توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش مالی)

طراحی الگوی مدیریت چالش‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در محیط متلاطم بین المللی

استاد راهنما:

دکتر حسین قضاوی

استاد مشاور:

دکتر اسدالله گنجعلی

دانشجو:

محمدحسن محمدی

شهریور  ۱۳۹۱

چکیده:

برقراری تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بخش‌های مختلف از جمله سیستم بانکی کشور را، به عنوان بازوی اقتصادی دولت با چالش‌های جدی مواجه کرده است. عکس العمل سیستم بانکی در برابر این چالش‌ها می‌بایست فعال، مدبرانه و با در نظر گرفتن اولویت‌ها باشد. در نتیجه داشتن الگویی برای مدیریت این چالش‌ها ضروری به نظر می‌رسد. دست یافتن به الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی چالش‌های به وجود آمده و تعیین سطح اهمیت آن‌ها است.

در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ۴۰ مورد چالش‌ که در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، مورد شناسایی قرار گرفته است و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آن‌ها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت‌بندی شده است. در گام بعد با استفاده از نظرات خبرگان امر و انجام مصاحبه‌و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت چالش‌های شناسایی شده در قالب الگویی مفهومی ارائه گردیده‌است. در نهایت الگوی پیشنهادی توسط روش دلفی مورد اعتبار سنجی قرار گرفته و الگوی نهایی بر مبنای نظرات خبرگان ارائه شده است.

واژگان کلیدی:

محیط متلاطم بین المللی، تحریم اقتصادی، چالش‌های سیستم بانکی، راهکارهای مدیریت تحریم

الخلاصه:

وضع العقوبات الواسعه الدّولیه ضدّ الجمهوریّه الاسلامیّه الایرانیّه اللتی لا مثیل لها من قبل قد واجهت قطاعات مختلفه من الاقتصاد الإیرانی مع تحدّیات خطیره، بما فی ذلک النّظام المصرفی باعتباره الذّراع الاقتصادی للحکومه.

ینبغی لالنّظام المصرفی أن یکون منشّطاً و معقولاً فی مواجهه التّحدیات الّتی تفرضها العقوبات مع النّظرفی الاولویّات. ولذلک فمن الضّروری التعرف على هذه التحدّیات، تصنیفها ووضع نموذج فعّال لإدارتها.

فی هذا البحث بدأنا بتحدید ۴۰ التحدّیات المختلفه الّتی تواجه النّظام المصرفی باستخدام طریقه دلفی، وترتیبها من قبل اختبار فریدمان. بعد، عن طریق إجراء مقابلات مع الخبراء وتحلیل النّتائج، قدّمنا ​​الحلول المقترحه فی صیاغ نموذجاً مفاهیمیاً. وأخیرا تمّ اختبار صلاحیّه النّموذج المقترحه بطریقه دلفی وقدّمنا النّموذج النّهائی.

الکلمات الأساسیه:

البیئه المضطربه الدّولیه، العقوبات الإقتصادیه، إستراتیجیّات إداره العقوبات،  تحدّیات النّظام المصرفی.

Abstract:

The widespread and unprecedented international sanctions against Iran have affected the different sectors of the Iranian economy, including the banking system as the economic arm of the government. The reaction of the banking system to the challenges posed by the sanctions should be dynamic, sensible and with a consideration of priorities. Therefore it is necessary to identify the presented challenges, rank them and devise a pattern for managing them.

In this research we set out by identifying 40 different challenges facing the banking system using the Delphi method, and ranking them by the Friedman test.

Next, by conducting interviews with banking experts and analyzing the results, we have offered the proposed solutions as a conceptual model. Finally the validity of the presented model is tested by the Delphi method and the final model is prepared.

Keywords: Turbulent International Environment, economic sanctions, managing challenges, banking system.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management Continuous M.A.

Islamic Studies and Management (Financial Management)

Model of Managing Challenges Facing Banking System in Turbulent International Environment

Supervisor:

Dr. Hossein ghazavy

Advisor:

Dr. Ganjali, Asadallah

Student:

 Mohammad Hasan Mohammadi

September 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر