پایان‌نامه: معیارها وشاخص‌های حد بهینه جمعیت شهری درنظریه عدالت اقتصادی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش شهری و منطقه‌ای
معیارها وشاخص‌های حد بهینه جمعیت شهری درنظریه عدالت اقتصادی
استاد راهنما:
دکتر حجت‌الله عبدالملکی
استاد مشاور:
دکتر علی خورسندیان
دانشجو:
سینا صدوقی
شهریور ۹۳
چکیده:
مطالعات حاکی از آن است که جمعیت جهان در حال حرکت به سمت سکونت در شهرهاست؛چراکه در سال ۱۸۰۰ تنها ۳ درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند؛ اما این رقم ۲۰۰ سال بعد از مرز ۵۰ درصد گذشته است.افزایش جمعیت شهری در جهان و به‌ویژه در کشورهایدرحال‌توسعه، مجموعه‌ای از اثرات مثبت و منفی را با خود به همراه داشته است. اندیشمندانبه دنبال جمعیتی بهینه برای شهرهاهستند. اینموضوعازدیربازتوسطفلاسفهومحققین موردتوجه بودهاست.
درزمینهاندازه بهینه شهر تحقیقات فراوانی شده، اما کمتر از منظر عدالت به این موضوع نگریسته شده است. اگرچه عدالت به‌عنوان یک اصل کلی در پیشینه ذهن همه اقتصاددانان متعارف وجود داشته است اما هرکدام از آن‌ها از منظر شخصی خود به عدالت نگریسته‌اند. لذا موضوع اندازه شهر و پیامدهای مثبت و منفی آن بر اساس نظریه عدالت اقتصادی از منظر اسلام موردبحث و بررسی نبوده است.
هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است کهمبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی اسلامی،معیارهای و شاخص‌های اساسی در تعیین حد بهینه جمعیت شهر، کدم‌اند.
برای پاسخ به این سؤال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، ادبیات مربوط به اثرات تزاحم و تجمیع شهری در اقتصاد متعارف و ادبیات مربوط به عدالت و عدالت اقتصادی از منظر اسلام، گردآوری شودتا بر اساس آن عوامل مؤثر بر عدالت اقتصادی استخراج شوند. در گام بعد با بهره‌گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی،۲۶ معیار اصلی در خصوص حد بهینه جمعیت شهر استخراج شد. در ادامه و با توجه به معیارهای استخراج‌شده، شاخص‌هاییمتناظر با هرکدام از معیارها پیشنهاد شد.
واژگان کلیدی:
اندازه شهر، عدالت اقتصادی،حد بهینه جمعیت شهر
العنوان: معاییر و مؤشرات الحد الأمثل لسکان المناطق الحضریه فی نظریه العداله الاقتصادیه
الباحث: سینا صدوقی
الأستاذ المشرف: الدکتور حجه الله عبدالملکی
الأستاذ المساعد: الدکتور علی خورسندیان
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه
تشیر الدراسات إلی أن سکان العالم یتجهون نحو العیش فی المدن؛ و ذلک لأن سکان المدن کانوا یمثلون ۳ بالمئه فقط من عدد سکان العالم فی عام ۱۸۰۰ للمیلاد، لکن هذا الرقم قد تجاوز الـ۵۰ بالمئه بعد مضی ۲۰۰ سنه. و قد صاحب ارتفاع عدد سکان المدن فی العالم، خاصه فی البلدان النامیه، مجموعه من الآثار الإیجابیه و التبعات السلبیه. هذا، و قد بحث المفکّرون عن العدد الأمثل للسکان فی المدن، و قد اهتم الفلاسفه و الباحثون بهذا الموضوع منذ القدم.
و لقد أجریت بحوث کثیره حول القدر الأمثل لحجم المدن، لکن قلیلا ما تم النظر فی هذا الموضوع من منظار العداله، و مع أن العداله کأصل کلی عام کانت مستقره فی ذهن جمیع علماء الاقتصاد،لکنّ کلا منهم قد نظر فی العداله من منظاره الخاص، و لذلک لم یُدرس موضوع حجمالمدینه و آثاره الإیجابیه و تبعاته السلبیه علی أساس نظریه العداله الاقتصادیه من منظار الإسلام.
و الغایه الرئیسیه لهذا البحث الإجابه عن السؤال التالی: ما هی المعاییر و المؤشرات الرئیسیه فی تحدید الحد الأمثل لعدد السکان فی المدن بناءً علی منهاج العداله الاقتصادیه الإسلامیه.
و للإجابه عن هذا السؤال حاولنا فی البدایه جمع اللهجه المرتبطه بآثار التضخم و الاحتشاد المدنی فی الاقتصاد التقلیدی و اللهجه المتعلقه بالعداله و العداله الاقتصادیه من منظار الإسلام عن طریق الدراسات المکتبیه، لیتم استخراج العوامل المؤثره فی العداله الاقتصادیه علی أساسها. أما فی الخطوه التالیه فقد تم استخراج ۲۶ معیاراً رئیسیاً حول القدر الأمثل لعدد سکان المدن باستخدام معاییر العداله الاقتصادیه، ثم اقترحت مؤشرات قبال کل من المعاییر نظرا للمعاییر المُستخرَجَه.

الکلمات الأساسیه:
حجم المدینه، العداله الاقتصادیه، المستوی الأمثل لعدد سکان المدینه

Abstract
Studies indicate that the world’s population is moving towards urbanization; in 1800, only 3 percent of the world’s population was living in cities but this exceeds 50 percent just after 200 years. The increasing urban population growth, particularly in developing countries, causes a series of positive and negative effects. Researchers (thinkers) are seeking for an optimized population for cities; this had been sought by Philosophers and scientists already.
There are lots of researches about the optimum urban size, but only a few argued in justice view point. Although justice has been existed in any common economist’s theory but they just have argued it in their personal point of view. Accordingly, the urban size (population) and its positive and negative effects have been never argued and discussed in the Islam economic justice point of view.
This research main objective is answering this question “In Islamic economic justice approaches, what are the main criteria and indexes for determining the optimum population for cities?”
For answering this question, at first, the perspectives and approaches to urbanization aggregate effects in the common economy and also the justice and Islamic view of economic justice were gathered by library studying to define the effective criteria on economic justice. Then by using them, 26 main criteria are defined about the optimum population of cities. After that, according to the defined criteria, there are some indexes corresponding to each criterion.
Key words: urban population, economic justice, optimum population of cities

Imam Sadigh University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A thesis continuous M.A.
Areas: Urban and Regional Economics
Provisions and Indexes of the Optimal Size of Urban Population in the Economic Justice Theory
Supervisor:
Dr.Hojjatullah Abdolmaleki
Advisor:
Dr.Ali Khorsandian
Student:
Sina sadoughi
September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: معیارها وشاخص‌های حد بهینه جمعیت شهری درنظریه عدالت اقتصادی”