پایان‌نامه:تعیین استراتژی بهینه با استفاده از مدل‌های MCDM: (مورد شرکت سهامی عام کف داروگر)

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

(مدیریت بازرگانی)

تعیین استراتژی بهینه با استفاده از مدل‌های MCDM: (مورد شرکت سهامی عام کف داروگر)

استاد راهنما:

دکتر عادل آذر

استاد مشاور:

دکتر  سید حمید خداداد حسینی

دانشجو:

محمد علی ابراهیمیان

شهریور ۱۳۸۰

چکیده

این پایان‌نامه با عنوان بررسی تعیین استراتژی بهینه سازمان با استفاده از مدل‌های MCDM شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، به دنبال بررسی اهداف زیر می‌باشد: ارائه یک روش جدید برای تعیین استراتژی بهینه سازمان؛ کمک به مدیران و تصمیم‌گیران در اتخاذ تصمیم‌های مناسبتر؛ و مشخص کردن دورنمای سازمان. بر همین اساس سعی در پاسخ‌گویی به سئوالات زیر را دارد: چه مدل ریاضی از مدلهای مختلف چند معیاره برای تعیین استراتژی بهینه شرکت بازرگانی ایران کارآیی دارد؟ استراتژی‌های بهینه مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران چه استراتژی‌هایی می‌باشند؟ آیا اختلاف معنی‌داری بین روش سنتی تعیین استراتژی (دلفی) و روش نوین (مدل‌های MCDM) وجود دارد؟ همچنین در راستای سئوالات پژوهش، فرضیه‌های زیر مطرح می‌باشد: ۱٫ تعیین استراتژی سازمان از یک مدل ریاضی پیروی می‌کند. ۲٫ مدل ریاضی تعیین استراتژی بهینه سازمان یک مدل ELECTRE است. ۳٫ مدل ریاضی تعیین استراتژی بهینه سازمان یک مدل TOPSIS است. ۴٫ مدل ریاضی تعیین استراتژی بهینه سازمان یک مدل AHP است.

 

العنوان: دراسه تحدید الإستراتیجیه المثلى للمنظمه  من خلال استخدام نماذج MCDM  للشرکه التجاریه للبتروکیماویات فی إیران

الباحث: محمد علی إبراهیمیمان

الأستاذ المشرف: الدکتور عادل آذر

الأستاذ المساعد: الدکتور السید حمید خداداد حسینی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره‍

 

الملخص

تهدف هذه الأطروحه بعنوان دراسه تحدید الإستراتیجیه المثلى للمنظمه  من خلال استخدام نماذج MCDM للشرکه التجاریه للبتروکیماویات فی إیران إلى الأغراض  التالیه:

توفیر طریقه جدیده لتحدید الإستراتیجیه المثلى للمنظمه، مساعده المدیرین وصناع القرار لاتخاذ قرارات أفضل، وتحدید آفاق المنظمه.  و وفقا لذلک، تحاول  الإجابه عن الأسئله التالیه:  أی نموذج ریاضی یمتلک قابلیه التوظیف للمعاییر المتعدده النماذج، من أجل صنع القرار لتحدید الإستراتیجیه المثلى للشرکه؟ ماهی الإستراتیحیات المثلی لشرکه البتروکیماویات التجاریه فی إیران؟  و هل هناک فرق واضح بین النهج التقلیدی لتحدید الإستراتیجیه (دلفی) وأسالیب جدیده لنماذج MCDM ؟ و کذالک تمشیاً مع أسئله البحث، تقترح الفرضیات التالیه: ۱٫  یعتمد تحدید استراتیجیه  المنظمه نموذجاً ریاضیاً. ۲٫ النموذج الریاضی لتحدید الإستراتیجیه المثلى للمنظمه هو نموذج .ELECTRE  ۳٫ النموذج الریاضی لتحدید الإستراتیجیه المثلى للمنظمه هو نموذج   TOPSIS 4- النموذج الریاضی لتحدید الإستراتیجیه المثلى للمنظمه هو نموذج  . AHP

المفردات الأساسیه: إستراتیجیه، أسلوب TOPSIS، أسلوب  ELECTRE، أسلوب  AHP.

 

Abstract

This thesis entitled A survey of Ultimate Organizational Strategy Determination Using MCDM Models of Iran’s Petrochemical Commercial Company has the following objectives; Providing a new method of determining an ultimate organizational strategy, assisting managers and decision makers in reaching the most suitable decisions, and adopting rhe organization’s perspective. On this basis. the following questions are lo be answered: Which mathematical model from among multi- crireria decision- making models is more efficient in determining an ultimate strategy for Iran’s commercial company? Which are the uJ.timate strategies related to Iran’s Petrochemical Commercial Company? Is there any meaningfill difference between the traditional method. of determining strategy (Delphi) and the modern one (MCDM)? The following hypotheses are proposed in conformity with the research questions: 1- Organization’s strategy determination foUovvs a mathematicaJ model. 2- The mathematical model of ultimate organizationaJ strategy detennination is an ELECTRE model. 3- The mathematical model of ultimate organizational strategy detemlination is a TOPSlS model. 4- The mathematical model of ultimate organizational strategy determination is an AHP model

 

Keywords: strategy, TOPSIS method. ELECTRE method, AHP method

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Management

(Business Administration)

 

 

Organizational Strategy Determination Using Multi- Crireria Decision – Making (MCDM) Models (Case – Study: Darugar Co)

 

 

Supervisors:

Dr. Adel Azar

 

 

Advisors:

Dr. S. Hamid Khodadad Hosseini

 

 

Student:

Mohammad Ali Ebrahimian

 

 

September 2002

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر