پایان‌نامه: شناسایی مزیت‌های رقابتی مورد نیاز برای حصول آرمانهای فناوری چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی‌های کلان رقابتی متناسب

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد مدیریت (گرایش بازرگانی)

شناسایی مزیت‌های رقابتی مورد نیاز برای حصول آرمانهای فناوری چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی‌های کلان رقابتی متناسب

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری

استاد مشاور:

دکتر بهمن حاجی پور

دانشجو:

رضا بنی اسد

شهریور ۱۳۸۷

چکیده

یکی از آرمان های تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به جایگاه اول فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است. از نظر فناوری، کشور جمهوری اسلامی ایران با رقیبان خود در منطقه، در یک رقابت تنگاتنگ است که پیچیدگی محیط همواره باعث افزایش پویایی رقابت شده است. همه کشورهای منطقه با شتاب به سوی تحقق آرمان‌های فناوری خود در حرکت هستند. پویایی رقابت در این محیط، ‌نیاز به تحلیل مزیّت رقابتی را بیشتر از گذشته بیان می‌کند. در این پژوهش با استفاده از نظریه مبتنی بر منابع، نظریه مبتنی بر محیط، مدل دلتا و همچنین شاخص‌های کلان رقابت‌پذیری، وضعیت مزیّت رقابتی کشور برای حصول آرمان‌های فناوری چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی می‌شود.  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود اهدافِ سیاست‌های فناوری همچون: الف) ایجاد ظرفیت خلق علم، فناوری و نوآوری ب) ظرفیت انتقال و انتشار علم، فناوری و نوآوری و ج) ایجاد ظرفیت جذب علم، فناوری و نوآوری با وضعیت مطلوب آن‌هاست. برای کشف شکاف‌های بین وضعیت موجود و مطلوب فناوری سؤالات و فرضیات پژوهش بر اساس اهداف شکل گرفتند. در ظرفیت خلق فناوری متناسب با ۵ سوال اصلی و ۱۳ سوال فرعی، فرضیات پژوهشی و آماری ساخته شدند. برای کشف شکاف در ظرفیت انتقال و انتشار علم، فناوری و نوآوری، متناسب با سؤالات پژوهش، ۵ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی ساخته شدند. برای کشف شکاف‌های بین وضعیت موجود و مطلوب در ظرفیت جذب علم، فناوری و نوآوری، ‌متناسب با ۶ سوال اصلی و ۱۲ سوال اصلی، فرضیات پژوهشی و آماری ساخته شدند. وضعیت موجود و مطلوب  فناوری، با رویکرد پژوهش کمی و استراتژی پیمایش با ابزار پرسشنامه که جامعه آماری آن خبرگان عرصه فناوری هستند بررسی می‌شود. نتایج حاصل از آزمون مقایسات زوجی بیانگر این است که در تمامی حوزه‌های بررسی شده در زمینه فناوری، بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شکاف معناداری وجود دارد. لذا بدین منظور، برای پرکردن شکاف‌ها، استراتژی‌های کلان رقابتی متناسب شناسایی و پیشنهاد شدند.

کلمات کلیدی: فناوری، مزیّت رقابتی، استراتژی‌های رقابتی، چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، مدیریّت استراتژیک

العنوان: تحدیدالمزایاالتنافسیهاللازمهلتحقیقالأهدافالعلیاللتقنیهفی الرؤیهالعشرینیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه و تصمیم الإستراتیجیاتالتنافسیهالعامه المناسبه

الباحث: رضا بنی أسد

الاستاذ المشرف: الدکتور مصباح الهدی باقری

الاستاذ المساعد: الدکتور بهمن حاجی بور

الفرع الدراسی: الدارسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه: من الأهداف الأساسیه لتحقیق الرؤیه المستقبلیه العشرینیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه هو الحصول علی المرکز الأول فی مجال التقنیه فی منطقه جنوب غرب آسیا. هناک منافسه شدیده بین الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه و دول المنطقه فی مجال التقنیه. و التعقید البیئی دائماً یزید فی دینامیکیه هذه المنافسه. جمیع البلدان فی المنطقه تسیر بسرعه فائقه نحو تحقیق الأهداف المطلوبه فی مجال التقنیه و دینامیکیه التنافس فی هذه البیئه یدل علی الحاجه إلی تحلیل المیزه التنافسیه أکثر من قبل. فی هذه الدراسه، تم إستخدام النظریه المستنده إلی الموارد، النظریه المستنده إلی البیئه، نموذج دلتا و المؤشرات العامه للقدره التنافسیه لتحلیل و دراسه المیزه التنافسیه للبلاد بغیه تحقیقالأهدافالعلیاللتقنیهفی الرؤیهالمستقبلیه العشرینیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. الهدف من هذه الأطروحه هو دراسه الوضع الراهن للأهداف التقنیه مثل: أ) تعزیز بناء القدرات العلمیه و التقنیه و الإبداعیه، ب) بناء القدرات لنقل و نشر العلم و التقنیه و الإبداع، ج) تعزیز بناء القدرات لإستیعاب العلم و التقنیه و الإبداع فی الحاله المطلوبه. و قد تم تصنیف الأسئله و فرضیات البحث وفقاً للأهداف للعثور علی الفجوات الموجوده بین الوضع الراهن و الحاله المطلوبه. أما حول إمکانیه إنشاء التقنیه، تم طرح ۵ أسئله أصلیه و ۱۳ سؤال فرعی و قد تم تصنیف ۵ فرضیات أصلیه و ۵ فرضیات فرعیه وفقاً للأسئله البحث للعثور علی الفجوه فی إمکانیه نقل و نشر العلم و التقنیه و الإبداع فضلاً عن تصنیف الفرضیات البحثیه و الإحصائیه وفقاً ل۶ أسئله أصلیه و ۱۲ سؤال أصلی بغیه إکتشاف الفجوات الموجوده بین الوضع الراهن و الحاله المطلوبه لإستیعاب العلم و التقنیه و الإبداع. و بالتالی تناولنا دراسه الوضع الراهن و الحاله المطلوبه للتقنیه بإستخدام منهج البحث الکمی و إستراتیجیه إستطلاع رأی الخبراء فی مجال التقنیه. النتائج المتحصل علیها تشیر إلی أن هناک فجوه کبیره بین الوضع الراهن و المطلوب فلذا قمنا بتحدید و إقتراح إستراتیجیاتتنافسیهعامه مناسبه لملء هذه الفجوه.

الکلمات الأساسیه: التقنیه، المیزهالتنافسیه، الإستراتیجیاتالتنافسیه، الرؤیهالمستقبلیه العشرینیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، الإداره الإستراتیجیه.

 

 

Abstract

One of the ideals of the Islamic Republic of Iran’s 20-year vision is to achieve first place in technology in the Southwest Asian region. Islamic Republic of Iran has a close competition with its rivals in the region in the field of technology and environment complexity always leads to increase competitive dynamics. All of the countries in this region are moving fast to reach their own technologic ideals. Competitive dynamics in this environment, explain necessity of analyzing competitive advantage more than ever. In this research, we analyze the situation of competitive advantage in country to achieve the ideals of the Islamic Republic of Iran’s 20-year vision in technology, using “resource based theory”,”Environmental based theory”, “delta model” and macro indicators of competitiveness. Main objective in this research is survey about current and desirable situation of technology policy objectives such as  a) development of  capacity to create science, technology and innovation   b) development of  capacity to transmit and distribute science, technology and innovation  c) development of  capacity to absorb science, technology and innovation. In order to discover the gap between current and desirable situation in the field of technology, questions and hypotheses of research have been formed based on objectives. 5 primary question and 13 hypotheses were formed for the capacity to create technology. In order to discover that gap for the capacity to transmit and distribute technology and innovation,appropriate to research questions, 5 primary and 5 secondary hypotheses were formed. in order to discover the gap between current and  desirable situation for the capacity to absorb  technology science, technology and innovation , Appropriate to 6 primary and 12 secondary questions, research hypotheses and statistical theories were formed. Current and desirable situation in the field of technology is studied with quantitative research approach and traversal strategy using questionnaire tool which its statistical population are technology experts. The result of the paired comparisons tests, indicate that in all of studied fields in technology, there is a significant gap between current and desirable situation. So for this purpose, in order to fill the gaps, competitive macro-strategies has been identified and suggested.

Keywords:Technology, Competitive Advantage, Competitive Strategies, Strategic Management, Islamic Republic of Iran’s 20-year Vision.

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management Science

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in

Management Science

Identification of Required competitive advantages to achieve the ideals of the Islamic Republic of Iran’s 20-year vision in technology and develop proportional competitive macro strategies

Supervisor:

Dr. Mesbaholhoda Bagheri

Advisor:

Dr. Bahman Hajipour

Student:

Reza Baniasad

September 2008

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: شناسایی مزیت‌های رقابتی مورد نیاز برای حصول آرمانهای فناوری چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی‌های کلان رقابتی متناسب”