پایان‌نامه: اسلام‌هراسی در اتحادیه اروپا بررسی وضعیت مسلمانان در اتحادیه اروپا

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

اسلام‌هراسی در اتحادیه اروپا بررسی وضعیت مسلمانان در اتحادیه اروپا

استاد راهنما:

دکتر جلال درخشه

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن خانی

دانشجو:

محمد مهدی احمدی معین

بهمن ۱۳۹۰

چکیده

مسلمانان به عنوان پرشمارترین اقلیت مذهبی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مهمترین نیروهای اجتماعی حاضر در این جوامع به شمار می‌روند و از این رو شناخت وضعیت این گروه حائز اهمیت و ضرورت است. به‌رغم بنیان‌های ایدئولوژیک اتحادیه اروپا مبنی بر اصل برابری انسان‌ها و شهروندان این اتحادیه صرف‌نظر از نژاد، قومیت و مذهب ایشان، با توجه به داده‌ها و مستندات موجود به نظر می‌رسد در مسلمانان در این جوامع در مقایسه با شهروندان بومی اروپایی با رفتار نامساوی و مظاهر مختلف تبعیض مواجه هستند. در این پژوهش نخست وضعیت جمعیت‌شناختی مسلمانان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان‌ها و نهادهای اسلامی فعال در این کشورها مطالعه شده و سپس مظاهر مختلف تبعیض علیه مسلمانان در سه بخش‌ اشتغال، آموزش و مسکن با ارائه نمونه‌های مستند مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه برخی اقدامات اتحادیه اروپا برای بهبود وضع موجود ذکر شده است. در پایان با کنکاش ریشه‌ها، زمینه‌ها، علل و عوامل اسلام‌هراسی و تبعیض راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه شده است.

واژگان کلیدی: مسلمانان، اتحادیه اروپا، تبعیض، اسلام‌هراسی

خلاصه

یعتبر المسلمون کأکبر الجالیات الدینیه فی الدول الأعضاء فی الاتحاد الاروبی من أهم القوات الإجتماعیه فی هذه المجتمعات فمعرفه ‌أوضاع هذه المجموعه أو الجالیه تکون امرا هاما و ضروریا. یبدو أن المسلمین فی هذه المجتمعات فی المقارنه‌ مع المواطنین الاروربیین یواجهون بالتعامل غیرالمتساوی بإعتبار البیانات و الوثائق الموجوده مع أن الأساسیات الإیدئولوجیه للاتحاد الأروبی تستند علی مبدأ تساوی الانسان و المواطنین دون الاهتمام الی الجنس، القومیه و ادیانهم . فی هذه الدراسه‌ تدرس الأوضاع الإنتربولوجیه للمسلمین فی الدول الأعضاء فی الاتحاد الاروبی و المنظمات و الإدارات الاسلامیه النشیطه فی هذه البلدان أولا ثم تتناول مظاهر التمییز المختلفه ضد المسلمین فی ثلاث أقسام منها الشغل، التعلیم و المسکن و یضمن تقدیم النماذج الوثائقیه و فی إثناء هذه الدراسه قدذکر بعض الإجراءات للاتحاد الاروبی لتحسین الأوضاع. فی النهایه تدرس موضوعات نحو الجذور، المبانی، المجالات، أسباب التخویف من الإسلام و تمییز الطرق للخروج من الوضع الموجود.

الکلمات الرئیسیه:‌ المسلمون، الإتحاد الأروبی، التمییز، التخویف من الاسلام

Abstract:

Muslims as the most populated religious minority in the European Union member states are one of the most important social forces in these communities and therefore it is important to have an understanding about the conditions of this group. Despite the ideological foundations of the European Union about the equality of the humans and citizens regardless of their race, ethnicity and religion; according to the existing data and documents it seems that nowadays Muslims are facing with unequal treatment and different manifestations of discrimination comparing with native European citizens. In this research, the current demographic situation of Muslims in the European Union member states and active Islamic organizations and institutions have been studied firstly and then the different manifestations of discrimination against Muslims in three specific sectors of occupation, education and housing have been considered with presenting documentary samples and after that some measures taken by European Union for the improvement of the current situation have been mentioned. At the end with enquiring the roots, backgrounds and causes of islamophobia and discrimination, some solutions to exit from this situation have been presented.

Key Words: Muslims, European Union, Discrimination, Islamophobia

Imam Sadiq University

A thesis presented for the Degree of Master of Art in

Political Science (Political Thought)

Faculty of Islamic Studies and Political Science

Islamophobia in the European Union

A Survey on the Situation of Muslims in the European Union

Supervisor:

Dr. Jalal Derakhsheh

Advisor:

Dr. Mohmmad hassn Khani

Student:

Mihammad Mahdi Ahmadi Moin

January 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر