29%

پایان‌نامه: بازی و فرهنگ ­پذیری در مدرسه؛ مطالعه موردی مدرسه راهنمایی رویش کاشان

34,000 تومان 24,000 تومان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش سیاست­گذاری عمومی

بازی و فرهنگ ­پذیری در مدرسه؛ مطالعه موردی مدرسه راهنمایی رویش کاشان

استاد راهنما: دکتر ناصر باهنر

استاد مشاور: دکتر حسام الدین آشنا

دانشجو: سید سعید کسائی

دی ماه ۹۴

چکیده:

انتقال ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی از نسل گذشته به نسل جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است. نهادهای گوناگونی در جامعه کودکان را با فرهنگ آن جامعه آشنا می­نمایند. (فرآیند فرهنگ­پذیری) اما در این بین، نقش مدرسه قابل توجه و ویژه است. قسمتی از فرآیند فرهنگ­پذیری در دوران کودکی و نوجوانی،  در جریان بازی اتفاق می­افتد. تحقیقات مختلف نشان داده است که بازی، واسطه  و تسهیل کننده­ی مهمی برای یادگیری و اجتماعی شدن در سرتاسر زندگی است.

با توجه به اهمیت فرهنگ­پذیری در جامعه، و نقش مهم مدرسه در این زمینه، و همچنین ظرفیت بازی در فرهنگ­پذیر کردن کودکان و نوجوانان، این پژوهش به موضوع بازی و فرهنگ­پذیری در مدرسه پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش این است که ضمن مطالعه  نظریات بازی و فرهنگ­پذیری و مشخص شدن چارچوب این دو مفهوم، کارکردهای بازی در فرهنگ­پذیری را تبیین نماید. همچنین، سیاست­های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را در زمینه استفاده از بازی در مدارس جستجو کرده و ارائه نماید. و به منظور مطالعه یک نمونه در زمینه استفاده از بازی برای فرهنگ­پذیری، مدرسه راهنمایی غیردولتی رویش کاشان را در مورد فعالیت­ها و برنامه­های بازی مطالعه نموده و نسبت آن فعالیت­ها را با کارکردهای فرهنگ­پذیری بازی و سیاســت­های جمهوری اسلامی ایران مشخص نماید. به منظور دستیابی به چارچوب نظری در مورد بازی و فرهنگ­پذیری، از روش کتابخانه­ای استفاده شد. برای بررسی سیاست­های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازی، از روش اسنادی (سیاست پژوهی) استفاده گردید و در نهایت برای مطالعه موردی مدرسه رویش، روش مصاحبه و مشاهده به کار گرفته شد.

نتایج این پژوهش به طور خلاصه به این صورت بود که: بازی به عنوان یک نیازاصیل در دوره کودکی و نوجوانی، دارای کارکردهای زیادی در زمینه آشنا کردن آنان با فرهنگ جامعه خویش است. بررسی نمونه مطالعه شده نیز نشان داد که بازی می­تواند در مدرسه و به منظور دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی در کنار سایر روش­های آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در نتیجه سندپژوهی محقق، سند، راهبرد و یا سیاست مشخص و مدوّنی در مورد بازی به شکل یک سند مجزا یافت نشد. اما در برخی جزوات و آیین نامه ها به بازی و کارکردهای آن توجه و اشاره شده بود.

کلمات کلیدی: فرهنگ­ پذیری، بازی، مدرسه، آموزش و پرورش، کودک و نوجوان

العنوان: العاب والتثاقف فی المدرسه؛ دراسه مدرسه «رویش» الثانویه فی مدینه کاشان الایرانیه انموذجاً

الباحث: سید سعید کسایی

الأستاذ المشرف: الدکتور ناصر باهنر

الأستاذ المساعد: الدکتور حسام­الدین آشنا

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الثقافه و الاعلام

الخلاصه:

نقل القیم والأعراف الاجتماعیه من الجیل الماضی إلى الجیل الجدید مهم جدا. المؤسسات المختلفه فی المجتمع الأطفال على درایه ثقافه  المجتمع(عملیه التثاقف). لکن فی الوقت نفسه، دور المدرسه لافت للنظر وخاص. جزء من عملیه التثاقف فی مرحله الطفوله، یحدث أثناء لعبه. وقد أظهرت الدراسات وجود اللعبه هو وسیط مهم ومیسرا للتعلم والتنشئه الاجتماعیه فی جمیع مراحل الحیاه.

نظرا لأهمیه التبادل الثقافی فی المجتمع، وعلى أهمیه دور المدارس فی هذا المجال، فضلا عن قدره اللعبه فی التثاقف من الأطفال والمراهقین، فإن هذه الدراسه تفعل موضوع اللعبه والتثاقف فی المدرسه. الهدف من هذا البحث هو دراسه نظریات اللعبه والتثاقف وتوضیح إطار هذا مفهومین، وشرح وظائف لعبه لالتثاقف. هذا التفتیش المستمر الدراسه ویمثل سیاسه التعلیم فی جمهوریه إیران الإسلامیه إلى استخدام الألعاب فی المدارس ویوفر البحث. فی دراسه بحثیه عینه من استخدام لعبه التثاقف، وقد أشارت مدرسه ثانوىه «رویش» فی کاشان، ومقارنه أعمالها وبرامجها مع سیاسات التثاقف جمهوریه إیران الإسلامیه. من أجل تحقیق الإطار النظری للعبه والتثاقف، تم استخدام أسلوب مکتبه. للنظر فی سیاسات التعلیم من جمهوریه إیران الإسلامیه على وثیقه تستخدم دراسه میدانیه لعبه وتستخدم فی النهایه المقابله والملاحظه لدراسه القضیه.

نتائج تلخص کما یلی: لعبه باعتباره ماغار تحتاج فی مرحله الطفوله والمراهقه لدیها العدید من الوظائف لتعریفهم على ثقافه المجتمع. المدرسه درس أظهرت أیضا أن اللعبه یمکن استخدامها جنبا إلى جنب مع الوسائل التعلیمیه الأخرى لتحقیق الأهداف التربویه والثقافیه.

الکلمات الأساسیه: التثاقف، لعبه، المدرسه، التعلیم، الأطفال والمراهقین

Abstract

Transmission of values and social norms of the past generation to the new generation is very important. Various institutions in society familiarize children with the culture of the community (Acculturation process), but in the meantime, the role of school is remarkable and special. Part of the process of acculturation in childhood occurs during a game. Studies have shown a game  is an important intermediary and facilitator for learning and socialization throughout life.

Given the importance of acculturation in society, and the important role of schools in this area, as well as the capacity of  game in the acculturation of children and adolescents, this study focuses on the subject of the game and the acculturation in the school. The aim of this research is to study game theories and acculturation and clarify the framework of these two concepts, explaining the functions of the game to acculturation. This study searches and represents the education policy of the Islamic Republic of Iran and the use of games in schools.This reaserch studies a sample, Ruyesh secondry private school in Kashan, and compares its actions and programs with acculturation policies of Islamic Republic of Iran. In order to achieve the theoretical framework of the game and acculturation, the library method was used. To examine the educational policies of the Islamic Republic of Iran on the game field, the researcher used documents, interviews and observation.

The results summarize as follows: The game as a major need in childhood and adolescence has many functions to familiarize them with the social culture. The results related to the school also showed that the game can be used along with other educational methods to achieve educational and cultural goals.

Keywords: Acculturation, Game, School, Education, Children and adolescents

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies Culture and Communication

Public Policy Making Area

Game and acculturation in school: The case study of Ruoyesh school in Kashan

Supervisor: Dr. Naser Bahonar

Advisor: Dr.Hesamoddin Ashena

Student: Seyed Saeid Kasaei

January 2015

دانلود چکیده‌ها و فهرست مطالب
دانلود ۲۰ صفحه اول پایان‌نامه
رایگان
دانلود منابع و چکیده‌های عربی و انگلیسی
رایگان

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر