پایان‌نامه: نگاشت نقشه فناوری پژوهی و اولویت های عناصر آن

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش صنعتی

عنوان پایان‌نامه:

نگاشت نقشه فناوری پژوهی و اولویت های عناصر آن

استاد راهنما:

دکتر میثم لطیفی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو:

مصطفی فتح اله بیاتی

اسفند ۱۳۹۳

چکیده

با توجه به نقش تعیین کننده فناوری در زندگی انسان ها به نظر می رسد محققان و پژوهشگران باید بتوانند جایگاه آن را مشخص کرده و نحوه تعامل با این پدیده را روشن کنند. از این رو نیاز به روشن شدن این مسئله و همچنین اولویت های این حوزه به شدت احساس می شود.ارائه طبقه بندی جامع و داشتن دید کل نگر و همچنین عدم پرداختن بی مهابا و با نگاه جزء نگر به این مسئله نیاز قطعی و ضروری جامعه علمی و اجرایی کشور است. در این پژوهش با توجه به ادبیات موضوع فناوری، نظام مسائل آن استخراج گردید. بااستفاده از روش های طبقه بندی و بر اساس سه گانه چیستی، چرایی و چگونگی و با رعایت دومعیار جامعیت و مانعیت این نظام مسائل طبقه بندی گردید.سپس با استفاده از نظرات خبرگان و اصلاح نتایج اولیه نظام مسائل نهایی طبقه بندی شده بدست آمد. درمرحله بعد با توجه به نظرات خبرگان بیست و شش سرفصل و عنوان استخراج شده که مربوط به سطح اول نظام مسائل بودند، با توجه به درجه اهمیتشان در دو حوزه آموزش و پژوهش و همچنین عملیات و اجرا با روش تاپسیس(topsis)اولویت بندی شد. با در نظر گرفتن دو معیار بیان شده سرفصل آثار و نتایج تکنولوژی بیشترین اولویت را کسب کرد. اما به طور جداگانه در آموزش و پژوهش سرفصل تعیین اولویت های تکنولوژی و در قسمت عملیات و اجرا سر فصل پیامد های تکنولوژی اولویت اول را بدست آوردند.

العنوان: ترسیم خارطه البحث التقنی و أولویات مکوناتها

الباحث: مصطفی فتح اله بیاتی

الأستاذ المشرف: الدکتور میثم لطیفی

الأستاذ المساعد: الدکتور غلامرضا کودرزی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه  والإداره

الخلاصه:

نظرا لدور التقنیه المصیری فی حیاه البشر، یبدو من الضروری تمکن المحققین والباحثین من تحدید مکانتها وتبیین کیفیه التعامل مع هذه الظاهره جلیا. ولهذا هنالک شعور بالحاجه المُلحّه إلی تبیین هذه المسأله والأولویات المتعلقه بهذا المجال. إن عرض تصنیف شامل و اعتبار نظره کلیه لهذه المسأله، حاجه ملحه وضروریه للمجتمع العلمی والتنفیذی. نظرا لأدبیات موضوع التقنیه، فقد تم استخراج نظام المسائل المتعلقه به فی هذا التحقیق. باستعانه أسالیب التصنیف وعلی أساس ما هو و لماذا و کیف الثلاثی، ضمن مراعاه معیاری شاملیه و مانعیه النظام هذا، فقد تم تصنیف المسائل. ومن ثم تم الحصول علی النظام النهائی للمسائل المصنفه باستعانه آراء الخبراء و تعدیل النتائج الأولیه. فی المرحله التالیه و وفقا لآراء الخبراء تم تحدید أولویه سته و عشرین عنوانا مستخرجا تتعلق بالمستوی الأول لنظام المسائل، نظرا لمدی أهمیتها فی مجالی التعلیم و البحث و العملیات و التنفیذ بأسلوبTopsis.باعتبار مقیاسَی عنوان الموضوع السالفین فقد حازت آثار التقنیه ونتائجها علی الأولویه الأکبر. لکن عنوان تحدید أولویات التقنیه فی مجال التعلیم والبحث وعنوان نتائج التقنیه المترتبه فی قسم العملیات و التنفیذ قد حازا کل منهما علی حده علی الأولویه الأولی.

الکلمات الأساسیه: التقنیه، البحث التقنی، نظام المسائل، تصنیف العلوم،أسلوب Topsis

Abstract

Given the important role of technology in human life, it seems researchers should determine the status of technology and how to deal with it. The country needs to clarify this issue, as well as its priorities. It is crucial to provide a comprehensive classification and a holistic view on technology, decisive and urgent needs of the scientific community and the executive Iran. In this study, the issues are extracted based on the pertinent literature. Using a classification methods i.e the what, why and the how and by considering its related principles, the issues are classified. Then by using the opinion of experts and adding and subtracting various issues, the final issues were classified. According to experts the first level of the issues follow two criteria: 1. Education and Research, 2 – Operation and implementation, prioritized with TOPSIS method. By considering the two criteria one of the extracted topics and its implications won the highest priority. The topic of fixing technology priorities came first and in the operation and implication section, the topic of technology implications were ranked first.

Keywords: technology, technology research, The issues, classification of Sciences, TOPSIS

Imam Sadiq(a.s) University

 Faculty Of Islamic Study and Management

Continuous M.A Islamic Studies and Financial Management

Mapping technology research and Prioritize it’s elements       

Supervisor:

Dr Meysam Latifi

Advisors:

Dr GHolamreza Gudarzi

Student:

Mostafa Fatolla Bayati

winter 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر