پایان‌نامه: مدل سازی آثار اقتصادی تمرکززدایی مالی در مناطق مختلف ایران در راستای توسعه عدالت محور

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

رساله دکتری علوم اقتصادی

مدلسازی آثار اقتصادی تمرکززدایی مالی در مناطق مختلف ایران در راستای توسعه عدالت محور

محمد غفاری فرد

استاد راهنما: دکترمهدی صادقی

اساتید مشاور: دکتر اکبر کمیجانی

دکتر محمد هادی زاهدی وفا

بهار ۱۳۹۱

 

چکیده

در ادبیات اقتصادی، نظریه‌های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و در تحقیقات مختلف به تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است. تمرکززدایی اداری و مالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان‌های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد نهادهای مالی و اداری استانی شامل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، خزانه معین استان،ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و کمیته تخصیص اعتبارات در چارچوب نظام درآمد-هزینه استانی گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استانها، ایجاد نظام تنظیم بودجه استانها، تمرکززدایی در زمینه وظایف عمرانی دولت، وابسته کردن اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی هراستان به درآمد آن استان و همچنین واگذاری اختیار تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف به نهادهای استانی ، پنج رویکرد مهم در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به شمار می روند که در برنامه های سوم و  چهارم توسعه درراستای تقویت نظام درآمد ـ هزینه استان تجلی یافت.اما انچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درامد درمناطق مختلف در راستای توسعه عدالت محور است که در این رساله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر  توزیع درامد با استفاده از مدل تعمیم‌یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از ازمون ایستایی داده های پانلی، وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های همجمعی پدرونی و کائو تایید شد. پس از برآورد الگو  با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مشخص شد طی سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۸۶  تمرکززدایی مالی با سه شاخص تعریف شده(تمرکززدایی درآمدی ، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به  استان) بر رشد اقتصادی و توزیع درامد استانها تاثیر مثبت داشته است بطوریکه یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی استانها را تا سطح۶ /. درصد افزایش میدهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر بهبود توزیع درامد در استانها بطور غیرمستقیم  رشد اقتصادی مناطق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه: تمرکززدایی ‌مالی، رشداقتصادی، توزیع درامد ، داده های پانلی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته

العنوان : نمذجه الآثار الاقتصادیه للّامرکزیه فی المناطق المختلفه فی إیران من أجل الوصول إلی التنمیه الموجّهه نحو العداله

الباحث :محمد غفاری فرد

الأستاذ المشرف : الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الأستاذان المساعدان : الدکتور اکبر کمیجانی و الدکتور محمدهادی زاهدی وفا

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

تناولت الأدبیات الاقتصادیه دراسه نظریات اللامرکزیه المالیه لغرض زیاده إنتاجیه وکفاءه الحکومات والتوسع فی التوازن الإقلیمی، و قامت عدید من الأبحاث بتقییم آثارها على المتغیرات الاقتصادیه الهامه. بعد انتصار الثوره الإسلامیه، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب المفروضه، قد استخدمت السلطات الإیرانیه اللامرکزیه المالیه و الإداریه کسیاسه إستراتیجیه لتنمیه المحافظات؛ و لذلک تم تأسیس المؤسسات المالیه والإداریه المحلیه بما فی ذلک اللجنه الإقلیمیه للتخطیط والتنمیه، و خزانه المحافظات، و اللجنه الإقلیمیه للحصول على العائدات وتخصیص الموارد واللجنه المتخصصه لتخصیص الائتمان فی إطار الإیرادات و التکلفه للمحافظه کخطوات أساسیه لتوسیع اللامرکزیه فی إیران. و فیما یلی خمسه مناهج تم اتباعها فی نظام التخطیط و الموازنه فی إیران والتی تمظهرت فی الخطه الثالثه والرابعه للتنمیه لغرض تعزیز نظام الإیرادات و التکلفه للمحافظات: تصنیف الوثائق الوطنیه للتنمیه المحلیه، و خلق نظام لإعداد المیزانیات المحلیه، و تحقیق اللامرکزیه فی الأنشطه الإنشائیه للحکومه، و توقف ائتمان امتلاک الأصول الرأس مالیه للمحافظه إلى عائدات تلک المحافظه وتفویض السلطه لتحدید أولویات الاستثمار فی قطاعات مختلفه للمؤسسات الإقلیمیه. لکن ما هو مهم بالنسبه للمخططین الاقتصادیین هو تقییم تأثیر اللامرکزیه المالیه على النمو الاقتصادی وتوزیع الدخل فی المناطق المختلفه من أجل الوصول إلى التنمیه الموجهه نحو العداله. و لذا فی هذه الأطروحه قمنا بتقییم الآثار المباشره وغیر المباشره لتطبیق اللامرکزیه المالیه على النمو الاقتصادی وتوزیع الدخل عن طریق استخدام نموذج ” سولو ” المعمّم. بعد اختبار  جمود المتغیرات فی لوحه البیانات، تم إثبات وجود علاقه طویله المدی بین متغیرات النموذج و ذلک باستخدام اختبار التکامل المشترک لـ”بدرونی ” و ” کائو “. و بعد تقدیر النموذج من خلال استخدام طریقه المربعات الصغری المعمّمه (GLS)، قد تبین أن خلال عام ۱۳۷۹ إلی ۱۳۸۶، کان لللامرکزیه المالیه مع ثلاثه مؤشرات محدده (اللامرکزیه فی الدخل، و تحقیق اللامرکزیه فی الأنفاق الإنشائیه الوطنیه، وتحقیق اللامرکزیه فی الأنفاق الإنشائیه الإقلیمیه لکل محافظه) تأثیر إیجابی على النمو الاقتصادی وتوزیع الدخل فی المحافظات حیث أن زیاده بنسبه واحد فی المائه فی اللامرکزیه المالیه قد یؤدی إلى زیاده ۶/۰ فی المائه  فی النمو الاقتصادی للمحافظات. اللامرکزیه المالیه أیضاً لدیها تأثیر إیجابی على توزیع الدخل فی المحافظات و هذه المسأله لها تأثیر غیر مباشر على النمو الاقتصادی الإقلیمی.

الکلمات الأساسیه: اللامرکزیه المالیه، النمو الاقتصادی، توزیع الدخل، لوحه البیانات، المربعات الصغری المعمّمه

Abstract:

Fiscal decentralization theories in the economic literature are considered as promoting government’s productivity and efficiency.They can establish the regional balances. Various studies have addressed the fiscal decentralization effects on the important economic variables. After Islamic Revolution in Iran and especially after the imposed war, fiscal and administrative decentralization was officially considered as a strategic policy for developing the provinces. Firstly, they founded planning council, Auxiliary Treasury, Income and Resource Mobilization Committee and the Committee to allocate funds within the system of revenue – expenditure to step up towards decentralization.Preparing the provincial development documents, creation of provincial revenue-expenditure system, decentralization of government services, relation of expenditure to provincial revenues and devolution of determining preference investment in different sector are five approaches in planning and budgeting system in Iran founded in Third and Fourth Development Plans. But the main concern for economic planner is to investigate the mechanism of the impact of fiscal decentralization on economic growth and income distribution towards justice-oriented development. In this dissertation by using augmented Solow model the direct and indirect effect of fiscal decentralization on economic growth is evaluated. We found long run relationship between fiscal decentralization and economic growth in Iran by using PEDRONI and KAO test.  We determined three dimension for fiscal decentralization, revenue decentralization, national expenditure decentralization and provinces expenditure of allocated to provinces. We found that fiscal decentralization positively affects the rate of economic growth and income distribution in the provinces of Iran during the 2001-2008. So one percent increase in fiscal decentralization,economic growth rate to /6 Percent increase. The positive effect on improving income distribution through fiscal decentralization in provincial areas indirectly affects the economic growth.

Keywords: fiscal decentralization, economic growth, income distribution, panel data, generalized least squares method

 Imam Sadiq University

Modeling economic effects of fiscal decentralization in different regions of Iran towards justice-oriented development

A Thesis Presented for

the Degree of Ph.D Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Mohammad Ghaffary Fard

Supervisor: Dr mehdi sadeghi shahdani

Advisors: Dr akbar komijani

Dr mohammad hadi zahedi vafa

SPRING2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: مدل سازی آثار اقتصادی تمرکززدایی مالی در مناطق مختلف ایران در راستای توسعه عدالت محور”