پایان‌نامه: شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان ‌نامه دوره کارشناسی ارشد: گرایش مدیریت مالی

شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

استاد راهنما: دکتر عادل آذر

استاد مشاور: دکتر غلامرضا مصباحی مقدم

دانشجو: رضا یارمحمدی

مهرماه ۱۳۹۴

چکیده

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده‌ای که در تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند، قابل‌توجه و مهم است؛ تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین‌کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع، معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در ۳۱ معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تامین مالی کننده، تامین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. درگام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه بر اساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶ برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقد شوندگی ابزارهای تامین مالی با رتبه۰٫۷۰ برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تامین مالی با رتبه ۰٫۷۱ و همسویی ابزارهای تامین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه ۰٫۶۴ بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

واژگان کلیدی: تأمین مالی، بازار سرمایه اسلامی، اقتصاد مقاومتی، روش Topsis

العنوان: معرفه وتحدید أولویات معاییر التمویل الأمثل فی سوق رأس المال الإیرانی من منظور الاقتصاد المقاوم

الباحث: رضا یارمحمّدی

الأستاذ المشرف: الدکتور  عادل آذر

الأستاذ المساعد: سماحه حجه الإسلام والمسلمین الدکتور غلامرضا مصباحی مقدّم

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره المالیه

 الخلاصه:

نظراً لأهمیه الهیکل المالی فی مختلف المجالات، فإنّ معرفه العوامل الرئیسیه التی تؤثّر على تمویل المشاریع والشرکات، أمر مهمّ یستحقّ الإهتمام. بحیث أنّ أیّه شرکه یمکن أن تنظر إلی کل واحد من المحدّدات والعوامل المؤثره ومدی تأثیر أیٍ منها فیما یتعلق بهیکلها المالی، وتخطّط  وتقرّر علی أساس نتائج النظره فیها. فی هذه الدراسه، واستناداً إلى أدب الموضوع حدّدنا  معاییر التمویل المؤاتی لسوق رأس المال الإسلامی من منظور الاقتصاد المقاوم وحصرناها فی ۳۱ معیاراً مختلفاً. من هنا تمّ تصنیف المعاییر المذکوره وفقاً للمقابلات مع الخبراء من منظور المموِّل والمموَّل له، المؤسسات الملحقه، وکذلک من منظور الاقتصاد العام.

وکان توزیع الاستبیانات هو الخطوه الثانیه التی تم إعدادها بناءاً على العوامل التی تمّ الحصول علیها، حیث قدّمناها إلی الخبراء فی سوق رأس المال. وبعد ذلک رتّبت المعاییر علی أساس منهج «تابسیس»، والذی ینتخب فیه خیارٌ له أقلّ فاصلهٍ من الجواب الإیجابی الأمثل وأکثر فاصلهٍ من الجواب السلبی الأمثل.

وقد بیّنت نتائج البحث أنّ معاییر الخطر والحصیله علی الترتیب وبمعدّل ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶ ، لها أهمّیه بالغه بالنسبه إلی آخر المعاییر، وکذلک قد اکتسب معیار سیوله آلیات التمویل الأهمیه القصوی بمعدّل ۰٫۷۰ للمؤسسات التکمیلیه، وقابلیه تبریر التمویل بمعدّل ۰٫۷۱ ومصاحبه آلیات التمویل مع العداله الاقتصادیه بمعدّل  ۰٫۶۴ .

 

المفردات الأساسیّه: التمویل، سوق رأس المال الاسلامی، الاقتصاد المقاوم، منهج «تابسیس»

 

Abstract:

Due to the importance of financial structure in different fields, recognizing the major factors that affect the financing of projects and firms is significant, so that any company considering each of those determinant and effective factors and its effect in relation to the financial structure could make decisions and design plans. In this paper, based on literature review, the criteria for favorable financing Islamic capital market from the view point of Resistance Economy were extracted to thirty one criteria. According to the interviews with experts, these criteria were categorized based on financer, financee, complementary units, and finally macro economy. In the next step, some questionnaires were prepared based on the gained criteria and were handed out to the experts in the capital market. Consequently, these criteria were prioritized using Topsis method. The base of this method is to choose a choice, which is as close as possible to the right answer and as far as possible from the wrong answer. The result of the research shows that the criterion of risk and return with the rate of 0.77 and 0.76 is the most important in comparison with others for investors; moreover, the criteria of liquidity of financing instruments with the rate of 0.70 for the complementary institutions, being justified to financing with the rate of 0.71, and compatibility of financing tools with the economic justice with the rate of 0.64 were among the most important ones.

Keywords: financing, Islamic capital market, Resistance economy،Topsis Methodology.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies and management

Continuos M.A of Islamic studies and management

Financial management area

Identifying and Prioritizing Desirable Financial criteria in the Islamic Capital Market Based on Resistance Economy Perspective

Supervisor: Prof. Adel Azar

Consultant: Hojjatoleslam Dr. Gholamreza Mesbahi Moghadam

Student: Reza Yarmohammadi

October 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

گرایش تحصیلی

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر