توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد
آسیب شناسی بخش مسکن موقوفات و ارائه راهکارهای عملیاتی رفع آسیب‌ها
مطالعه موردی رقبات مسکونی عرصه اعیان وقف
استاد راهنما:
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد مشاور:
دکتر حجت‌ا… عبدالملکی
دکتر اصغرآقا مهدوی
دانشجو:
مجتبی نصراللهی‌نسب
تیر ۱۳۹۴

چکیده
وقف یکی از نخستین نهاد‌های مالی و مدنی در جامعه اسلامی است. هدف وقف از روزگار نخست پاسخ به مشکلات روز و آینده مسلمین بوده است. با نگاهی به تعاریف وقف ملاحظه می‌گردد که وقف مولود ترکیب همزمان دو امر تحبیس اصل و تسبیل منفعت می‌باشد و بدیهی است وجود منفعت، شرط تسبیل آن است. بنابراین تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه‌ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظایف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی- متصرفی، رقبات مسکونی عرصه اعیان وقف می‌باشند که تحقیق حاضر با روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی براساس دیدگاه خبرگان سازمان اوقاف و امور خیریه به آسیب شناسی، ترسیم وضعیت مطلوب و ارائه راهکارهای عملیاتی در مورد این رقبات پرداخته است. هزینه‌های هنگفت، تنوع و حجم بالای مسائل این حوزه و وظایف سازمان، تشخیص و اقدام نادرست و نابهنگام، از جمله آسیب‌ها می‌باشند. بازنگری و اصلاح وظایف، برون سپاری و تصدی گری مناسب با تأکید بر سه وظیفه حاکمیت، تولیت عام و تولیت خاص مهمترین چارچوب ترسیم وضعیت مطلوب عنوان شده اند و در پایان نیز ایجاد سازوکاری جدید، تأسیس نهادهایی ویژه و تمرکز خاص بر حاکمیت، مهمترین شاکله راهکارهای این تحقیق معرفی و تفصیل داده شدند.
واژگان کلیدی: رقبات مسکونی، عرصه و اعیان، وقف، حاکمیت، تولیت، برون سپاری، تصدی گری، موقوفه، رقبه.
العنوان: باثولوجیا قطاع المساکن الوقفیه وتقدیم حلول عملیه لإزاله الصدمات؛ الرقبات السکنیه لعرصه أعیان الوقف
الباحث: مجتبی نصراللهی‌نسب
الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی
الأستاذ المساعد: الدکتور حجت‌ا… عبدالملکی ـ الدکتور اصغرآقا مهدوی
الفرع الدراسی: الدرسات الإسلامیه و الإقتصاد
المُلخّص:
الوقف هو من المؤسسات المالیه والمدنیه الأولی فی المجتمع الإسلامی. و مِن البدایه کانت غایه الوقف، الإجابه علی مشاکل المسلمین الیومیه والآتیه. وبالقاء نظره إلی تعاریف الوقف یتّضحُ لنا أنّ الوقفَ یکون إنتاجاً من الجمع المتزامن بین أمرین: تحبیس المبدأ وتسبیل النفع، و من الواضح أن تواجد النفع هو شرطٌ لتسبیله. و لذلک فإنّ ترمیم العین الموقوفه وعُمرانها ورعایه مصالح الوقف ـ بشکل یضمن إمکان الانتفاع منه طیله الزمن- یعتبر من أهمّ الواجبات الشرعیه للمتولّی. الرقبات السکنیه لعرصه أعیان الوقف من إحدی أشکال الوقفیات النفعیه- الإمتلاکیه التی تطرّقت هذه الدراسه إلی باثولوجیا، تخطیط الموقف المطلوب وتقدیم الحلول العملیه فیها بناءً علی وجهه نظر خبراء منظمه الأوقاف والشؤون الخیریه. و یعتبر فقدان المعرفه الصحیحه لموقع المنظمه، الإجراءات غیرالأمینه للمسؤولین والمستأجرین، والتکالیف الزائده عن اللزوم لهذه الرقبات مِن أشکال الصدمات. و إعاده النظر فی القوانین والواجبات وتعدیلها، و استخدام الخبراء و الطاقات خارج المنظمه، و الإشراف المطلوب مع التأکید علی الواجبات الثلاثه: السیاده، التولیه العامه والتولیه الخاصه تمّ تحدیدها بوصفها من أهم أطُر التخطیط للوضع المطلوب. و فی الختام اعتبر إنشاء آلیه حدیثه، و تأسیس المؤسسات الخاصه، والترکیز الخاص علی السیاده، من أهمّ الأطر و الأسس للحلول المقدّمه فی هذه الدراسه.
الکلمات الدلیله: الرقبات السکنیه، العرصه والأعیان، الوقف، السیاده، التولیه، استخدام الخبراء خارج المنظمه، الإشراف، العین الموقوفه، الرقبه، الإیجار.

Abstract
Devotion is one of the first financial and civil institutions in the Islamic society. The aim of devoting was to cover current and the future problems of the Muslims. Looking to devotion definitions shows that it is the result of combining two issues namely “The confinement of an asset” and “dedication of its benefit”. It is obvious that the existence of interest is a necessary for condition. Therefore repairing and building the endowment and maintaining the dedicated unit is the duty of trustee in such a way that the possibility of benefiting from it must be maintained over time. One kind of beneficial-possessory devoted possessions is residential properties of dedicated land and building. The current study that is a library research and is a kind of field study. It is based on the views of experts in endowments. It aims to consider pathology, draw a favorable situation and provid operational guidelines on the properties. Lack of recognition of organization, non-loyal acts of officials and tenants, and high costs of this type of properties are of among damages. The revision of laws and duties, appropriate outsourcing and tenure, with emphasis on the rule of three tasks of governance, general and special trustee are the most important frameworks for outlining favorable conditions. Finally, creating a new mechanism, the establishment of special institutions and special focus on governance, are the most important bases that are presented in this study.
Keywords: Residential properties, land and building, devotion, governance, trustee, outsourcing, tenure, endowment, properties, rent.

Faculty of Islamic studies and Economics
Continuous M. A, Islamic studies and Economics
Pathology of residential section of endowments and providing operational solutions to meet damages
A Case study of residential properties of land and building of devotion
Supervisor:
Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani
Advisor:
Dr. Hojjatollah Abdolmaleki
Dr. Asghar Agha Mahdavi
Student:
Mojtaba Nasrollahi Nasab
July 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: آسیب شناسی بخش مسکن موقوفات و ارائه راهکارهای عملیاتی رفع آسیب‌ها”