پایان نامه: نماز جمعه در عصر غیبت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

نماز جمعه در عصر غیبت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

در فقه امامیه

استاد راهنما:

حجت الاسلام دکتر احمدعلی قانع

استاد مشاور:

دکتر حسین بیرشک

دانشجو:

کیوان طلایی خو

اسفند ۱۳۹۲

چکیده

تردیدی در اهمیت برقراری نماز جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حکم تکلیفی این امر الهی در اذهان عموم مردم متدین به تبع فتوای جمعی عظام وجوب تخییری در زمان غیبت است. این پایان‌نامه مروری دارد بر برخی از آیات قرآنی مربوط به نماز جمعه و روایات معصومان علیهم‌السلام نصوص فقهی مرتبط و سه نظریه مهم یعنی نظریه حرمت و وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت را همراه با ادله مطرح شده بازخوانی می‌کند. دلایل مطرح شده توسط قایلان حرمت را سست و ضعیف می‌داند و اعتقاد دارد قایلان بزرگوار قول تخییری نیز برای اثبات رای خود ادله روشن و قاطعی نیاورده و در نهایت قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در این نوشته اثبات می‌گردد. در خلال مطالب اصلی به برخی از عوامل کم توجهی جوامع شیعی در مقابل توجه وافر جوامع اهل تسنن به این فریضه الهی اشاره شده است. با نقل کلمات بزرگان عرصه فقه و فقاهت ناتمام بودن اجماعات ادعا شده بر قول حرمت و یا نفی وجوب تعیینی به اثبات رسیده و به شبهات و ایرادات قول مختار یعنی وجوب تعیینی پاسخ داده شده است. اگر منظور از قایلان به وجوب تخییری وجوب ترتیبی باشد آنگاه نتیجه این پژوهش منطبق بر آراء آنها خواهد بود و در غیر این صورت شبهه مساوی بودن نماز ظهر و جمعه پر شور نبودن نمازهای جمعه را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی: نماز جمعه، عصر غیبت، فقه امامیه.

العنوان: صلاه الجمعه فی عصر غیبه الإمام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فی فقه الإمامیه

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد علی قانع

الأستاذ المساعد: الدکتور حسین بیرشک

الباحث: کیوان طلایی خو

الفرع: الدراسات الإسلامیه و الشریعه (اختصاص الفقه و المبادئ القانونیه)

الخلاصه

لا ریب فی أهمیه إقامه صلاه الجمعه فی إصلاح الإنسان و المجتمع. الحکم التکلیفی عن هذا الأمر الإلهی فی أذهان عموم الناس الملتزمین بفتوی بعض الفقهاء العظام هو الوجوب التخییری فی زمن الغیبه. هذه الأطروحه تتبع بعض الآیات القرآنیه حول صلاه الجمعه و الأحادیث للمعصومین علیهم‌السلام و النصوص الفقهیه المرتبطه و ثلاث نظریات هامه أعنی الحرمه و الوجوب التخییری و الوجوب التعیینی لصلاه الجمعه فی عصر الغیبه مع الأدله التفصیلیه. الأدله التفصیلیه من ناحیه القائلین بالحرمه هی ضعیفه جداً. أیضاً الأدله التفصیلیه من ناحیه القائلین بالوجوب التخییری هی کالنادر، و النادر کالعدم و فی النهایه القول بالوجوب التعیینی هو قول المختار فی هذه الأطروحه. قد أشیر إلی العوامل من بینها عدم اکثرات المجتمعات الشیعیه بهذه الفریضه الإلهیه بالنسبه إلی اهتمام المجتمات السنیه خلال المسائل الهامه. نحن ننقل العبارات للفقهاء العظام و نثبت عدم وجود إجماع یدعی القول بالحرمه أو النفی علی القول بالوجوب التعیینی و نرد الشبهات علی القول بالوجوب التعیینی. إذاً المقصود من القائلین بالوجوب التخییری هو الوجوب الترتیبی فالنتیجه من هذه الأطروحه تنطبق علی آرائهم و إلا ستبقی الشبهه التی تقول: صلاه الظهر و صلاه الجمعه سویان و التی تؤدی إلی عدم حضور الناس.

المفردات الأساسیه: صلاه الجمعه، زمن الغیبه، فقه الإمامیه

Abstract

There is no doubt that Friday prayer is of high importance for Muslims and the Islamic society. Due to the fatwas of some grand jurisprudents, people know Friday prayer as’ an optional obligation in the absence of Imam. This thesis deals with this issue through the study of some verses in the Holy Quran, infallible Imams’ Narrations and major Jurisprudential texts about the topic of Friday prayer (Salat al-Jomo’ah). Reviewing the proposed reasons about the issue, this thesis compares three theories about the issue, namely forbiddance, optional obligation and deterministic obligation during the absence of Imam. The study concludes that those who believe in the forbiddance have not based their idea on strong justifications. In addition, those who believe it is an optional obligation do not have enough justification. Therefore, the study proves that Friday prayer is a deterministic obligation. Along with the main issues, the main factors that cause Shiite societies to neglect the importance of Friday prayer are compared with those that have made Sunni people pay much attention to it. Quoting Shiite jurisprudence gurus, the study has shown that there is not an ultimate consensus among Shiite jurisprudents about forbiddance and rejection of deterministic obligation for Friday prayer. Furthermore, the thesis has responded to those who believe in the optional obligation of Friday prayer, which is the dominant belief. If they have meant arranging obligation by optional obligation, then the results of this study will be accordant with their belief. Otherwise, the problem of considering Friday prayer as equivalent with noon prayer will follow, which may reduce the popularity of Friday prayer.

Keywords: 

Friday prayer, Imamiah fiqh, absence of Imam.

Imam Sadiq University

Faculty of Theology, Islamic Teachings, Guidance

A thesis presented for the Degree of Master of Art in

Jurisprudence and Islamic law principals

Friday prayer in the era of the absence Imam Zaman peace be upon him in the Imamic Jurisprudence

Supervisor:

Dr. Ahmad Ali qanea

Advisor:

Dr. Hosein Birashk

Student:

Keyvan talaee khu

February 20014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر