

  • How can we documented the experience of Rahian-e-Noor trips through the process model?
  • Based on What Rahian-e-Noor was launched?
  • What fields (social, organizational and etc.) made the implementation of Rahian-e-Noor project necessary?
  • What management experiences can be extracted through the documenting of experience of Rahian-e-Noor trips?

To answer these questions, the method of documenting the political experiences was utilized. The data were collected through interviews and documentary studies.

Actually the process of documenting and summarizing the experience is an abstract of issue description, legal obligations, and analytical history of previous actions, analysis and solutions and final evaluation of the implementation of the project.

Political experience of Rahian-e-Noor was documented in the form of mentioned model. Finally the management experience of Rahian-e-Noor was edited and abstracted clearly and completely through the tourism studies.

Keywords: Rahian-e-Noor, Tourism, Cultural heritage, Documenting, Process model, Public policy-making, Experience.

Imam Sadiq University

A Dissertation Submitted to the Faculty of Islamic Studies & Culture & Communication

in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy in Culture and Communication

Rahian-e  Noor  as  Tourism of Cultural Heritage: Document  Political Experience

Supervisor:

Dr. Kayumars Ashtarian

Advisors:

Dr. Mohammad Hadi Homayoun

Student:

Mahdi Doaie

October 2013

۶۷

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر