پایان‌نامه: اصول و مؤلفه‌های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی هویت محور

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته

رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛ گرایش مطالعات سیاست‌گذاری

عنوان: اصول و مؤلفه‌های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی هویت محور

دانشجو: محمد صادق اسمعیلی

استاد راهنما: دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور: دکتر محمد حسن خانی

تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۸۹

چکیده

تحولات دهه‌‌های اخیر در ساختارهای حکومتی، فناوری‌های ارتباطی و تعاملات حوزه بین‌المللی دیپلماسی عمومی را به یکی از ابزارهای مهم کنش‌ در سیاست خارجی کشورها و نهادهای بین‌المللی تبدیل کرده است. این کنشگران تلاش می‌کنند تا با استفاده از این ابزار و تاثیرگذاری هدایت شده بر افکار عمومی ـ در سطوح مختلف آن ـ منافع و امنیت خود را در محیط بین‌المللی تأمین کنند. چارچوب این تاثیرگذاری چنین است که که کنشگر تلاش می‌کند روایتی را از خود، دیگری و واقعیت محیط خارجی به مخاطبان بین‌المللی خود عرضه کند که در اثر پذیرش آن روایت افکار عمومی خارجی مشروعیت کنش‌گر، اقدامات و مواضع او را در کنش‌های سیاست خارجی بپذیرد. در نتیجه این همراهی است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ متاثر از افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در تصمیمات خود با منافع و خواسته‌های کنشگر همراهی بیشتری نشان می‌دهند.

در فصل اول نشان داده شده است که بر اساس رویکرد سازه‌گرا، کنش‌های سیاست خارجی دولت‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر برداشتی است که آن‌ها از هویت خود در قالب فرهنگ ملی دارند. این برداشت هویتی مفهوم خود را در آئینه غیریت سازی با دیگری تبیین می‌کند. کنش‌های دیپلماسی عمومی علاوه بر اینکه به عنوان کنشی در سیاست خارجی مشمول این قاعده هستند خود تلاشی محسوب می‌شوند برای روایت خودآگاه و هدایت شده از این برداشت هویتی. این پایان‌نامه در تلاش است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان متکی بر استخراج دوگان‌های متضاد هویتی ـ که در گذشته برای مقاصدی مشابه در فهم هویت‌های موجود در پس سیاست خارجی دولت‌ها بکار رفته است ـ منابع هویتی ج.ا. ایران را مورد بررسی قرار داده و مجموعه‌ای از گزاره‌های هویتی قابل استفاده در صورتبندی کنش‌های دیپلماسی عمومی را ارائه نماید.

بر اساس ادبیات موجود در رویکرد نظری سازه‌گرا حافظه فرهنگی، بیانات رهبران و اسناد رسمی و قانونی یک کشور را می‌توان به عنوان منابعی مناسب برای استخراج گزاره‌های هویتی در نظر گرفت، لذا بررسی هر یک از حوزه‌های مذکور فصلی را در این پایان نامه به خود اختصاص داده‌اند. در فصل آخر نیز به عنوان نتیجه گیری تلاش شده است تا گزاره‌های هویتی بدست آمده از هر منبع در قالب پاسخ به دو سؤال کیستی من و کیستی دیگری تحت تاثیر ارزش حاکم بر این تمایزگذاری صورت‌بندی شوند.

کلید واژه: فرهنگ، هویت، دیپلماسی عمومی

العنوان: اُسس و مبادئ للدبلوماسیّه العامه، منحی مبنیه علی الهویه

الباحث: محمد صادق اسمعیلی

الاستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین آشنا

الاستاذ المساعد: الدکتور محمد حسن خانی

الکلیه:  الدراسات الإسلامیه والثقافه و الإعلام

الخلاصه:

جعلت تطورات العقود الأخیره فی الهیاکل الدولیه ،تقنیه الإتصالات والتعاملات الدولیه ،الدبلوماسیه العامه إحدی الأدوات الهامه للعمل فی السیاسه الخارجیه للبلدان والمؤسسات الدولیه .تحاول هذه الجهات ضمان مصالحهم والأمن فی البیئه الدولیه عبر استخدام هذه الأداه والتأثیر الموجه على الرأی العام – فی مختلف المستویات.  یستطیع الفاعل فی إطار هذا التأثیر أن یقدم روایه من نفسه، ومن غیره و من حقیقه البیئه الخارجیه لمتلقیه الدولی ونتیجتاًلقبول هذه الروایه  یتقبل الرأی العام الأجنبی بشرعیه الفاعل، وتصرفاته ومواقفه فی السیاسه الخارجیه. وتظهر الحکومات والمؤسسات الدولیه المتاثره برأی العام الداخلی والدولی  مزیداً من الإنسجام  فی قراراتها  لمصالح ومطالب الفاعل نتیجه لهذا الإتفاق.

تناولنا فی الفصل الأول اعتماداً علی إتجاه البنائیه، الإجراءات السیاسه الخارجیه للحکومات، تتأثر بشکل ملحوظ بتصورهم عن هویتهم من حیث الثقافه الوطنیه. هذا التصور یفسر مفهوم “أنا”عبرصنع التغایر مع “الآخر”. الإجراءات الدبلوماسیه العامه بالإضافه إلی کونها إجراءات السیاسه الخارجیه تخضع لهذه القاعده وتعتبرمحاوله لجعل السرد الذاتی واعیاً وموجهاً من هذا التصور. تسعی هذه الأطروحه إنطلاقا من منهج تحلیل الخطاب إلی استخراج الإزدواجیات المتضاده للهویه–التی کانت تستخدم فی الماضی لأغراض مماثله فی فهم الهویات الموجوده وراء سیاسات خارجیه للحکومات  -ومروراً علی دراسه مصادر الهویه للجمهوریه الإسلامیه فی‌ إیران و وصولا إلی تقدیم مجموعه من بیانات مفیده حول الهویه فی صیاغه إجراءات  الدبلوماسیه العامه.

إستناداً إلى السیره المتبعه فی إتجاه البنائیه النظریه، یمکن إعتبار الذاکره الثقافیه، وکلمات القاده، والوثائق الرسمیه والقانونیه للبلد، کمصادر مناسبه لاستخراج  البیانات التی تتحدث عن الهویه،ولذلک فقد إحتل کل من المجالات المذکوره أعلاه فصلاً فی هذه الأطروحه. لقد حاولنا فی الفصل الأخیر وهو فصل النتیجهتقسیم النتائج الحاصلهمن کل مصدر إلی إجابات لسؤالین وهماهویتنا و هویه الغیر.بتأثیر من القیم الحاکمه علی هذه العملیه.

المصطلحات الرئیسه:الدبلوماسیه العامه، الهویه، الثقافه

Abstract:

Development in recent decades in Structure of States, communication technologies and international interactions has changed the public diplomacy to one of the important tools of action in states and national institution foreign policy. These actors are trying to use this tool and with direct influence on public opinion – in its different levels –they ensure their interests and security in international environment. The framework of this influence is so that the actor tries to make a narrative of himself, other and external environment then offer this narrative to his international audiences, due to the adoption of this narrative, foreign public opinion accept the legitimacy of actor, his actions and positions. The result of this agreement is that the states and international governments, affected by the internal and international public opinion, show more harmony with interests and demands of actor.

In the first chapter we show that based on the constructivist approach, foreign policy actions of states are significantly affected by their perception of their identity in terms of national culture. This identical perception explains its concept by reflecting another. The actions of public diplomacy as a foreign policy actions are subject to this rule. Furthermore, these actions are an attempt to making self-conscious and directed narratives of identical perception. In this thesis it is tried to investigate the identical sources of I. R. Iran based on the kind of discourse analysis method that emphasize on the contradictory dual identical statements – those used in the past for similar purposes in understanding the identities beyond the states foreign policies – and to present a set of useful identical statement in formulating public policy actions.

Based on the existing literature in the constructive approach we can consider cultural memory, leader’s statements, official and legal documents as sources for identical statements; therefore each of these cases have included a chapter in this thesis. In the last chapter, the conclusion it is tried to formulate each of the identical statements – obtained from each sources – in the form of two questions – who are we? And who are they? – influenced by Prevailing value on this distinction.

Keywords: Public Diplomacy, Identity, Culture, Constructivism, I.R. Iran.

Imam Sadiq (A.S.) University

Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication

Continous M.A. Thesis in Islamic Studies, Culture and Communications

Policy Making Studies area

Principle and Fundation of I.R. Iran Public Diplomacy; Identity Approach Oriented

Supervisor: Dr. Hesamoddin Ashena

Advisor: Dr. Mohammad Hasan Khani

Student: Mohammad Sadiq Esmaili

February 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر