توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران
استاد راهنما
دکتر محمد مهدی عسکری
استاد مشاور
دکتر کامران ندری
دانشجو
امید هندی ورکانه
تیر ۱۳۹۳
چکیده فارسی
از مهمترین اهدافی که در دستور کار همه¬ی کشورها قرار گرفته¬است و حکومت¬ها خود را درقبال آن مسؤول می¬دانند، دست یابی به پیشرف در ابعاد گوناگون و ارتقای سطح زندگی مردم تحت حکمرانی خود می¬باشد.جمهوری اسلامی ایران نیز از این اصل مستثنا نیست. طراحیالگوییمتفاوتباالگوهایرایجتوسعهبراساسمبانیوارزش¬هایاسلامیومتناسبباشرایطوامکاناتونیازهایبومیباابتکاروتفکرایرانییکی از زیربنایی¬ترینوبزرگترینایده¬هاییاستکه در راستای دست¬یابی جمهوری اسلامی ایران به پیشرفتمطرحشدهاست.
یکی از ابعاد مهم در چنین الگویی مسأله¬ی اقتصاد است و از مهم¬ترین سرفصل¬ها در اقتصاد توجه به مفهوم “اقتصاد دانش بنیان” می¬باشد. این تحقیق در این راستا به رشته¬ی تحریر درآمده است تا جایگاه اقتصاد دانش بنیان در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را تبیین نموده و راه¬کارهایی جهت نیل به یک اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ارائه دهد.
در این راستا ابتدا به بیان اصول و کلیاتی پیرامون مفهوم “الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت” می¬پردازیم و در ادامه ضمن تشریح ابعاد گوناگون مفهوم “اقتصاد دانش بنیان” به معرفی انواع شاخص¬های معروف و شناخته شده¬ی سنجش اقتصاد دانش بنیان اقدام می-نماییم. آنگاه با انتخاب جامع¬ترین شاخص، جایگاه ایران را در بین کشورهای منطقه استخراج خواهیم کرد. در پایان نیز ضمن ذکر تجربیات برخی از کشورهای در حال توسعه در جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، به ارائه راهکارهایی جهت حرکت اقتصاد ایران به سوی یک اقتصاد دانش بنیان مبادرت می¬ورزیم. این راهکارها را می¬توان اجزایی از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران دانست.
واژگان کلیدی: اقتصاددانش بنیان، دانش، الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی
العنوان:المنهج الإسلامی-الإیرانی للتطور لتحقیق الاقتصاد القائم علی المعرفه فی إیران
الأستاذ المشرف: الدکتور محمد مهدی عسکری
الأستاذ المساعد:الدکتور کامران ندری
الباحث:امید هندی
الفرع:الدراسات الإسلامیه والاقتصاد
الخلاصه:
من أهمّ الأهداف الذی یعتبر کجزء من جدول الأعمال فی جمیع الحکومات و الذی تعتنی به جمیع الحکومات هو التقدّم فی الأبعاد المختلفه و إرتفاع مستوی حیاه الشعب تحت ظلّ الحکومهالمطلوبه. و لیست جمهوریه إیران الإسلامیه إستثناءً من هذا المبدأ. تصمیم أنماط مختلفه من النموذج الحالی للتنمیه التی تقوم على مبادئ القیم الإسلامیه والتی تناسب الظروف و الإمکانیات وإحتیاجات الموارد المحلیه ، باختراع والفکره الفارسیه واحده من أکبر وأهمّ الأفکار الأساسیّه التی تم إقتراحها من أجل تحقیق التقدّم فی جمهوریه إیران الإسلامیه .
و من الجوانب الهامه لهذا النموذج هو موضوع الاقتصاد و من أهمّ المناهج الدراسیّه فی الاقتصاد هو الاهتمام بمفهوم “الاقتصاد القائم على المعرفه”.یحاول هذا البحث تبیین مکانه الاقتصاد القائم على المعرفه فی المنهج الإسلامی-الإیرانی للتطور، ویقدّم الأنماط للوصول إلی الاقتصاد القائم على المعرفه ضمن المنهج الإسلامی-الإیرانی للتطور .
و من هنا قمنا بدایته بالتعبیر عن المبادئ والعمومیّات حول مفهوم المنهج الإسلامی-الإیرانی للتطور ثم وصفنا الجوانب المختلفه من مفهوم “الاقتصاد القائم على المعرفه” لتقدیم مجموعه متنوّعه من المؤشّرات المعروفه لقیاس الاقتصاد القائم على المعرفه. و نهایه، فی حین ذکر تجارب بعض البلدان النامیّه على المضی قدماً نحو الاقتصاد القائم علی المعرفه،قدّمنا الاستراتیجیات لتحریک اقتصادنا نحو الاقتصاد القائم علی المعرفه . بعد ذلک و علی أُساس المؤشّر الجامع الذی إنتخبناه،إستخرجنا مکانه إیران بین دول المنطقه. و یمکن أن تعتبر هذه الإستراتیجیات کجزء من المنهج الإسلامی –الإیرانی للتطور لتحقّق الاقتصاد القائم علی المعرفه فی إیران.
الکلمات الرئیسه:الاقتصاد القائم علی المعرفه، المعرفه، المنهج الإسلامی –الإیرانی للتطور، الاقتصاد المقاوم
Islamic-Iranian Model of Progressfor Applying Knowledge-Based Economy in Iran.
Abstract:
Achieving progress in various aspects and improving the life level of people under their governance is one of the most important goals which is placed on the agenda of all countries. Iran is not an exception to this principle. Designing a model which differs from the prevalent models of development and which is based on the Islamic basics and values and is proportional to the domestic conditions, resulted from Iranian innovation and thinking is one of the most fundamental ideas for achieving progress.
Economy is one of the most important dimensions in such a model and paying attention to the concept of knowledge-based economy is one the most important topics in economy. The goal of this research is to explain the role of “knowledge-based economy” in the “Islamic-Iranian model of progress” and offer solutions for achieving it in the framework of Islamic-Iranian model of progress.
So first we express principles and generalities about the concept of Islamic-Iranian model of progress and while describing various aspects of knowledge-based economy, we introduce some types of famous and well known indexes of measuring that. Then, after selecting the most comprehensive index, we will draw out Iran’s position among the countries of the region. And finally, while enumerating the experiences of some developing countries toward knowledge-based economy, we will suggest solutions for Iran to move toward it. These solutions can be considered as parts of Islamic-Iranian model toward knowledge based-economy.
Keywords: Knowledge-Based Economy, Knowledge, Islamic-Iranian Model of Progress, Resistive Economy.

Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A Thesis Provided For the Degree of Master Art inIslamic Studies and Economics
Islamic-Iranian Model of Progress for Applying Knowledge-Based Economy in Iran.
Supervisor
Dr. Mohammad Mahdi Askari
Advisor
Dr. Kamran Nadri
Student
Omid Hendi Varkaneh
June2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران”