33%

پایان‌نامه: جایگاه ارتباطات بین فرهنگی در دیپلماسی عمومی ایران: جوانان سوری در اردوهای آموزش خبرنگاران جنگ

43,000 تومان 29,000 تومان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش سیاستگذاری

جایگاه ارتباطات بین فرهنگی در دیپلماسی عمومی ایران: جوانان سوری در اردوهای آموزش خبرنگاران جنگ

استاد راهنما: دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور: دکتر مهدی محسنیان راد

دانشجو: عبدالحمید بیات

مرداد ۱۳۹۳

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در راستای بسط قدرت نرم خود در منطقه جنوب غرب آسیا و در میان ملت‌های منطقه اقدام به برگزاری اردوهای بین فرهنگی هدایت شده متعددی می‌کند. در این تحقیق یکی از این اردوها-  که جهت آموزش خبرنگاری جنگ برای جوانانی از کشور سوریه برگزار شد- مورد بررسی قرار گرفته است. محقق از طریق «مشاهده مشارکتی» به گردآوری داده‌ها پرداخته و با روش «داده بنیاد» آن‌ها را تحلیل کرده است. در فصل پایانی نیز براساس همین تحلیل به ارائه نتایجی در خصوص مهم‌ترین نکاتی که در برگزاری چنین اردوهایی باید مورد توجه قرار بگیرند، پرداخته و برخی نقاط قوت موجود در طراحی و اجرایی این دوره را احصاء کرده است.

مهم‌ترین مواردی که باید در چنین اردوهایی مورد توجه قرار بگیرند از این قرارند: زمینه‌های عقیدتی شرکت‌کنندگان در اردو، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی شرکت‌کنندگان در اردو، ویژگی‌های کادر اجرایی اردو، موضوعات مورد توجه شرکت‌کنندگان در اردو نسبت به کشور میزبان، تفاوت‌های فردی شرکت‌کنندگان در اردو به تناسب هدف برگزاری، اساتید و مهمانان اردو و محتوای ارائه شده توسط آنان، اماکن مورد بازدید و نحوه تفسیر آن‌ها، نقش مترجم و در نهایت ادامه ارتباط با فارغ التحصیلان.

 

واژگان کلیدی: ارتباطات بین فرهنگی، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی.

العنوان: مکانه العلاقات بین الثقافیه فی الدبلوماسیه العامه لإیران: دراسه حاله الشباب السوریین خلال دورات تعلیم المراسله الحربیه أُنموذجاً

المباحث: عبدالحمید بیات

الأستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین آشنا

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی محسنیان راد

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإتصالات

الخلاصه

تقوم الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بإجراء دورات بین ثقافیه هادفه لتوسیع قوتها الناعمه فی جنوب غرب آسیا و بین الشعوب فی المنطقه. فی هذه الدراسه، قُمنا بدراسه واحده من هذه الدورات- عقدت لتعلیم المراسله الحربیه للشباب السوریین-. جمعنا البیانات من خلال “المراقبه التشارکیه” وقمنا بتحلیلها باستخدام منهجیه “تجذیر النظری”.و وفّرنا فی الفصل الأخیر علی أساس هذا التحلیل نتائج حول أهم الملاحظات التی یجب أن نأخذها فی إقامه مثل هذه الدورات بعین الإعتبار و أحصینا بعض نقاط القوه فی تخطیط هذه الدوره و تنفیذها.

فأهم العوامل التی ینبغی الاهتمام بها فی مثل هذه الدورات هی: الخلفیات الأیدئولوجیه للمشارکین فی الدوره، و الخلفیات الاجتماعیه والثقافیه لهم، میزات الفریق التنفیذی القائم بالدوره، المواضیع المرتبطه بالبلد المضیّف التی تلفت نظر المشارکین، الفوارق الفردیه لدی المشارکین وفق هدف إقامه الدوره، أساتذه الدوره و الضیوف والمضمونات التی یوفّرونها، زیارات المشارکین لمختلف الأماکن و کیفیه تفسیرها، دور المترجمین و أخیراً استمرار العلاقه مع الخریجین فی مثل هذه الدورات.

 

الکلمات الرئیسیه:

العلاقات بین الثقافیه، القوه الناعمه، الدبلوماسیه العامه.

Abstract

The Islamic Republic of Iran to expand its soft power in South-West Asia and among nations in the region, holds various intercultural guidanced intended camps courses. In this study, one of these camps- that was held to teach war correspondent to young people from Syria- is studied. The researcher through “participatory observation” collected data and by using “grounded theory” has analyzed them. The final chapter based on the results of this analysis has studied the most important implications of notifications in holding such courses. It also discusses the strengths in designing and implementing these courses.The most important factors that should be considered in such courses are: the ideological backgrounds of the participants in the camp, social and cultural backgrounds of the participants in the camp, characteristics of camp’s executive team, issues that attracting interests of participants in the camp about the host country, individual differences in the participants in the camp in proportion of purpose of of holding the course, camp’s professors and guests and content provided by them, visited places and how to interpret them, role of the translator and finally continuation of the relations with alumni.

Keywords: Intercultural Communication, Soft power, Public Diplomacy, Syria, Guidance Course

Imam Sadiq University (A.S) Faculty of Islamic studies and culture and communication

Continuous M.A.

Islamic Studies ,Culture and Communication

Areas: Policy studies

POSITION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN IRAN PUBLIC DIPLOMACY: SYRIAN YOUTH IN WAR REPORTING PROGRAMS

Supervisor: Dr. Hesamoddin Ashna

Advisor: Dr. Mahdi Mohsenian Rad

Student: Abdolhamid Bayat

July 2014

دانلود فهرست مطالب، منابع و چکیده‌ها
دانلود ۲۰ صفحه اول
رایگان
دانلود فهرست منابع و چکیده‌های عربی و انگلیسی
رایگان

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

گرایش تحصیلی

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو