پایان‌نامه: چالش‌های هویتی رژیم صهیونیستی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

چالش‌های هویتی رژیم صهیونیستی

استاد راهنما: دکتر جلال درخشه

استاد مشاور: دکتر کاووس سیدامامی

دانشجو: علی کمالی

شهریور ۱۳۹۴

چکیده

تنوع و چندگانگی اشکال هویت در جوامع چندپاره یکی از مهمترین عواملی است که امنیت ملی، تمامیت ارضی و مشروعیت حاکمیت سیاسی را در هر کشوری تهدید می‌کند. اگرچه جامعه اسرائیل از حیث ترکیب جمعیتی در زمره جوامع چندپاره قرار می‌گیرد و نبود یکپارچگی قومی، مذهبی و طبقاتی به عیان در آن قابل مشاهده می‌باشد، لیکن آنچه کمابیش موجب انسجام نسبی این جامعه گردیده و خلأ هویتی مذکور را تا حدی ترمیم نموده است، توسل دولتمردان و نخبگان این رژیم به شماری از منابع هویت‌ساز و اتخاذ راهبردها و سیاست‌هایی در بهره‌گیری از آن‌هاست. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، شرحی از منابع هویت‌ساز رژیم صهیونیستی و راهبردها و سیاست‌های ناظر بر آن‌ها ارائه شده است و سپس با واکاوی و بررسی جامعه اسرائیل، چالش‌های فراروی این منابع، راهبردها و سیاست‌ها شناسایی می‌گردد. بدین ترتیب رویکرد پژوهش حاضر را در قالب سؤال ذیل سامان داده‌ایم: «چالش‌های فراروی منابع هویت‌ساز رژیم صهیونیستی کدام‌اند؟».

نتایج بدست‌آمده از این پژوهش آن است که غالب منابع هویت‌ساز رژیم صهیونیستی از مجرای کتاب مقدس یهودیان تغذیه می‌گردد و مشتمل بر «سرزمین موعود»، «هویت واحد تاریخی» و فرهنگ یهودی می‌باشد. فرهنگ یهودی نیز شامل «فرامین دین یهود»، و نمادهایی از قبیل «زبان عبری»، «اسطوره»، «هنر»، «مراسم جمعی» و «پوشش مذهبی» می‌شود.چالش‌های فراروی این منابع متناسب با هرکدام به مواردی نظیر «تحریفی بودن تورات»، «چندزبانی» و «سکولاریسم و الحاد» قابل توضیح می‌باشد. راهبردهایی نظیر «دشمن‌سازی» مبتنی بر نظریه امنیت هستی‌شناختی نیز در جهت هویت‌بخشی به جامعه اسرائیل اتخاذ می‌شود که سیاست‌هایی مثل «بزرگنمایی آنتی‌سمیتیزم» و «جنگ‌افروزی» در راستای نیل به اهداف آن تدوین می‌گردد.

واژگان کلیدی: هویت، چالش‌های هویتی، بحران هویت،منابع هویت‌ساز، راهبرد هویت‌ساز، اسطوره، اسرائیل

العنوان: تحدیات الهویه فی الکیان الصهیونی

الباحث: علی کمالی

الأستاذ المشرف: الدکتور جلال درخشه

الأستاذ المساعد: الدکتور کاووس سیدإمامی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و العلوم السیاسیه

المُلخّص

یُعدُّ التنوع و التعدد فی أشکال الهویه فی المجتمعات الفُسیفسائیه من أهم الأسباب التی تهدد الأمن القومی و السلامه الإقلیمیه و شرعیه السیاده السیاسیه فی أی بلد. فعلى الرغم من أن المجتمع الإسرائیلی یُعتبر من المجتمعات الفُسیفسائیه التی تفتقر إلی التکامل المعرفی و الدینی و الطبقه بشکل صریح، لکن السؤال ماهو الذی أدّی إلی تضامن الشرائح المختلفه فی هذا المجتمع و إلی حد ما ملأ فراغ الهویه لدیهم، ویمکنُ الجواب فی لجوء النخبه الإسرائیلیه إلی عدد من المصادر و الاستراتجیات و السیاسات التی تبنی الهویه لدیهم. استخدم هذا البحث المنهج الوصفی-التحلیلی فحاول تقدیم وصف المصادر التی تبنی الهویه و الاستراتجیات و السیاسات ذات صله بها و ثم من خلال تحلیل المجتمع الأسرائیلی، تمّ تحدید التحدیات التی تواجه المصادر و الاستراتجیات و السیاسات ذات صلهبها. لذلک نرتب المنهج للبحث الحالی من حیث السؤال التالی: «ما هی التحدیات التی تواجه المصادر التی تبنی الهویه فی الکیان الصهیونی؟».

تشیر نتائج هذا البحث إلی أن مُعظم المصادر التی تبنی الهویه فی الکیان الصهیونی تتغذی من الکتاب المقدس حیثُ تشتمل علی «أرض المیعاد»، «الهویه الواحده التاریخیه للیهود»، و الثقافه الیهودیه. الثقافه الیهودیه أیضا تشتمل علی «وصایا الیهودیه» و رموز مثل «اللغه العبریه»، «الأساطیر»، «الفنون»، «المناسبات الاجتماعیه» و «الملبس الزی الدینی». فالتحدیات التی تتحدّی هذه المصادر یمکن تفسیرها وفق کلّ من هذه الحالات مثل «التوراه المُحرّفه»، «تعدد اللغات» و «العلمانیه والإلحاد». والاستراتیجیات مثل «بناء العداوه» قائمه علی نظریه الأمن الأنطولوجیک تُفرَض لإعطاء الهویه إلی المجتمع الإسرائیلی و السیاسات مثل «المبالغه فی معاداه السامیه» و «إثاره الحروب» تُوضع من أجل بلوغ هذه الأهدف.

الکلمات الدلیله: الهویه، تحدیات الهویه، أزمه الهویه، المصادر التی تبنی الهویه، الاستراتیجیات التی تبنی الهویه، الأساطیر، إسرائیل

Identity Challenges of the Zionist Regime

Abstract

Diversity and plurality of forms of identity in fragmented societies is one of the most important factors which threaten national security, territorial integrity and the legitimacy of the political sovereignty in any countries. Although Israeli society is among fragmented societies in which lacking ethnic, religious and class integration is clearly observable, what more or less provides for partial solidarity in this society and to some extent fills the Identity Vacuum is Israeli elites’ resort to some identity-building resources and carrying on strategies and policies in using them.This research by using a descriptive-analytic method tries to provide a description of identity-building resources of the Zionist regime and related strategies and policies and then through analysis of the Israeli Society, the challenges of the resources, strategies and policies will be identified. Therefore we arrange the approach of the current research in terms of the following question: “What are challenges facing identity-building resources of the Zionist regime?”

The results of this research suggest that most identity-building resources of the Zionist regime is fed with the Bible and include “The Promised Land”, “historical single identity” and the Jewish Culture. The Jewish Culture also include “Commandments of Judaism” and symbols like “Hebrew language”, “myth”, “art”, “social events” and “religious cover”. The challenges facing these resources according to which some of them could be explained in cases like “the distorted Torah”, “Multilingualism” and “secularism and atheism”. Strategies like »building enmity« based on the theory of ontological security are also carried on for giving identity to the Israeli society and policies like “sexing Anti-Semitism up” and “war-making” were developed in order to reach the goal.

Key words: Identity, Identity Challenges, Identity Crisis, Identity-Building Resources, Identity-Building Strategies, Myth, Israel

       Imam Sadiq(a.s) University

Faculty of Islamic Study and Political Science

A Thesis presented for the M.A. Degree in Political Science

Identity Challenges of the Zionist Regime

Supervisor: Dr. Jalal Dorakhsheh

Advisor: Dr. Kavoos Seyed Emam

By:

Ehsan Zakernia

September 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر