پایان‌نامه:دیپلماسی رسانه­ای آمریکا در قبال بیداری اسلامی سال ۲۰۱۱؛ تحلیل محتوای کیفی سایت فارسی صدای آمریکا (VOA)

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

عنوان:

دیپلماسی رسانه­ای آمریکا در قبال بیداری اسلامی سال ۲۰۱۱؛ تحلیل محتوای کیفی سایت فارسی صدای آمریکا (VOA)

استاد راهنما:

دکتر حسن بشیر

استاد مشاور :

دکتر فؤاد ایزدی

دانشجو:

کاظم مؤذن

اردیبهشت ۱۳۹۲

چکیده:

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱‌ حرکت بی‌سابقه‌ای از اعتراضات مردمی در کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا شکل گرفت که می‌توان آن را بیداری اسلامی نامید. در این میان اگرچه سیاست‌های «یک بام و دو هوا»ی آمریکا در قبال این حرکت عظیم مردمی آشکار بود، اما این کشور با هدف حفظ منافع خود در منطقه تلاش فراوانی برای مقابله، جهت دهی و تأثیرگذاری بر این حرکت‌های مردمی داشت و رسانه‌های این کشور به منظور تکمیل سیاست خارجی خود، به فعالیت‌هایی در قالب «دیپلماسی رسانه­ای» اقدام نمودند.

هدف این پایان­نامه شناسایی مؤلفه‌های دیپلماسی رسانه­ای ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات بیداری اسلامی در ۵ کشور تونس، مصر، یمن، بحرین و لیبی است. بدین منظور سایت فارسی زبانِ شبکه صدای آمریکا (VOA) با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی رهیافت عرفی، به مدت ۶ ماه در فاصله زمانی ۱ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۱ ژوئیه ۲۰۱۱ و در قالب سه نظریه دروازه­بانی، برجسته­سازی و بازنمایی مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد.

نتایج تحلیل نشان می دهد —صدای آمریکا عمدتا تصویری منفی و خشونت آمیز اما دموکراتیک و همسو با منافع غرب بازنمایی نموده و دیدگاه ها و تحرکات اشخاص و گروه های همراستا با اهداف خود را برجسته سازی کرده است. پس از اوج گیری اعتراضات، به اقدامات و مواضع کنش گران خارجی متمایل به غرب در حمایت و همراهی با خیزش های مردمی و نقد برخوردهای خشونت آمیز حکومت آن کشور می پردازد. حتی در بازه ای خاص اصلاحات ارائه شده از سوی حکومت ها را وعده هایی توخالی و غیرمنطقی و در مقابل توده معترضین را پیگیر، منظم و صلح جو بازنمایی می کند. در مجموع صدای آمریکا شرایط پیرامونی را بحرانی اما به گونه ای توصیف می نماید که گویی تغییری در شرایط پیش نیامده است.

تفسیر نتایج تحلیل در چارچوب مفهوم دیپلماسی رسانه­ای نشان می­دهد که ایالات متحده آمریکا از طریق رسانه­ی رسمی بین­المللی خود – یعنی صدای آمریکا- در مولفه­هایی مثل «تغییر جهت حرکت توده معترضین»، «توصیف شرایط سیاسی همراستا با اهداف خود» و «ارائه وجهه دموکراسی خواهانه و انسانی از کنش­گران غربی» در قبال کشورهای مختلف عمدتا مشترک است و مولفه­هایی از قبیل «بیان اهداف و سیاست­های مدنظر خود از زبان مردم» و «قدرت بخشی به گروه­ها و شخصیت­های همسو و طرد غیر همسویان» در یک یا چند کشور موجود است و در دیگر کشورها وجود ندارد.

واژگان کلیدی: دیپلماسی رسانه‌ای، ایالات متحده آمریکا، سایت فارسی صدای آمریکا، بیداری اسلامی ۲۰۱۱، تحلیل محتوای کیفی

العنوان: الدبلوماسیه الإعلامیه للولایات المتحده فی الصحوه الإسلامیه سنه ۲۰۱۱م: تحلیل المضمون النوعی لموقع إذاعه صوت أمریکا باللغه الفارسیه

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن بشیر

الأستاذ المساعد:  الدکتور فؤاد ایزدی

الطالب: کاظم مؤذن

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والاتصالات

الخلاصه:

لقد برزت فی عامین ۲۰۱۰م و ۲۰۱۱م اعتراضات شعبیه فی البلدان الإسلامیه فی جنوب غربی آسیا وشمال أفریقیا لا نظیر لها، والتی یمکن تسمیتها بالصحوه الإسلامیه. ومع أنها کانت واضحه سیاسه الکیل بمکیالین للولایات المتحده‌ الأمریکیه تجاه هذه المسأله، لکنه کانت لهذا البلد محاولته فی مواجهه الحرکات الشعبیه وتوجیهها والتأثیر علیها بهدف الحفاظ علی مصالحه، حیث قامت وسائل الإعلام الأمریکیه بمبادرات فی إطار «الدبلوماسیه الإعلامیه» بهدف إکمال السیاسیه الخارجیه المتبعه فی هذا البلد.

تهدف هذه الأطروحه إلی التعرف علی عناصر الدبلوماسیه الإعلامیه للولایات المتحده الأمریکیه تجاه تطورات الصحوه الإسلامیه فی ۵ بلدان هی: تونس ومصر والیمن والبحرین ولیبیا. ولنیل هذا الهدف، تم تحلیل المضمون النوعی اللاستراتیجیه العرفیه لموقع صوت أمریکا (VOA) باللغه الفارسیه ودراسته خلال فتره بدایتها ۱ ینایر/ کانون الثانی ۲۰۱۱م ونهایتها ۱ یولیو/ تموز ۲۰۱۱م فی إطار نظریات حراسه الخبر، وترتیب الأولویات والتمثیل الثلاثه.

تظهر نتائج التحلیل لمندرجات موقع إذاعه صوت أمریکا أن هذه الإذاعه تعرض صوره سلبیه وعنیفه وفی نفس الحال دیمقراطیه ومتطابقه مع مصالح الغرب وتسلط الضوء علی مواقف ومبادرات الأشخاص والمجموعات الموافقه معها. فبعد اندلاع الاعتراضات، قامت هذه الإذاعه بانعکاس مبادرات الفاعلین المتمایلین إلی الغرب ومواقفهم فی حمایه الحرکات الشعبیه ووجهت انتقادات لدوله البلد المقصود بسبب استخدام أسالیب العنف ضد الشعب، کما أعلنت وعود دُوَل هذه البلدان بالقیام بالاصلاحات المطلوبه وعود غیر منطقیه ومن دون ثمره وفی المقابل عرّفت الجمهور المعترض جمهوراً متابعاً منتظماً وسلمیاً. علی کل حال، یصف صوت‌ أمریکا الأوضاع الحالیه متأزمه وفی نفس الحال کأن ما حدث تغییراً فی ظروف المنطقه.

یظهر تفسیر نتائج تحلیل فی إطار مفهوم الدبلوماسیه الإعلامیه أن هناک اشتراکات فی الدبلوماسیه الإعلامیه للولایات المتحده المنعکسه عبر إذاعه صوت أمریکا تجاه البلدان الخمسه فی عناصر مثل: «تغییر مسیر حراکه جمهور المعترضین»، «وصف الظروف السیاسیه الموافقه لأهدافها» و«تقدیم صوره دیمقراطیه وإنسانیه من اللاعبین الغربیین»، وعناصر أخری ک «بیان الأهداف والسیاسات المطلوبه من لسان الشعب» و«تقویه المجموعات والشخصیات الموافقه وطرد غیر الموافقین» التی توجد فی بلد أو بعض البلدان و تفتقدها بلدان أخری.

المصطلحات الأساسیه:

الدبلوماسیه الإعلامیه، الولایات المتحده الأمریکیه، موقع إذاعه صوت أمریکا باللغه الفارسیه، الصحوه الإسلامیه ۲۰۱۱م، تحلیل المضمون النوعی

Media Diplomacy of United States of America toward the Islamic Awakening in 2011; Qualitative Content  Analysis of VOA Persian Website

Abstract:

In early 2010s an unprecedented public movement emerged in South-West Asia and Above-Saharan Africa; called Islamic Awakening. In this respect although US “Double Standard” policy against this huge public movement was significant, this country attempted to control, guide and neutralize the movement, and its media assisted its foreign policy through the so called “Media Diplomacy”.

This dissertation is going to figure out the elements of the US media diplomacy about the Islamic Awakening movements of Tunisia, Yemen, Egypt, Bahrain, and Libya. For this purpose, the Persian site of the VOA has been studied by the qualitative content analysis method of conventional strategy in the period of six month, from 1st January 2011 to 1st June 2011, in the three frameworks of the Gate keeping, the agenda setting , and the representation theories.

The findings show that VOA has represented a harsh and negative, but democratic and unilateral picture aligned with the interests of the western countries, and has highlighted the activities and opinions of the groups and figures which are more conformable to its goals.After the rise of protests, VOA focused on the actions and positions of the foreign activists inclined to the west supporting the public movement and criticizing the government violent responses. Even in a specific period of time, they represented the government suggested reforms as a set of hollow and irrational promises, and on the other hand the protesting masses as consistent, organized and peaceful. In other words, they described the surrounding circumstances as a crisis, but in a way as if the situation has not changed.

The results of the analysis within the media diplomacy framework show that the US media diplomacy which has been represented by their official international media; VOA, has some common elements in all these five countries:”changing the course of the protesting masses”; “describing the political situation as if it is aligned with their will”; and “giving a democratic and humanitarian attribute to the activists inclined to the west”. Also there are some other elements especially in some of the countries, like: “expressing their own goals and policies as if they belong to the people”, and “giving power to the aligned groups and figures and expelling the others”.

Keywords:

Media Diplomacy, United States of America, Persian website of VOA, Islamic Awakening 2011, the Qualitative Content Analysis

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy making studies area

Media Diplomacy of United States of America toward the Islamic Awakening in 2011; Qualitative Content  Analysis of VOA Persian Website

Supervisor:

Hasan Bashir

Advisor:

Foad Izadi

Student:

Kazem Moazzen

May 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر